Sistemul fiscal al Republicii Moldova

Conţinutul sistemului fiscal

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar a RM. Conform Codului fiscal (art. 2) sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora precum şi totalitatea măsuriloe ce asigură achitarea lor.

Unii economişti teoreticieni consideră că sistemul fiscal trebuie privit mai larg şi că el include următoarele elemente:

 • sistemul de impozite
 • aparatul fiscal
 • legislaţia fiscală

Toate aceste verigi sunt strâns legate între ele, deoarece în baza legislaţiei fiscale activează aparatul fiscal, având ca scop utilizarea impozitelor ca surse de venit ale statului. Eficienţa sistemului fiscal depinde de situaţia reală a fiecărui element al lui. În sistemul de impozite trebuie să se respecte unele principii, cum sunt:

 • echitatea – tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării sarcinii fiscale egale.
 • neutralitatea – asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale investitorilor, capitalului autohton şi străin
 • simpleţea procedeelor şi metodelor de determinare a tuturor elementelor de impunere;
 • certitudinea impunerii – existenţa de norme juridice clare, care exclud înterpretările arbitrare, pentru a permite contribuabililui posibilitatea analizei a influienţei deciziilor de management financiar asupra sarcinii lui fiscale.
 • stabilitatea fiscală – efectuarea modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale să nu fie efctate pe parcursul unui exeriţiu (an) fiscal şi modoficările să fie de lungă durată.
 • Eficienţa impunerii – perceperea impozitelor şi taxelor să se efectueze cu minim cheltuieli, cât mai acceptabile pentru contribuabil.

Sistemul de impunere trebuie să asigure stabilitatea impozitelor şi a taxelor, să propună un nivel optimal al fiscalităţii, care nu ar stopa activitatea economică şi nu ar agrava situaţia materială a populaţiei. Legislaţia fiscală este chemată să stabilească normele juridice de instituire a impozitelor şi sancţiunilor pentru nerespectarea disciplinei fiscale.

Aparatul fiscal trebuie să dirijeze activitatea de instruire a contribuabililor în materie de impozit, să coordoneze aşezarea şi perceperea corectă a impozitelor.

Sistemul de impozite

Sistemul de impunere reprezintă totalitatea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, concepute în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare. În conformitate cu Codul fiscal al RM criterii:

după trăsăturile de fond şi formă:

 • directe
 • indirecte;

după instituţiile ce le administrează:

 • generale de stat
 • locale

 

Această clasificare se poate modifica de la o perioadă la alta în conformitate cu modificările Codului fiscal. Sistemul de impozitarea prevede ca unul şi acelaşi obiect să fie impus numai cu un singur impozit şi numai o singură dată, pentru perioada fiscală respectivă stabilită de lege.

Sistemul de administrare fiscală

Sistemul de administrare fiscală reprezintă totalitatea instituţiilor, activitatea cărora este axată în mod principal sau secundar pe exercitarea atribuţiilor fiscale.

foto

Aparatul fiscal (organ fiscal) al RM reprezintă principalul element în sistemul unic de administrare fiscală. În componenţa lui este inclus: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) şi Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST) ale oraşelor, raioanelor, care sunt subordonate IFPS şi sunt finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat.

Activitatea aparatului fiscal este determinată de Constituţia RM, Codul fiscal, legile RM, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile organelor de autoadministrare locală în limitele drepturilor acordate lor. Activitatea metodologică a IFPS este dirigată de Ministeul Finanţelor (MF).

Sarcina principală a IFS de toate nivelele constă în popularizarea legislaţiei fiscale privind impozitele şi taxele şi exercită controlul asupra respectării legislaţiei fiscale, corectitudinii calculului şi transferului deplin şi la timp în buget a impozitelor şi altor plăţi stabilite de legislaţie.

IFPS îndeplineşte următoarele funcţii:

 • organizarea activităţii inspectoratelor fiscale subordonate;
 • deţine controlul asupra activităţii lor;
 • organizarea explicării în mase a legilor cu privire la impozite şi taxe;
 • elaborarea metodelor şi metodologiei în domeniul fiscalităţii.

Funcţiile IFT sunt:

 • asigurarea evidenţei complete a contribuabililor şi tuturor obiectelor impozabile;
 • executarea hotărârilor organelor locale de autoadministrare, referitor al determinarea impozitelor şi taxelor locale şi acordarea înlesnirilor fiscale;
 • asigurarea completitudinii transferului lor la buget;
 • organizarea evidenţei evaluării şi realizării averii confiscate şi patrimoniului sechestrat.

Cadrul legislativ

Legislaţia fiscală (drept fiscal) este concepţia susţinută în doctrina europeană a finanţelor publice cu utilitatea de a individualiza şi pune în evidenţă ansamblul reglementărilor juridice, financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizează primordial cu specificul fiscal al impozitării. Potrivit necesităţilor de realizare practică a veniturilor bugetul, reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice:

 • Categoria I - norme privind obiectul şi subiectele debitare de impozite, taxe şi celorlalte venituri bugetare.
 • Categoria II - norme privind procedura fiscală a stabilirii şi încasării impozitelor şi taxelor, precum şi a soluţionării litigiilor dintre contribuabili şi organizaţiile fiscale ale statului.

Prima categorie are în general un conţinut de drept material. Potrivit necesităţilor de a institui legal fiecare impozit în parte, precizându-se obiectul, subiectul impozabil sau taxabil, tariful de calcul, termenii şi alte condiţii de plată a acestora.

Cea de a doua categorie cuprinde normele fiscale de natură procedurală, potrivit necesităţii de stabilire şi încasare a impozitelor, precum şi de definitivare a lor în cazuri de contestare. Alăturat acestora, legislaţia fiscală este completată cu acte normative care reglementează sancţiunile aplicabile contribuabililor care declară corectitudinea obiectului impozitului sau săvârşesc alte infracţiuni fiscale, precum şi cu acte normative privind executarea silită a impozitelor şi taxelor.

In realitatea financiară impozitele, taxele şi alte venituri bugetare fac parte din strategia finanţelor publice şi în cadrul acestora sunt reglementate nu autonom, ci coordonat cu reglementările cheltuielilor publice, bugetului de stat şi împrumutului de stat coordonat cu natura de drept public a acestor compartimente structurale ale finanţelor publice.

Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor este instituită potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale în timp şi în spaţiu, astfel ca necesităţile şi interesele finanţelor publice să fie protejate ăi realizate în mod raţional şi conform maximelor fundamentale a impunerii.

Aplicarea în timp a legii fiscale , guvernată de principiul anualităţii impozitelor, îmbinat cu perceperea retroactivă a impozitelor în cazuri de omisiuni.

Aplicarea în spaţiu a legii fiscale este dirijată de principiul teritorialităţii impozitelor, coordonat cu cerinţa de evitare a dublei impuneri a veniturilor.

În RM legislaţia fiscală este reprezentată de următoarele acte normative:

 • Codul Fiscal al RM MO al RM 2009,ediţie specială (Revista Contabilitate şi audit nr. 1 din anul curent)
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din 24.04.1997. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al CF nr. 1417-XIII din 17.12.1997. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV al CF nr. 1054-XIV din 16.06.2000. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al CF nr. 408-XV din 26.07.2001. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI al CF nr. 1056-XIV din 16.06.2000. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al CF nr. 94-XV din 01.04.2004. MO al RM 2009,ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al CF nr. 68-XVI din 05.05.2005. MO al RM 2009, ediţie specială
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al CF nr. 317-XVI din 02.11.2006. MO al RM 2009, ediţie specială

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!