Rezervele reprezintă sumele depuse de către întreprindere în scopul acoperirii pierderilor rezultate din activitatea economico-financiară a întreprinderii.

În dependenţă de conţinutul economic rezervele se împart în:

prevăzute de legislaţie – a căror constituire e stabilită de lege.

Exemplu: societăţile pe acţiuni sînt obligate sînt obligate să creeze rezerve în mărime de cel puţin 15% din suma capitalului statutar iniţial, fondurile de investiţii - 30% din suma capitalului statutar, băncile comerciale 25% din suma mijloacelor atrase de la clienţi. Volumul rezervelor se indică în documentele de constituire;

Capitalul nevărsat reprezintă datoriile fondatorilor (acţionarilor) privind aporturile în capitalul statutar. Aceste datorii apar la înfiinţarea întreprinderii atunci cînd momentul de înregistrare a întreprinderii nu coincide cu momentul de depunere a aporturilor.

Evidenţa analitică a capitalului nevărsat se ţine pe fondatori (acţionari) şi pe termen de achitare a datoriilor.

Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de activ 313 “Capital nevărsat”. Este un cont rectificativ. În debitul acestui cont se reflectă valoarea nominală a datoriilor privind aporturile în capitalul statutar, în credit – valoarea reală a mijloacelor depuse de către fondatorii, acţionari în contul achitării datoriilor privind aporturile în capitalul statutar. Soldul contului este debitor şi reprezintă mărimea datoriilor fondatorilor privind aporturile în capitalul statutar (se reflectă în cap. III al Bilanţului contabil cu semnul “-“).

Noţiunea şi componenţa capitalului propriu

Capitalul propriu (Cpropriu)reprezintă diferenţa dintre activele şi datoriile întreprinderii.

Capitalul propriu reprezintă sursa proprie de finanţare a activelor întreprinderii. Capitalul propriu cuprinde următoarele elemente:

Capital statutar (Cstatutar) – aporturile fondatorilor întreprinderii sub formă bănească sau nebănească;

Capital suplimentar (Csuplimentar) – diferenţa dintre valoarea nominală şi valoarea de piaţă a acţiunilor (cotelor-părţi), diferenţa de curs valutar în cazul efectuării aporturilor în valută şi din cauza necoincidenţei momentului constituirii întreprinderii cu momentul vărsării mijloacelor băneşti în valută străină;

Capital nevărsat (Cnevărsat)– datoriile fondatorilor aferente aporturilor la capitalul statutar;

Capital retras (Cretras)– valoarea acţiunilor (cotelor-părţi) retrase (răscumpărate) de la acţionari (asociaţi);

Rezervele (R) – rezerve prevăzute de legislaţie, rezerve prevăzute de statut, alte rezerve;

Profitul nerepartizat (Pnerep.)– profitul nerepartizat al anilor precedenţi, profitul net a anului de gestiune;

Ieşirea investiţiilor are loc ca urmare a:

  1. vînzării, stingerii şi în urma altor ieşiri de titluri de valoare (ajustarea valorii; emiterii pentru a schimba cu investiţiile altor întreprinderi; constatarea lipsurilor în urma inventarierii; transmiterea cu titlu gratuit; pierderea în urma evenimentelor excepţionale etc.);

  2. rambursării împrumuturilor anterior acordate altor întreprinderi şi închiderea (anularea) contractelor de depozit;

  3. transferării proprietăţii investiţionale în active pe termen lung.

La ieşirea investiţiilor se întocmesc formulele contabile:

a) la vînzarea titlurilor de valoare pe termen lung:

Investiţiile în întreprinderile asociate se consideră alocările de mijloace în întreprinderile unde investitorul deţine de la 20% la 50 % din pachetul de acţiuni sau din cotele de participare în capitalul statutar. Evidenţa acestor investiţii se organizează în conformitate cu prevederile S:N.C. 28 „Contabilitate investiţiilor în întreprinderile asociate”.

Evaluarea investiţiilor în întreprinderile asociate poate fi efectuată după două metode:

Metoda repartizării proporţionale - metoda de evaluare conform careia investiţiile sînt evaluate iniţial la valoarea de intrare, care ulterior se majorează sau se diminuează cu suma cotei investitorului constatată în beneficiile şi pierderile întreprinderii asociate ulterior datei achiziţionării investiţiilor. Dividendele primite de la întreprinderea asociată diminuează valoarea de bilanţ a investiţiilor. În aceste cazuri se vor întocmi următoarele formule contabile. În cazul aplicării metodei repartizării proporţionale dividendele se vor reflecta în contabilitate în dependenţă de faptul dacă întreprinderea asocială (fiică) a obţinut profit sau pierderi.

Subcategories

Back to Top