În cazul arendei finanţate bunurile se reflectă în Bilanţul contabil al arendaşului, care calculează şi uzura unor astfel de bunuri atît în contabilitatea financiară, cît şi în scopuri fiscale. Arendatorul reflectă transmiterea bunurilor în arendă finanţată ca ieşire a acestora.

Plata de arendă în cazul arendei finanţate include cota-parte din valoarea de intrare (valoarea de răscumpărare) a bunurilor şi venitul din arendă sub formă de dobîndă. Mărimea elementelor nominalizate, precum şi modul de calculare şi achitare a acestora se stabilesc în contractul de arendă.

Locatorul reflectă veniturile şi cheltuielile aferente arendei ca venituri şi cheltuieli din vînzări – dacă arenda constituie activitatea de bază a întreprinderii sau ca venituri şi cheltuieli din activitatea din investiţii şi activitatea financiară – dacă arenda nu constituie activitatea de bază a întreprinderii.

La transmiterea bunurilor în arendă finanţată arendatorul întocmeşte factura de expediţie la valoarea de răscumpărare a acestor bunuri. Ulterior, la survenirea termenelor de achitare a plăţii de arendă se întocmeşte factura fiscală la cota-parte a valorii de răscumpărare care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul) şi la suma dobînzii de arendă.

Reflectarea operaţiilor economice privind arenda finanţată la arendator şi arendaş

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiei economice

la arendator

la arendaş

Debit

Credit

Debit

Credit

1.

Reflectarea valorii de bilanţ a bunurilor transmise în arendă

141

111, 123, 125

-

-

2.

Casarea uzurii (amortizării, epuizării) bunurilor transmise în arendă

124, 113, 126

123, 111, 125

-

-

3.

Reflectarea valorii de răscumpărare a bunurilor transmise (primite) în arendă

134

422

123

421

4.

Reflectarea sumei TVA aferente valorii de răscumpărare a bunurilor transmise (primite) în arendă

134

535

226

421

5.

Calcularea uzurii (amortizării, epuizării), bunurilor primite în arendă

-

-

712, 713, 813

124, 113, 126

6.

Înregistrarea la finele anului a cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor pe termen lung, care urmează a fi achitate în anul de gestiune următor

b) veniturilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi recunoscute ca venituri în anul de gestiune următor

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi trecute la cheltuielile anului de gestiune următor

221, 229

422

251

134

515

141

421

-

-

521

-

-

7.

Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a bunurilor transmise în arendă

711, 721

251

-

-

8.

Trecerea la venituri a valorii de răscumpărare a bunurilor transmise în arendă, care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul)

515

611, 621

-

-

9.

Reflectarea sumei TVA aferentă valorii de răscumpărare care urmează a fi achitată în perioada de gestiune curentă (luna, trimestrul)

535

534

534

226

10.

Calcularea dobînzii de arendă

221, 228

611, 622

722

521, 539

11.

Înregistrarea sumei TVA aferentă dobînzii de arendă

221, 228

534

534

521, 539

Nota la operaţiunea 11. În cazul contractului de leasing financiar venitul sub formă de dobîndă obţinut de locator nu se impozitează cu TVA (art. 95 alin. (2) pct. b) din Codul fiscal)

12.

Încasarea (achitarea):

a) valorii de răscumpărare a bunurilor transmise în arendă

b) dobînzii de arendă

241, 242

241, 242

229

228

521

521, 539

242

242

'

Exemplul 2

 Compania de leasing MAIB Leasing” S.A. a procurat în ianuarie 2009 utilaj comercial care a fost transmis în leasing financiar întreprinderii „Plai” S.R.L. Valoarea de procurare a utilajului constituie 300 000 lei, inclusiv TVA – 50 000 lei. Valoarea utilajului conform contractului de leasing încheiat este de 390 000 lei, inclusiv TVA – 65 000 lei. Durata contractului de leasing 8 ani. Durata de funcţionare utilă a utilajului – 10 ani. Valoare probabilă rămasă nu a fost stabilită. Metoda de calculare a uzurii – metoda liniară. Rata dobînzii de leasing conform contractului încheiat constituie 7 % anual şi se achită lunar împreună cu cota din valoare de răscumpărare a utilajului.

 Formule contabile pentru reflectarea operaţiunilor de locaţiune

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiei economice

Suma

la locator

MAIB Leasing” S.A.

la locatar

Plai” S.R.L.

Debit

Credit

Debit

Credit

1.

Reflectarea valorii de cumpărare a bunului procurat pentru transmiterea în leasing

(300 000 lei : 6 x 5)

250 000

123

521

-

-

2.

Trecerea în cont a T.V.A. aferentă valorii de cumpărare a bunului destinat transmiterii în leasing

(300 000 lei : 6)

50 000

534

521

-

-

3.

Reflectarea cotei valorii de răscumpărare (fără T.V.A.) a bunului transmis în leasing ce urmează a fi achitată:

  • în anul de gestiune curent

(390 000 lei : 6 x 5 : 8 ani)

  • în anii de gestiune următori

(390 000 lei – 40 625 lei)

40 625

284 375

221

134

515

422

123

123

521

421

4.

Calcularea TVA de la valoarea de răscumpărare a utilajului transmis în leasing care urmează a fi achitată:

  • în anul de gestiune curent

(40 625 lei x 20 %)

  • în anii de gestiune următori

(284 375 х 20 %)

8 125

56 875

221

134

535

535

226

226

521

421

5.

Reflectarea valorii de bilanţ a bunului transmis în leasing ce urmează a fi decontată la cheltuieli:

  • în anul de gestiune curent

(250 000 lei : 8 ani)

  • în anii de gestiune următori

(250 000 lei – 31 250 lei)

31 250

218 750

251

141

123

123

-

-

-

-

6.

Calcularea uzurii lunare a utilajului primit în leasing

(390 000 lei : 6 x 5 : 10 ani : 12 luni)

27 083

-

-

712

124

7.

Calcularea dobînzii lunare aferente utilajului primit în leasing

(390 000 lei x 7 % : 12 luni)

2 275

221

611

722

521

8.

Trecerea ratelor de leasing lunare la veniturile perioadei de gestiune curente

(40 625 lei : 12 luni)

3 385

515

611

-

-

9.

Reflectarea sumei TVA aferente ratelor de leasing lunare

(3 385 lei x 20 %)

677

535

534

534

226

10.

Trecerea valorii de bilanţ a utilajului transmis în leasing la cheltuielile perioadei de gestiune curente

(31 250 lei : 12 luni)

2 604

711

251

-

-

11.

Achitarea lunară a datoriilor de către locatar privind rata de leasing şi dobînda calculată

(2 275 lei + 3 385 lei + 677 lei)

6 337

242

221

521

242

12.

Reflectarea la finele anului de gestiune a cotei curente a:

  • creanţelor/datoriilor pe termen lung, care urmează a fi achitate în anul de gestiune următor

  • veniturilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi recunoscute ca venituri în anul de gestiune următor

  • cheltuielilor anticipate pe termen lung, care urmează a fi trecute la cheltuielile anului de gestiune următor

40 625

40 625

31 250

221

422

251

134

515

141

421

-

-

521

-

-

Modul de contabilizare a reparaţiei obiectelor arendate depinde de o serie de factori, şi anume:

1.de faptul cine suportă cheltuielile de reparaţie

- cheltuielile sînt suportate de arendator;

- cheltuielile sînt suportate de arendaş;

- cheltuielile sînt suportate de arendaş din contul arendatorului.

2. de modul de reflectare a cheltuielilor privind reparaţia adoptat la întreprindere:

- includerea cheltuielilor de reparaţie în consumurile şi/sau cheltuielile perioadei de gestiune curentă;

- crearea rezervei din contul consumurilor şi/sau cheltuielilor perioadelor de gestiune anterioare;

- reflectarea cheltuielilor privind reparaţia în componenţa cheltuielilor anticipate curente şi casarea treptată a acestora în perioadele de gestiune ulterioare.

3. de modul de efectuare a reparaţiei:

- în regie proprie;

- în antrepriză.


Back to Top