Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare

Impozitul este aşezat pe bunurile imobiliare aflate pe teritoriul RM. Contribuabilii ale acestui impozit sunt:

  • întreprinderile, instituţiile (inclusiv băncile şi alte instituţii creditare), organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care sunt persoane juridice, rezidenţi şi nerezidenţi ai RM care au în proprietate sau utilizare bunuri imobiliare;
  • persoane fizice proprietari ai imobilului.

Taxa pe valoare adăugată T.V.A. - noţiuni generale

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri. În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul T.V.A se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate.

T.V.A. a fost instituită în RM la 01.01.1992, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor. Pe tot parcursul de existenţă T.V.A. a suferit multiple modificări care în mod direct şi indirect influenţa negativ activitatea economică a agenţilor economici şi situaţia materială a populaţiei.

Conţinutul sistemului fiscal

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar a RM. Conform Codului fiscal (art. 2) sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora precum şi totalitatea măsuriloe ce asigură achitarea lor.

Unii economişti teoreticieni consideră că sistemul fiscal trebuie privit mai larg şi că el include următoarele elemente:

Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici.

Subiecţii şi obiectul impunerii

Subiecţi ai impunerii fiscale se consideră:

  • Agenţii economici-rezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova şi din străinătate;
  • Agenţii economici-nerezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova. (art. 13).

La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul brut, care cuprinde: (art. 14)

Impozit pe venit – noţiuni generale

Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice rezidente şi nerezidente care obţin venituri din categoria celor impozabile. Persoana fizică este considerata:

  • cetăţean al Republicii Moldova
  • cetăţean străin
  • apatrid
  • întreprindere cu statut de persoană fizică (întreprinderi individuale(I.I.) şi gospodăriile ţărăneşti (G.T.).

Subcategories

Back to Top