Producţia în curs de execuţie cuprinde bunurile care n-au trecut toate fazele procesului de producţie, nefiind încă nici producţie finită, nici semifabricat.

Pe parcursul perioadei de gestiune producţia în curs de execuţie se reflectă în conturile clasei 8 (811, 812) şi se ia în calcul la determinarea costurilor efective a producţiei fabricate serviciilor prestate.

Costul efectiv = Sprod.în curs de execuţie la încep. per. de gest +{sum} consumuri Sprod. în curs de execuţie la finele per. de gest.

În contabilitatea financiară producţia în curs de execuţie se reflectă numai la sfîrşitul perioadei de gestiune în momentul întocmirii rapoartelor financiare.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprinde activele, valoare unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei) indiferent de durata de exploatare, sau activele a căror durată de utilizare nu depăşeşte un an, indiferent de valoarea unitară .

La perfectarea operţiunilor economice legate de OMVSD se utilizează următoarele documente primare:

  • fişa de evidenţă a obiectelor de mică valoare (OV-2);

  • procesul-verbal de ieşire din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-4) ;

  • procesul verbal de scoatere din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (OV-8).

În cadrul întreprinderilor au loc numeroase operaţii, care se petrec în procesul de aprovizionare şi eliberare de la depozite în producţie. Aceste operaţii trebuie să fie efectuate în baza documentelor primare, reflectate în registrele analitice de grupare a operaţiilor şi pe conturile contabile.

Intrarea materialelor

La intrarea materialelor întreprinderea-cumpărător primeşte documentele de însoţire a partidei de materiale (factura fiscală (Slide 7) sau facturii (Slide 8), Actul de achiziţie (Slide 9), certificate de calitate ş.a.).

Recepţionînd materialele magazionerul întocmeşte Bonul de primire (Slide 10). În cazul devierilor de la condiţiile contractului în ce priveşte lipsurile de materiale, nerespectarea preţurilor, calităţii şi altor condiţii contractuale de către furnizor, cumpărătorul formează o comisie de recepţie a materialelor, care întocmeşte un proces-verbal de recepţie a materialelor, în care se indică devierile stabilite.

Pentru ca stocurile de mărfuri şi materiale (SMM) să fie reflectate în contabilitate şi rapoarte financiare este necesar ca ele să fie constatate şi evaluate.

Constatarea SMM ca active are loc în cazul cînd se respectă următoarele cerinţe:

a) întreprinderea are o certitudine întemeiată că SMM vor aduce avantaj economic în viitor din utilizarea (realizarea) lor;

b) valoarea stocurilor poate fi determinată cu un grad înalt de exactitate.

Evaluarea se efectuează prin determinarea valorii SMM.

Există 3 tipuri de evaluare a SMM :

a) evaluarea iniţială;

b) evaluarea curentă

b) evaluarea ulterioară.

Subcategories

Back to Top