Conducerea activităţii logistice

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să:cunoaşteţi conducerea cu factorul timp în realizarea procesului logistic; analizaţi perfecţionarea circulaţiei mărfurilor prin utilizarea conceptului logistic; caracterizaţi premisele şi problemele dezvoltării logisticii în Republica Moldova.

Conducerea cu factorul timp în realizarea procesului logistic

Atât pe piaţa produselor cu destinaţie industrială, cât şi pe piaţa bunurilor de consum public consumatorii devin tot mai sensibili faţă de timpul în decursul căruia se execută comanda lor.

Reducerea timpului permite a micşora cheltuielile suplimentare pe care le suportă clientul în aşteptarea livrării sau încercând să găsească variante alternative. În prezent, consumatorii plasează pe primul plan durata executării comenzii şi acest fapt influenţează asupra comportamentului de consum. Furnizorul, care nu recunoaşte importanţa factorului timp şi care nu dispune de un sistem capabil să satisfacă condiţiile de timp ale pieţelor cu schimbări rapide, va eşua în lupta concurenţială.

Din punctul de vedere al funizorului, nu mai puţină importanţă prezintă timpul din momentul primirii comenzii cumpărătorului până la momentul încasării plăţii pentru marfa livrată, inclusiv timpul total al circulaţiei capitalului activ, începând din momentul achiziţiei materiei prime şi finisând cu încasarea plăţii de la cumpărător (ciclul: obţinerea comenzii - încasarea plăţii).

Alt scop al sistemului de dirijare a timpului pentru executarea comenzii constă în siguranţa respectării termenului de livrare stabilit, care deseori se dovedeşte a fi condiţie nu mai puţin importantă decît durata ciclului "plasarea comenzii -livrarea mărfii".

Ciclul ”primirea comenzii - încasarea plăţii

După cum s-a menţionat deja, orice furnizor este cointeresat în reducerea timpului total de circulaţie a capitalului, adică a perioadei transformării comenzii în bani.

Este necesar de subliniat că ciclul dat constă nu numai în prelucrarea comenzii, emiterii facturii şi încasarea plăţii. Aici se referă, de asemenea, şi timpul pentru aprovizionare şi producţie, adică întregul ciclu de finanţare a capitalului circulant. Abordarea logistică a dirijării timpului în cadrul fiecărui ciclu constă în proiectarea şi controlul duratei procesului logistic de circulaţie a fluxurilor materiale, informaţionale şi financiare pe tot traseul deplasării.

Durata maximală a ciclului de executare a comenzii depinde de timpul în care cumpărătorul e de acord să aştepte din momentul plasării comenzii pînă la primirea mărfii. În unele cazuri el este măsurat în luni, în altele - în cîteva ore. Este cert faptul că asupra deciziei cumpărătorului de a aştepta influenţează condiţiile concurenţiale ale pieţei, precum şi natura produsului.

Majoritatea întreprinderilor se confruntă cu situaţia în care timpul real, pe parcursul căruia ele sunt în stare să execute comanda, adică timpul necesar pentru achiziţia materiei prime, producţia şi livrarea produsului finit, depăşeşte timpul pe care cumpărătorul este de acord să-1 aştepte.

Acest fenomen este numit decalajul timpului de executare a comenzii. Scopul serviciului logistic constă în căutarea posibilităţilor de a reduce decalajul timpului de executare a comenzii.

Acest fapt se poate realiza prin : micşorarea timpului pentru efectuarea operaţiilor la furnizor în întregul lanţ logistic; mărind ciclul comenzii cumpărătorului cu ajutorul obţinerii mai rapide a informaţiei referitoare la cerinţele clientului, inclusiv cu ajutorul îmbunătăţirii calităţii prognozării cererii la mărfuri.

Perfecţionarea circulaţiei mărfurilor prin utilizarea conceptului logistic

Scopul perfecţionării circulaţiei mărfurilor în comerţ, în baza conceptului logistic, constă în crearea sistemelor de procesare a mărfurilor cu eficienţă înaltă, capabile să asigure produsul necesar, la locul cuvenit, la momentul oportun, în cantitatea necesară, cu costuri minime şi la un preţ acceptabil. Acest sistem trebuie să posede o înaltă capacitate de adaptare la schimbările mediului extern.

Reformele de la începutul anilor 1990 au avut ca urmare dezintegrarea întreprinderilor în comerţ. Ca rezultat, actuala organizare a circulaţiei mărfurilor autohtone se caracterizează printr-o coordonare insuficientă a acţiunilor participanţilor. Statul nu participă la dirijarea acestui proces. Distribuirea stocurilor între verigile sistemului poartă un caracter întâmplător şi iraţional. La depozitele angro, şi în magazine se aplică procese tehnologice tradiţionale de prelucrare a informaţiei şi mărfurilor, fără ca acestea să fie coordonate între ele.

Utilajul aplicat de participanţii la circulaţia mărfurilor nu este corelat după parametrii de exploa-tare. Din mai multe motive de ordin organizaţional costul transportării este ridicat. În magazine nu sunt create condiţii pentru accesul liber al trans-portului, descărcarea şi recepţionarea rapidă a mărfii. Operaţiunile comerţului cu ridicata, cu amănuntul şi transportarea nu sunt integrate într-un sistem de planificare unic.

Logistica presupune existenţa legăturilor econo-mice stabile dintre participanţii la circulaţia mărfurilor. Numai între partenerii stabili ai afacerilor poate exista transparenţa sistemelor de evidenţă a costurilor, apare posibilitatea elaborării şi aplicării tehnologiilor de prelucrare a mărfurilor şi informaţiilor agreate de parteneri.

Integrarea comerţului reprezintă o legitate obiectivă a dezvoltării sale, care se va manifesta şi în Republica Moldova. Programul cu privire la dezvoltarea comerţului şi alimentaţiei publice prevede dezvoltarea reţelelor şi în comerţ. Din punctul de vedere logistic, cei mai importanţi participanţi la procesul de circulaţie a mărfurilor sunt unităţile comerţului angro şi de transport.

Perfecţionarea logisticii în comerţul angro poate fi realizată în două direcţii:

  • dezvoltarea comerţului angro în cadrul perfecţionării tehnice şi organizaţionale a întregului sistem de circulaţie a mărfurilor
  • perfecţionarea sistemelor de prelucrare a încărcăturilor în cadrul depozitelor

Prezenţa celei de a doua direcţii este condiţionată de faptul că întreprinderile comerciale angro sunt sisteme complexe de prelucrare a încărcăturilor. Aplicarea abordării logistice în dirijarea fluxurilor materiale în cadrul acestor sisteme reprezintă o premisă importantă în majorarea eficienţei funcţionării comerţului angro. E necesar a menţiona că la începutul restructurării pieţelor logistica depozitară în cadrul comerţului angro nu era dezvoltată.

Nivelul mecanizării operaţiilor de încărcare - descărcare şi transportare – depozitare reprezenta numai 11% din produsele alimentare. Numai la un număr restrîns de baze angro în cadrul depozitului se aplicau dispozitive de ridicare electrice şi tehnologii de prelucrare a încărcăturilor ambalate. În prezent, costurile legate de transportarea şi depozitarea mărfurilor de larg consum constituie peste 40% din costul mărfurilor, iar în ţările unde logistica a căpătat o largă dezvoltare aceste costuri nu depăşesc 15%.

În procesul distribuţiei mărfurilor întreprinderile angro pot executa lucrări în domeniul serviciului logistic aşa ca: stocarea, transportarea, expedierea mărfurilor, prelucrarea, sortarea, ambalarea mărfurilor, marcarea lor. În condiţiile pieţei serviciilor logistice dezvoltate, în structura serviciilor cu plată acordate de întreprinderile angro pe primul loc se află serviciile de transport, apoi serviciile pentru stocarea, marcarea, sortarea şi ambalarea mărfurilor.

Deciziile cu caracter logistic se adoptă la etapa proiectării magazinelor, încăperile cărora trebuie să corespundă cerinţelor proceselor tehnologice integrate.

Ţinînd cont de interesele proceselor tehnologice integrate, trebuie să fie stabilite:

  • dimensiunile suprafeţei încăperilor şi zonelor tehnologice;
  • lăţimea golurilor pentru uşi;
  • înălţimea şi suprafaţa platformelor de descărcare;
  • planificarea sălilor comerciale.

Transportul în logistica circulaţiei mărfurilor are o influenţă asupra costului livrării mărfurilor consumatorului. În practică operaţiile de transport sunt executate, de regulă, de companiile specializate de transport. În Republica Moldova, în prezent, este larg practicată executarea în mod independent a operaţiilor de transportare de către comerţul angro.

Ca urmare, o dată cu executarea majorităţii expedierilor cu transport auto, coeficientul utilizării mijloacelor de transport nu depăşeşte 0,5, iar capacitatea de încărcare a transportului nu este utilizată pe deplin. Existenţa serviciului logistic este deosebit de actuală pentru reţelele comerciale. Însă în Republica Moldova această formă de organizare, deocamdată, n-a căpătat o largă dezvoltare.

De aceea, astăzi se poate vorbi despre separarea funcţiilor logistice în cadrul întreprinderilor comerciale. Funcţia de specialist în logistică la o întreprindere comercială este o funcţie multilaterală.

Scopul principal al activităţii specialistului în logistică constă în armonizarea circulaţiei mărfurilor atît pe calea integrării multilaterale a întreprinderii în mediul ambiant, cît şi prin organizarea adecvată a proceselor tehnologice comerciale în cadrul întreprinderii.

Specialiştii din sfera logisticii, de regulă, sunt capabili să execute calcule tehnologice şi tehnico-economice necesare pentru adoptarea deciziilor.

Premisele şi problemele dezvoltării logisticii în Republica Moldova

Interesul faţă de logistică este determinat de dezvoltarea concurenţei pe piaţa serviciilor în Republica Moldova. O premisa importantă pentru aplicarea logisticii esteextinderea sortimentului în comerţul cu amănuntul , adaptarea lui maximă la cerinţele cumpărătorilor. Logistica reprezintă un mecanism care necesită acţiuni precise şi bine organizate din partea factorului uman.

Majoritatea specialiştilor în logistică din SUA sunt foşti militari, pentru care disciplina şi organizarea sunt calităţi profesionale. Nu întîmplător cele mai spectaculoase succese în sfera logisticii le obţin întreprinderile japoneze, care dispun de un personal executiv conştiincios şi disciplinat.

O dată cu dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific sunt create şi încep să fie aplicate pe larg diverse mijloace de lucru cu fluxurile materiale şi informaţionale. Apare posibilitatea de a folosi utilajul corespunzător condiţiilor concrete ale proceselor logistice. O importanţa decisivă pentru dezvoltarea logisticii o are automatizarea dirijării proceselor logistice.

In continuare prezentăm problemele dezvoltării logisticii in comerţul Republicii Moldova:

  • lipsa legăturilor logistice strânse între participanţii la circulaţia mărfurilor şi, în primul rând, între întreprinderile comerciale angro şi cu amănuntul;
  • nivelul scăzut al asigurării tehnice a întreprinderilor comerciale angro şi cu amănuntul, precum şi în transport;
  • dezvoltarea insuficientă a tehnologiilor informaţionale.

Lipsa sistemelor informaţionale, care asigură colectarea, stocarea, prelucrarea informaţiei în regimul necesar şi schimbul de informaţii între participanţii la circulaţia mărfurilor.

Dezvoltarea medie a intermediarilor logistici, răspândirea practicii de executare independentă a unui şir de operaţii logistice de către întreprinderile comerciale angro şi cu amănuntul (de exemplu – transportarea).

dezvoltarea medie a concurenţei pe piaţa mărfurilor, nivelul înalt al adaosului comercial şi, ca urmare, cointeresarea redusă a participanţilor la circulaţia mărfurilor aplicând logistica; problemele organizării circulaţiei tarei;

Lipsa metodelor elaborate de formare a sistemelor de dirijare materială în condiţiile pieţei, lipsa experienţei organizării logistice la circulaţia mărfurilor în comerţul angro şi, de asemenea, necunoaşterea de către personalul întreprinderii comerciale angro şi cu amănuntul a conţinutului şi priorităţilor comportamentului logistic la dirijarea fluxurilor materiale.

O premisă esenţială pentru organizarea logistică a comerţului constă în dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific, prin care se înţelege perfecţionarea bazei tehnico-materiale a comerţului corespunzătoare sarcinilor social- economice, implementarea unor procedee tehnologice avansate la întreprinderile ramurii şi gradul de pregătire superior al fluxurilor materiale şi informaţionale recepţionate de întreprindere pentru aceste procese.

Pentru organizarea logistică a comerţului prezintă importanţă perfecţionarea mijloacelor de muncă aplicate în activitatea cu fluxurile informaţionale, inclusiv aplicarea sistemelor informaţionale care asigură monitorizarea fluxurilor materiale.

Asigurarea întreprinderilor comerciale cu mijloace de muncă se realizează pe calea înzestrării întreprinderilor comerciale cu utilaj de ridicare- transportare, tehnologic şi comercial necesar şi, de asemenea, prin utilizarea maximală a resurselor tehnice existente. Experienţa internaţională arată că aplicarea logisticii permite majorarea esenţială a eficienţei comerţului.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!