Esenţa economiei

Economia este o ştiinţă socială care cercetează baza economică a societăţii umane. Ea analizează modul în care societatea administrează resursele relativ limitate pentru satisfacerea nevoilor umane nelimitate. Pentru a determina esenţa economiei trebuie de concentrat atenţia la două aspecte ale economiei: tehnologic şi social-economic.

Economia privită în aspect tehnologic se manifestă în trei forme:

Institutele economice: esenţa şi rolul lor în sistema economiei de piaţă. Cheltuielile, tranzacţionale

În dezvoltarea economiei de piaţă un rol important îl au institutele economice şi statul. Institutele au fost constituite de către oameni cu scopul asigurării ordinii şi înlăturării incertitudinii. Institutele sînt atît formale (constituţia, legislaţia, drepturile de proprietate), cît şi neformale (tradiţii, obiceiuri, codul de comportament).

Obiectul, subiectul şi atributele proprietăţii

Proprietatea , în general, reprezintă totalitatea relaţiilor dintre oameni în legătură cu însuşirea bunurilor, relaţii guvernate de norme sociale specifice diferitelor perioade istorice.

În sens economic, proprietatea exprimă relaţiile între indivizi şi grupuri sociale în legătură cu însuşirea bunurilor existente în societate.

Necesităţile economice şi resursele economice. Legea avansării permanente a necesităţilor şi legea rarităţii resurselor economice - interdependenţa lor şi consecinţele

Prin nevoi umane înţelegem ansamblul cerinţelor oamenilor de a avea şi utiliza bunuri materiale şi servicii, care devin nevoi efective în funcţie de condiţiile de producţie existente la un moment dat. Ele apar ca nevoi sociale, întrucît trebuinţele sînt izvorîte din condiţiile de viaţă ale oamenilor, respectiv din cerinţele de consum ale acestora, precum şi din cerinţele rezultate din participarea lor la viaţa socială.

Teoria economică ca ştiinţă, evolu ţia obiectului de studiu al ştiinţei economice.

Ştiinţa economică ocupă un loc însemnat în sistemul ştiinţelor care studiază societatea. Formarea ştiinţei economice a constituit un proces complex şi îndelungat, proces care a avut la bază atît dezvoltarea economică, cît şi aprofundarea cunoaşterii realităţii înconjurătoare, perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de investigare.

Subcategories

Back to Top