Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

1. Active imobilizate

2. Active circulante

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

5. Datorii curente

6. Venituri

7. Cheltuieli

8. Conturi de gestiune

9. Conturi extrabilanţiere

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
111 Imobilizări necorporale în curs de execuţie
112 Imobilizări necorporale
1121 Drepturi de autor şi titluri de protecţie
1122 Brevete şi mărci
1123 Know-how-uri şi francize
1124 Licenţe de activitate
1125 Programe informatice
1126 Desene şi modele industriale
1127 Drepturi de utilizare a activelor imobilizate
1128 Imobilizări necorporale primite în gestiune economică
1129 Alte imobilizări necorporale
113 Amortizarea imobilizărilor necorporale
1131 Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie
1132 Amortizarea brevetelor şi mărcilor
1133 Amortizarea know-how-urilor şi francizelor
1134 Amortizarea licenţelor de activitate
1135 Amortizarea programelor informatice
1136 Amortizarea desenelor şi modelelor industriale
1137 Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
1138 Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică
1139 Amortizarea altor imobilizări necorporale
114 Deprecierea imobilizărilor necorporale
12 IMOBILIZĂRI CORPORALE
121 Imobilizări corporale în curs de execuţie
1211 Construcţii în curs de execuţie
1212 Utilaj destinat instalării
1213 Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare
1214 Costuri ulterioare în curs de execuţie
122 Terenuri
1221 Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită
1222 Terenuri fără construcţii
1223 Terenuri cu construcţii
1224 Terenuri cu zăcăminte
1225 Terenuri cu plantaţii perene
1226 Terenuri primite în gestiune economică
1227 Alte terenuri
123 Mijloace fixe
1231 Clădiri
1232 Construcţii speciale
1233 Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Instrumente şi inventar
1236 Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1237 Mijloace fixe primite în leasing financiar
1238 Mijloace fixe primite în gestiune economică
1239 Alte mijloace fixe
124 Amortizarea mijloacelor fixe
1241 Amortizarea clădirilor
1242 Amortizarea construcţiilor speciale
1243 Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie
1244 Amortizarea mijloacelor de transport
1245 Amortizarea instrumentelor şi inventarului
1246 Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1247 Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar
1248 Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică
1249 Amortizarea altor mijloace fixe
125 Resurse minerale
126 Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale
127 Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
128 Deprecierea terenurilor
129 Deprecierea mijloacelor fixe
13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate în curs de execuţie
132 Active biologice imobilizate
133 Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
1331 Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332 Deprecierea activelor biologice imobilizate
14 INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
1411 Valori mobiliare
1412 Cote de participaţie
1413 Depozite
1414 Împrumuturi acordate
1415 Alte investiţii financiare
142 Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
1421 Valori mobiliare
1422 Cote de participaţie
1423 Depozite
1424 Împrumuturi acordate
1425 Alte investiţii financiare
15 INVESTIŢII IMOBILIARE
151 Investiţii imobiliare
152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare
1521 Amortizarea investiţiilor imobiliare
1522 Deprecierea investiţiilor imobiliare
16 CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161 Creanţe pe termen lung
1611 Creanţe comerciale pe termen lung
1612 Creanţe pe termen lung privind leasingul
1613 Alte creanţe pe termen lung
162 Avansuri acordate pe termen lung
1621 Avansuri acordate în ţară
1622 Avansuri acordate în străinătate
17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
172 Alte active imobilizate
CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE
21 STOCURI
211 Materiale
2111 Materii prime şi materiale de bază
2112 Materiale auxiliare
2113 Piese de schimb
2114 Combustibil
2115 Ambalaje
2116 Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117 Materiale cu destinaţia agricolă
2118 Materiale transmise temporar terţilor
2119 Alte materiale
212 Active biologice circulante
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133 Construcţii şi dispozitive provizorii
2134 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142 Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii
215 Producţia în curs de execuţie
2151 Produse în curs de execuţie
2152 Servicii în curs de execuţie
2153 Lucrări în curs de execuţie
216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producţie proprie
2163 Produse secundare
2164 Produse transmise temporar terţilor
217 Mărfuri
2171 Bunuri procurate în vederea revînzării
2172 Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii
2173 Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare
2174 Mărfuri transmise temporar terţilor
22 CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE
221 Creanţe comerciale
2211 Creanţe comerciale din ţară
2212 Creanţe comerciale din străinătate
2213 Alte creanţe comerciale
222 Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise
223 Creanţe ale părţilor afiliate
2231 Creanţe ale părţilor afiliate din ţară
2232 Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate
2233 Alte creanţe ale părţilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
2241 Avansuri acordate în ţară
2242 Avansuri acordate în străinătate
225 Creanţe ale bugetului
2251 Creanţe privind impozitul pe venit
2252 Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată
2253 Creanţe privind accizele
2254 Creanţe privind alte impozite şi taxe
2255 Alte creanţe ale bugetului
226 Creanţe ale personalului
2261 Creanţe ale titularilor de avans
2262 Creanţe privind recuperarea prejudiciului material
2263 Creanţe privind împrumuturile acordate personalului
2264 Alte creanţe ale personalului
23 ALTE CREANŢE CURENTE
231 Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii
2311 Creanţe privind leasingul
2312 Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate
2313 Creanţe privind dividendele calculate
2314 Alte creanţe privind veniturile
232 Creanţe preliminate
2321 Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul
2322 Creanţe preliminate privind leasingul
2323 Alte creanţe preliminate
233 Creanţe curente privind asigurările
234 Alte creanţe curente
2341 Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate
2342 Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute
2343 Creanţe privind alte operaţii
24 NUMERAR
241 Casa
2411 Casa în monedă naţională
2412 Casa în valută străină
2413 Numerar în casierie legat
242 Conturi curente în monedă naţională
2421 Numerar la conturi nelegat
2422 Numerar la conturi legat
243 Conturi curente în valută străină
2431 Numerar la conturi în ţară
2432 Numerar la conturi în străinătate
2433 Numerar la conturi legat
244 Alte conturi bancare
2441 Acreditive
2442 Carduri bancare
2443 Numerar la alte conturi bancare
245 Transferuri de numerar în expediţie
246 Documente băneşti
25 INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE
251 Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
2511 Valori mobiliare
2512 Cote de participaţie
2513 Depozite
2514 Împrumuturi acordate
2515 Alte investiţii financiare curente
252 Investiţii financiare curente în părţi afiliate
2521 Valori mobiliare
2522 Cote de participaţie
2523 Depozite
2524 Împrumuturi acordate
2525 Alte investiţii financiare curente
26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261 Cheltuieli anticipate curente
262 Alte active circulante
CLASA 3. CAPITAL PROPRIU
31 CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR
311 Capital social
312 Capital suplimentar
3121 Prime de aporturi
3122 Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase
3123 Alte elemente de capital suplimentar
313 Capital nevărsat
3131 Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari
3132 Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi
314 Capital neînregistrat
3141 Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii
3142 Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social
315 Capital retras
32 REZERVE
321 Capital de rezervă
322 Rezerve statutare
323 Alte rezerve
33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331 Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile
336 Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune
34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341 Fonduri
3411 Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale
3412 Fondul de active imobilizate
3413 Fondul de autofinanţare
3414 Alte fonduri
342 Subvenţii entităţilor cu proprietate publică
3421 Subvenţii aferente activelor imobilizate
3422 Alte subvenţii
343 Alte elemente de capital propriu
35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351 Rezultat financiar total
CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG
41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411 Credite bancare pe termen lung
4111 Credite bancare în monedă naţională
4112 Credite bancare în valută străină
4113 Datorii convertibile privind creditele bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung
412 Împrumuturi pe termen lung
4121 Împrumuturi din părţi neafiliate
4122 Împrumuturi din părţi afiliate
4123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
4124 Împrumuturi de la personalul entităţii
4125 Datorii convertibile privind împrumuturile
4126 Alte împrumuturi pe termen lung
413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
4211 Datorii comerciale în ţară
4212 Datorii comerciale în străinătate
4213 Alte datorii comerciale
422 Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung
4221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
4222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
4223 Alte datorii faţă de părţile afiliate
423 Avansuri primite pe termen lung
4231 Avansuri primite din ţară
4232 Avansuri primite din străinătate
424 Venituri anticipate pe termen lung
4241 Subvenţii
4242 Alte venituri anticipate pe termen lung
425 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
426 Provizioane pe termen lung
427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică
428 Alte datorii pe termen lung
CLASA 5. DATORII CURENTE
51 DATORII FINANCIARE CURENTE
511 Credite bancare pe termen scurt
5111 Credite bancare în monedă naţională
5112 Credite bancare în valută străină
5113 Credite bancare în monedă naţională restante
5114 Credite bancare în valută străină restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobînzi aferente creditelor bancare
512 Împrumuturi pe termen scurt
5121 Împrumuturi de la părţi neafiliate
5122 Împrumuturi de la părţi afiliate
5123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
5124 Împrumuturi de la personalul entităţii
5125 Alte împrumuturi pe termen scurt
5126 Dobînzi aferente împrumuturilor
52 DATORII COMERCIALE CURENTE
521 Datorii comerciale curente
5211 Datorii comerciale în ţară
5212 Datorii comerciale în străinătate
5213 Alte datorii comerciale
522 Datorii curente faţă de părţile afiliate
5221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
5222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
5223 Alte datorii faţă de părţile afiliate
523 Avansuri primite curente
5231 Avansuri primite din ţară
5232 Avansuri primite din străinătate
53 DATORII CALCULATE CURENTE
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii salariale
5312 Datorii faţă de deponenţi
532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
5321 Datorii faţă de titularii de avans
5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale
5331 Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
5332 Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
5333 Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale
534 Datorii faţă de buget
5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională
5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343 Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
5344 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5345 Datorii privind accizele
5346 Datorii privind alte impozite şi taxe
5347 Datorii privind sancţiunile
5348 Alte datorii faţă de buget
535 Venituri anticipate curente
5351 Subvenţii
5352 Alte venituri anticipate curente
536 Datorii faţă de proprietari
5361 Datorii privind dividendele calculate
5362 Datorii privind alte operaţii
537 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
538 Provizioane curente
54 ALTE DATORII CURENTE
541 Datorii preliminate
5411 Datorii preliminate privind decontările cu bugetul
5412 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
5413 Datorii preliminate privind leasingul financiar
5414 Alte datorii preliminate
542 Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
543 Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică
544 Alte datorii curente
5441 Datorii privind sancţiunile comerciale
5442 Alte datorii calculate curente
CLASA 6. VENITURI
61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
611 Venituri din vînzări
6111 Venituri din vînzarea produselor
6112 Venituri din vînzarea mărfurilor
6113 Venituri din prestarea serviciilor
6114 Venituri din executarea lucrărilor
6115 Venituri din contracte de construcţie
6116 Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
6117 Venituri din contracte de microfinanţare
6118 Alte venituri din vînzări
612 Alte venituri din activitatea operaţională
6121 Venituri din ieşirea altor active circulante
6122 Venituri din sancţiuni
6123 Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124 Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere
6125 Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat
6126 Alte venituri operaţionale
616 Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială
617 Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
618 Venituri din activitatea economică
62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI
621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
6211 Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
6212 Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
6213 Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung
6214 Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare
6215 Venituri din ieşirea altor active imobilizate
6216 Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217 Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate
622 Venituri financiare
6221 Venituri din diferenţe de curs valutar
6222 Venituri din diferenţe de sumă
6223 Venituri din redevenţe
6224 Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi
6226 Venituri din dobînzi aferente altor activităţii
6227 Alte venituri financiare
623 Venituri excepţionale
6231 Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi
6232 Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale
6233 Alte venituri excepţionale
CLASA 7. CHELTUIELI
71 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711 Costul vînzărilor
7111 Valoarea contabilă a produselor vîndute
7112 Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrărilor executate terţilor
7115 Costuri aferente contractelor de construcţie
7116 Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
7117 Costuri aferente contractelor de microfinanţare
7118 Alte costuri aferente veniturilor din vînzări
712 Cheltuieli de distribuire
7121 Cheltuieli cu personalul comercial
7122 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială
7123 Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor
7124 Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor
7125 Cheltuieli de publicitate şi marketing
7126 Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie
7127 Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
7128 Cheltuieli privind returnările şi reducerile
7129 Alte cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
7131 Cheltuieli cu personalul administrativ
7132 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă
7133 Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit
7134 Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare
7135 Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă
7136 Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)
7137 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138 Alte cheltuieli administrative
714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională
7141 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite
7142 Cheltuieli privind sancţiunile
7143 Cheltuieli privind dobînzile
7144 Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante
7145 Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale
7146 Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă
7147 Alte cheltuieli operaţionale
716 Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială
717 Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)
718 Cheltuieli din activitatea economică
72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
721 Cheltuieli cu active imobilizate
7211 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite
7212 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite
7213 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe termen lung ieşite
7214 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite
7215 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite
7216 Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7217 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7218 Alte cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
7221 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferenţe de sumă
7223 Cheltuieli privind redevenţele
7224 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit
7225 Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii
7226 Alte cheltuieli financiare
723 Cheltuieli excepţionale
7231 Cheltuieli privind calamităţile
7232 Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale
7233 Alte cheltuieli excepţionale
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7311 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7312 Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
7313 Alte cheltuieli privind impozitul pe venit
CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE
81 CONTURI DE CALCULAŢIE
811 Activităţi de bază
812 Activităţi auxiliare
82 CONTURI DE REPARTIZARE
821 Costuri indirecte de producţie
822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie
823 Costuri de regie aferente contractelor de construcţie
824 Alte costuri repartizabile
83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831 Adaos comercial
832 Încasări din vînzarea bunurilor în numerar
833 Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute
834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor
835 Producţii şi unităţi de deservire
836 Costuri refacturate
CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE
911 Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional
912 Bunuri primite pentru montare
913 Imobilizări corporale transmise în leasing financiar
914 Bunuri primite în custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite în baza contractelor de comision
917 Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
918 Formulare cu regim special
919 Creanţe compromise decontate
920 Creanţe contingente
921 Datorii contingente
922 Garanţii acordate
923 Garanţii primite
924 Pierderi fiscale
925 Facilităţi fiscale

Back to Top