Agricultură

Sămânţa material biologic de înmulţire

Pentru desfăşurarea procesului de producţie, a înmulţirii speciilor şi soiurilor, precum şi pentru sporirea producţiei vegetale, un rol important revine materialului biologic (sămânţa) cu însuşiri genetice superioare.

Asigurarea cantitativă şi îmbunătăţirea constantă a calităţii materialului biologic, adaptat condiţiilor pedoclimatice din ţara noastră, constituie o componentă principală a tehnologiei specifice fiecărei plante agricole. Folosirea la însămânţare a unui material semincer de calitate superioară, contribuie la exprimarea în condiţii optime de cultură a întregului potenţial productiv şi calitativ al plantelor, soiurilor şi hibrizilor cultivaţi.

Read more ...

Maşini şi utilaje agricole

Pentru pregătirea unui pat germinativ cât mai perfect, executarea lucrărilor de îngrijire şi recoltare la timp a culturilor, producţia agricolă dispune de o gamă foarte variată de maşini, utilaje şi unelte.

Read more ...

Pesticidele

In agricultură se folosesc o serie de substanţe chimice care au rolul de a preveni si combate boliile şi dăunătorii animali şi vegetali ai plantelor cultivate. Aceste substanţe se caracterizează prin toxicitate ridicată pentru boli şi dăunători, o anumită durată de acţiune, remanenţă şi aplicare simplă. Foarte multe dintre ele sunt toxice şi chiar mortale pentru om şi animale.

Read more ...

Ingrăşămintele

Ingrăşămintele reprezintă substanţe fertilizante de origine organică sau minerală care se administrează în sol, fiind transformate apoi în elemente nutritive, care completează în permanenţă rezerva lor în sol.

Read more ...

Factorii de vegetaţie

Alături de climă şi sol la creşterea şi dezvoltarea plantelor concură şi factorii de vegetaţie, aceştia reprezentând acele elemente constitutive ale mediului natural, care intervin activ în viaţa plantelor, delimitează arealul de cultivare al acestora şi determină capacitatea de sinteză a materialului vegetal.

Read more ...

Suportul ecologic al producţiei agricole

Creşterea şi dezvoltarea plantelor, în final producţia lor, este determinată de asigurarea unor condiţii de viaţă (suportul ecologic), cât mai apropiate de cele ale cadrului natural în care s-au format. Aceşti factori se numesc ecologici deoarece sunt în legătură directă cu plantele cultivate şi acţionează pe teritorii agricole mai mari sau mai mici.

Condiţiile ecologice pot fi directe ca influenţă (clima şi solul) sau indirecte (altitudine, înclinarea şi expoziţia terenului).

Read more ...

Bilanţul contabil – procedeu de bază al contabilităţii

Noţiuni privind bilanţul şi importanţa lui

În scopul formării unei imagini complete, clare şi precise asupra activităţii economice desfăşurate de întreprindere, apare necesitatea întocmirii bilanţului contabil. Cu ajutorul bilanţului contabil se realizează principala trăsătură a metodei contabilităţii care este dubla reprezentare a averii. Bilanţul contabil reflectă în expresie valorică, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice şi sursele de finanţare a acestora. Bilanţul se prezintă sub forma unui tabel, format din două părţi: partea stîngă, denumită activ, care reflectă bunurile economice şi partea dreaptă, denumită pasiv care reflectă sursele de finanţare a bunurilor economice reflectate în activ.

Read more ...

Celula

Definiție: Celula este unitatea principală structurală, funcțională și genetică a organismelor vii.

La baza alcătuirii organismului uman, ca de altfel și al tuturor viețuitoarelor, se află celula. Întregul organism uman este alcătuit din celule. Celulele pot exista singure (exemplu: globulele albe din sânge) sau grupate, formând țesuturi (exemplu: țesutul nervos, alcătuit prin gruparea neuronilor).

Read more ...

Fondul funciar şi folosinţa sa

Importanţa fondul funciar

Pentru efectuarea unui management performant este necesară cunoaşterea fondului funciar agricol, adică totalitatea terenurilor cultivate cu plante, indiferent de destinaţie şi proprietar. Pământul, ca fundament al fondului funciar, face parte din avuţia naţională şi buna sa folosinţă contribuie la creşterea producţiei agricole, la redresarea agriculturii în general.

Read more ...

Tehnologia şi tehnica în ecosistemul agricol

Tehnologia şi tehnica convenţională

Tehnologia şi tehnica convenţională au ca obiectiv asigurarea unei recolte cât mai ridicate şi constante an de an pe o parcelă de teren, cu un consum dat de muncă şi de resurse financiare. Productivitatea unei tehnologiii este dată de cantitatea de produse obţinute şi de consumul de forţă de muncă la unitatea de suprafaţă.

Read more ...

Economia ştiinţă a deciziilor sociale

Aşa după cum s-a văzut, obiectul economiei îl constituie alocarea eficientă a unor resurse dar însuşi procesul alocării este, de fapt, consecinţa unor decizii. Dimensiunea economică a acţiunii umane rezidă tocmai în această capacitate de decizie, deoarece modul în care se alocă resursele depinde esenţial de raportul în care individul se află faţă de societate.

Economia nu este interesată de acţiunile şi deciziile individuale decât în măsura în care ele au o relaţie cu ceilalţi indivizi sau cu societatea pe ansamblul său. Metafora lui Robinson Crusoe este des utilizată pentru explicaţia dimensiunii economice a acţiunii umane. Atâta timp cât a fost singur pe insulă, Robinson nu s-a confruntat cu nici o problemă economică.

Read more ...

Solul

Cultivarea plantelor agricole nu poate fi concepută fără prezenţa solului – principalul mijloc de producţie în agricultură, adevărată avuţie naţională, suport material pentru plante. Solul constituie o resursă inepuizabilă a mediului, o adevărată fabrică de producere a substanţelor nutritive, un uriaş acumulator de energie potenţială.

Pentru solurile României s-a evaluat o cantitate de aproximativ 2 miliarde tone humus (materie organică), al cărui potenţial energetic se estimează la echivalentul a 1,2 miliarde tone petrol brut (Răuţă,C-1981)

Read more ...

Metoda ştiinţei economice

Metoda unei ştiinţe depinde de natura acesteia”. Această frază celebră rostită de nu mai puţin celebrul economist Andre Marchal reprezinţă concluzia unei lungi şi furtunoase dezbateri teoretice care a caracterizat evoluţia modernă a ştiinţelor economice.

Punctul de plecare al acestei dezbateri îl constituie raportul dintre metodă în general şi metodă în special. Influenţat în mare măsură de abordarea filozofică, acest raport a polarizat gândirea teoretică în două mari curente ce au căpătat - în timp - girul a două mari personalităţi ştiinţifice: Descartes şi Claude Bernard.

Read more ...

Economia pozitivă şi economia normativă

Decizia de a opta pentru un obiectiv sau pentru altul este rezultatul multitudinii de opinii şi convingeri existente la un moment dat în societate. Raporturile în care indivizii se află relevă existenţa unui extrem de complex amalgam de informaţii obiective şi corecte, de raţionamente personale, dar şi de preferinţe şi opţiuni subiective, de percepte morale sau de diferite ierarhizări valorice.

Analiza corectă a situaţiei şi luarea deciziei de oportunitate nu poate însă lua în seamă multitudinea acestor poziţii. Pentru o analiză şi o decizie corectă se impune o distincţie netă între real şi ipotetic. Realul înseamnă ceea ce este, ipoteticul înseamnă ceea ce ar trebui sau ar putea să fie.

Read more ...

Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională

Pentru evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale sînt destinate conturile: 711 „Costul vînzărilor”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. Acestea sînt conturi de activ, în debitul lor se reflectă cheltuielile suportate (cu total cumulativ de la începutul anului), iar în credit – trecerea cheltuielilor acumulate la sfîrşitul anului la contul 351 „Rezultat financiar total”. Aceste conturi nu au sold la sfîrşitul anului, deoarece rulajul debitor, la sfîrşitul perioadei de gestiune, este trecut în sumă totală la contul 351 „Rezultat financiar total”.

Read more ...

Marketing

Buyer behaviour

In this lesson, we will introduce you to the process through which the ultimate buyer makes purchase decisions. After you work out this lesson, you should be able to:

 • Identify what stimulates a consumer to consider buying
 • Describe the buyer’s decision making process and the several factors which influence this decision
 • Understand the response of the buyer to the marketing and other stimuli
Read more ...

Internal Marketing versus External Marketing

Abstract: International marketing orientation requires modern concepts of economic activities in accordance with the requirements and specific foreign markets (national, multinational, global) in order to meet their current and future needs with maximum efficiency. The need for knowledge of international marketing occurs when we have to realize, to sell and promote goods and services to consumers and users in other countries.

Read more ...

Marketing Environment

In this lesson, we will introduce you to the forces that define marketing’s external environment. After you work out this lesson, you should be able to:

 • Identify, analyze and monitor external forces and assess their potential impacts on the firm’s goods and services
 • Understand how marketers formulate their strategy within the frame of reference provided by the forces in the external environment

In this lesson, we will discuss the following:

Marketing Process

Objectives of Marketing Process

In this lesson, we will introduce you to the activities that makeup the marketing process. After you work out this lesson, you should be able to:

 • Identify the parts of the marketing process
 • Understand the relationships among the parts of the marketing process
 • Explain how the marketing process creates, captures and sustains value for the customer
Read more ...

Marketing Concepts

Objectives of marketing concepts

In this lesson, we will introduce you to the conceptual ideas that makeup the marketing function of a business. After you work out this lesson, you should be able to:

 • List out the concepts of marketing
 • Understand how these concepts are interconnected
 • Explain how marketing is changing in a connected world
Read more ...

Introduction to Marketing

In this lesson, we will introduce you to the business function of marketing. After you work out this lesson, you should be able to:

 • Define marketing and the utility (value) it creates for the customer
 • Trace the origin of marketing and explain how it has evolved
 • Describe the elements of a marketing strategy
 • Understand the scope of marketing
Read more ...

Definition and trends within Purchasing Management

The aim of this chapter is to provide the reader with an introduction to Purchasing Management in order to fully appreciate the book. The chapter presents the book's definition of Purchasing Management as well as briefly presenting the potential benefits with working at a strategic level with purchasing activities for a corporation.

Furthermore trends and historical developments within the area of Purchasing Management will be presented.

Read more ...

Purchasing Organization

The structure of the purchasing department is especially important in external and internal networks. The organizational model must facilitate activities in different strategic levels as well as cope with changes in external environment. By adjusting formalization and centralization levels, the organization can be positioned to best support the organization.

However, no universal solution exists, as the right structure is highly company specific and dynamic over time. Therefore, this is one of the major challenges that Purchasing Management confronts within business networks.

Read more ...

Purchasing management and internal collaboration

Strategic purchasing is most often associated with external relations. However, purchasing integration and internal collaboration are the enablers of every corporate strategy. The aim of this chapter is to explain the connections between purchasing and the company's competitive priorities as well as emphasize the need for interdepartmental collaboration.

Read more ...

Sourcing Strategies of Purchasing Management

Sourcing Strategies of Purchasing Management

Sourcing is the activity of securing external components or services needed within the own internal organization. Companies employ different kinds of sourcing strategies and no one is declared to be the optimum solution. Outsourcing which is the foundation to choice of sourcing strategies also intends to align with a company's core competence focus.

Read more ...

International Financial Reporting Standards

A reporting entity (which we will call “entity” from here onwards) is either a company or a group of companies, which are all controlled by the same decision maker, i.e. normally the same board of directors. This occurs when the board of directors of a company controls directly or indirectly a number of other companies, by holding directly or indirectly the absolute or relative majority of the voting rights of other companies.

Read more ...

Analysis and interpretation of the annual report

Statement of changes in equity: its contents and informational aims

The statement of changes in equity shows a detail of the changes of the equity from the beginning to the end of the year. The main reason for the equity to change is, as explained in section 4.3 above, due to the retained profit contribution to the distributable reserves. However, many other events can affect the equity.

Read more ...

Introduction to Accounting

Accounting Information

You likely have a general concept of what accountants do. They capture information about the transactions and events of a business, and summarize that activity in reports that are used by persons interested in the entity. But, you likely do not realize the complexity of accomplishing this task. It involves a talented blending of technical knowledge and measurement artistry that can only be fully appreciated via extensive study of the subject.

Read more ...

Information Processing

Accounts, Debits, and Credits

The previous chapter showed how transactions caused financial statement amounts to change. “Before” and “after” examples, etc. was used to develop the illustrations. Imagine if a real business tried to keep up with its affairs this way! Perhaps a giant chalk board could be set up in the accounting department.

As transactions occurred, they would be called in to the department and the chalk board would be updated. Chaos would quickly rule. Even if the business could manage to figure out what its financial statements were supposed to contain, it probably could not systematically describe the transactions that produced those results. Obviously, a system is needed.

Read more ...

Income Measurement

“Measurement Triggering” Transactions and Events

Economists often refer to income as a measure of “better-offenses.” In other words, economic income represents an increase in the command over goods and services. Such notions of income capture a business’s operating successes, as well as good fortune from holding assets that may increase in value.

The Meaning of “Accounting” Income

Read more ...
Back to Top