Impozitul pe bunurile imobiliare

Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare

Impozitul este aşezat pe bunurile imobiliare aflate pe teritoriul RM. Contribuabilii ale acestui impozit sunt:

 • întreprinderile, instituţiile (inclusiv băncile şi alte instituţii creditare), organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care sunt persoane juridice, rezidenţi şi nerezidenţi ai RM care au în proprietate sau utilizare bunuri imobiliare;
 • persoane fizice proprietari ai imobilului.

Plătitorii impozitului pe bunurile imobiliare date în arendă sunt arendatorii. Impozitul pe bunurile imobiliare arendate de la stat achită arendaşul.

Obiectele de impunere sunt:

 • pentru persoanele juridice - toate tipurile de construcţii, clădiri şi instalaţii;

 • pentru persoanele fizice - clădirile şi construcţiile (apartamentele, casele de locuit, alte încăperi izolate etc.)

 • finisate, aflate la o etapă de finisare mai muln de 80% inclusiv, rămase nefinisate timp de 5 ani după începutul lucrărilor

Baza impozabilă o constituie valoarea estimată a acestor bunuri Cotele anuale de impozit pe bunurile imobiliare sunt de către Parlamentul RM în art. 280 al CF şi anexa nr.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al CF nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

Pe bunurile imobile ale persoanelor juridice, cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi a cooperativelor de construcţia a garajelor - 0.1% din costul rizidual;

 • Cota maximă a impozitului constituie 0,25%
 • Cota de bază minimă a impozitului este de 0,02%

Administraţia publică locală stabileşte cota de bază pentru fiecare localitate separat, dar nu mai mică de 0,02% (adică, într-o localitate concretă cota de bază poate fi mai mare)

În mun. Chişinău (cu excepţia localităţilor din componenţa acestuia) cota de bază este stabilită de 0,02% pentru suprafaţa pînă la 100 m2.

În cazul în care suprafaţa totală a bunului imobiliar (locuinţa, construcţia principală – construcţia înregistrată cu drept de propreitate a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este în activitatea de întreprinzător) depăşeşte 100 m2 inclusiv cota de bază a impozitului pe bunuri imobiliare se majorează:

 • de la 100 m2 la 200 m2 – de 3 ori
 • peste 200 m2 – de 28 ori

Începînd cu 1 ianuarie 2008 bunurile imobiliare a persoanelor fizice din :

 • municipii, inclusiv localităţile din compenenţa acestora
 • oraşe

se vor impozita conform cotelor menţionate mai sus.

Pînă la 01 ianuarie 2009 pentru imobilul persoanelor fizice din comune şi sate avem:

Tipul imobilului

Localitatea

 

Chişinău, Bălţi

oraşul - reşedinţă

orăşele şi localităţi rurale

1. Locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţiile de pe sectorul pentru vile şi garaje cu spaţiul total pînă la 100 m2

0.3

0.2

0.1

2. Locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţiile de pe sectorul pentru vile şi garaje cu spaţiul total de la 100 m2 pînă la 150 m2

0.45

0.3

0.15

3. Locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţiile de pe sectorul pentru vile şi garaje cu spaţiul total de la 150 m2 pînă la 200 m2

0.6

0.4

0.2

4. Locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţiile de pe sectorul pentru vile şi garaje cu spaţiul total de la 200 m2 pînă la 300 m2

3,0

2,0

1,0

5. Locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţiile de pe sectorul pentru vile şi garaje cu spaţiul total mai mult de 300 m2

4,5

3,0

1,5

Notă . Bunurile imobiliare ale cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi ale cooperativelor de construcţie a garajelor se impozitează la cotele şi în condiţiile stabilite pentru persoanele fizice.

Metoda de calcul pentru persoanele juridice, prezentarea dărilor de seamă şi termenele de plată

Ca bază de calcul a impozitului pe bunurile imobiliare apare valoarea reziduală a bunurilor imobiliare. Ea se calculează ca diferenţa dintre valoarea de înlocuire şi uzura în calcularea medie anuală. Valoarea medie anuală se determină ca valoarea medie cronologică, conform datelor sumelor soldurilor la începutul fiecărei luni din perioada de gestiune. Soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei se ia în jumătate, suma obţinută se împarte la numărul de luni din perioadă.

Data

Valoarea reziduală

Uzura

1

2

3

01.01. a.c

5400000

18000

01.02. a.c

5382000

18000

01.03. a.c

5364000

18000

01.04. a.c

5346000

18000

01.05. a.c

5328000

18000

01.06. a.c

5310000

18000

01.07. a.c

5292000

18000

01.08. a.c

5274000

18000

01.09. a.c

5256000

18000

01.10. a.c

5238000

18000

01.11. a.c

5220000

18000

01.12. a.c

5202000

18000

01.01.an următor

5184000

 

Valoarea medie cronologică

5292000

 

Ex . La data de 01.01.anul curent (a.c.) S.A. RĂUT are la bilanţ mijloace fixe în sumă de 7200 mii lei la valoarea iniţială, iar valoarea reziduală constituie 5400 mii lei. Norma medie anuală de amortizare constituie 3%. La întreprindere se utilizează metoda liniară de calcul a uzurii.

Baza de calcul= (1/25400000+538200+5364000+5346000+5328000+5310000+5292000+

5274000+5256000+5238000+5220000+5202000+1/25184000)/12=5292000 lei

Suma anuală impozitului va constitui 5292000*0,1%=5292 lei

Pentru efectuarea calcului valorii medii reziduale a bunurilor imobiliare este necesar de ţinut cont de intrările şi ieşirile mijloacelor fixe (din categoria celor impozitate) care au loc pe parcursul perioadei fiscale.

Dacă intrările de au avut loc în decursul lunii pînă la data de 15, atunci suma intrărilor se ia în calcul din data de 1 a acestei luni, în caz că intrările sau efectuat după data de 15, atunci suma intrărilor se iau în calcul din data de 1 a lunii următoare.

Dacă ieşirile de au avut loc în decursul lunii pînă la data de 15, atunci suma ieşirilor se ia în calcul din data de 1 a acestei luni, în caz că ieşirile sau efectuat după data de 15, atunci suma ieşirilor se iau în calcul din data de 1 a lunii următoare.

Bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător se impozitează conform cotelor şi în condiţiile stabilite pentru persoanele fizice, însă evaluate în modul stabilit pentru persoanele juridice.

Agenţii economici depun la inspectoratul fiscal calculele privind impozitul dat trimestrial, impozitul determinându-se pentru perioada respectivă de dare de seamă. Darea de seamă se întocmeşte cu total cumulativ. Suma impozitului pentru o perioada oarecare de dare de seamă se determină conform cotei anuale a impozitului recalculată cu coeficientul referitor la perioada respectivă (pentru I trimestru –0,25, pentru 6 luni – 0,5, pentru 9 luni – 0,75).

Din suma impozitului calculat pentru perioada respectivă de dare de seamă se exclude suma impozitului pentru perioada de dare de seamă precedentă a anului financiar respectiv şi se determină relaţiile curente cu bugetul la acest impozit.

Din exemplu de mai sus calculele trimestriale vor fi următoarele:

p/u I trimestru

Baza de calcul= (1/25400000+538200+5364000+1/25346000)/3=5373000 lei

Suma impozitului pentru I trimestru va constitui 5373000*0,1%*0,25=1343 lei

p/u al II trimestru

Baza de calcul=

(1/25400000+538200+5364000+5346000+5328000+5310000+1/25292000)/6=5346000 lei

Suma impozitului pentru şase luni va constitui 5346000*0,1%*0,5=2673 lei

Suma impozitului pentru trimestru II este egală cu 2673-1343=1330 lei.

p/u trimestru III

Baza de calcul= (1/25400000+538200+5364000+5346000+5328000+5310000+5292000+5274000+5256000+ 1/2 5238000)/9=5346000 lei

Suma impozitului pentru nouă luni va constitui 5319000*0,1%*0,75=3989 lei

Suma impozitului pentru trimestru III este egală cu 3989-2673=1316 lei.

P/u trimestru IV suma impozitului va fi 5292-3989=1303 lei.

Calculul şi achitarea impozitului se efectuează trimestrial pînă la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei fiscale.

Determinarea impozitului pentru persoanele fizice

O problemă de o mai mare importanţă la impozitul pe bunuri imobiliare a persoanelor fizice reprezintă evaluarea obiectelor impunerii. Însă, necătând la aceasta, impozitul pe bunurile imobiliare se poate calcula de către inspectoratul fiscal în baza datelor fondului locativ, înregistrat la Oficiul Cadastral teritorial (O.C.T.).

În cazul lipsei datelor O.C.T. determinarea impozitului se efectuează în baza datelor de arhivă a instituţiilor teritoriale de asigurarea, majorate cu coeficientul de recalculare. Dacă şi aceste date lipsesc, atunci impozitul se calculează reieşind din valoarea dată temporar de către organele fiscale, conform datelor de evaluare a altor obiecte analogice.

Dacă obiectul impunerii se transmite de la o persoană la alta, în urma actului de vânzare-cumpărare, dăruire, testament în cursul anului, atunci impozitul pe acest obiect se calculează şi se pune în sarcina plătitorului proprietar primar de al 01.01 până în luna pierderii dreptului la proprietate şi din această dată, până la sfârşitul anului, impozitul se pune în sarcina noului proprietar.

Pentru obiectele nou construite, impozitul se calculează începând cu anul următor celui în care s-a construit obiectul. În cazul lichidării obiectelor perceperea impozitului se încetează din luna în care a fost lichidat.

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele fizice se efectuează de către colaboratorii fiscali în oraşe şi de către Serviciul de colectare a impozitelor din cadrul Primăriilor în localităţile rurale, în colaborare cu serviciul fiscal teritorial.

Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabili-persoane fizice urmează şă le fie prezentat nu mai tîrziu, decît în termen de 60 zile pînă la primul termen de plată a impozitului funciar ( adică, anual pînă la 15 iunie 2006).

Termenii de plată pentru acest impozit se stabileşte de autorităţile administrative publice locale, dar nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie.

În cazul când contribuabilul–persoană fizică, achită impozitul anual integral pînă la data de 30 iunie a anului curent, atunci el obţine o bonifocaţie de 15% din suma impozitului.

Ex. D-l Tabără V. Locueşte în com. Vorniceni. Este proprietar ai unei case de locuit cu valoarea de 660000 lei şi cu suprafaţa de 220m2. Să se determine impozitul pe bunurile imobiliare, să se eşaloneze pe termene de plată.

Rezolvare:

  1. Se determină valoarea 1m2: 660000 lei/220m2=3000 lei/m2

  2. Se calculează impozitul pentru fiecare tranşă de suprafaţă

100m2*3000 lei/m2*0,3%=900 lei

(150m2-100m2)*3000 lei/m2)*0,45%=675 lei

(200m2-150m2)*3000 lei/m2)*0,6%=900 lei

(220m2-200m2)*3000 lei/m2)*3,0%=1800 lei

3. Total impozit

900+675+900+1800=4275 lei

4.Eşalonare pe termene de plată

4275/2=2137,50

2137,50 lei pentru 15 august

2137,50 lei pentru 15 octombrie.

 

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!