Bursa de valori

Conceptul general de bursă de valori

Bursa este o piaţă pe care se oferă şi se desfac, după o procedură specială, mărfuri sau valori mobiliare. Denumirea instituţiei provine de la numele unei vechi familii de hangii, Van der Bursen, care a înfiinţat la Bruges, în Flandra (Belgia de azi) un local numit Hotel de Bourses, în holul căruia se negociau metale preţioase (aur, argint, platină) precum şi hârtii de valoare.

Cel mai frecvent termenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de piaţă care se bucură de interes în lumea afacerilor, în măsura în care asigură un cadru organizat pentru realizarea tranzacţiilor, un sistem de principii şi norme care să garanteze încheierea şi executarea contractelor, în condiţii de exactitate, corectitudine şi transparenţă.

Bursa se prezintă ca o instituţie care dispune de spaţii pentru tranzacţii unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare, realizându-se negocierea, contractarea şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. Acest mod de organizare a activităţii bursiere presupune centralizarea tranzacţiilor prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de piaţă şi la efectuarea operaţiunilor, exclusiv în cadrul acestui mecanism.

În mod tradiţional, acesta s-a realizat prin concentrarea ordinelor de vânzare şi cumpărare într-un spaţiu special amenajat denumit sală de negociere a bursei. În această incintă se efectuează tranzacţiile de către un personal specializat.

Rolul bursei de valori în economie

Privite prin prisma conţinutului activităţii, bursele de valori mobiliare reprezintă segmentul cel mai important al pieţei secundare de capital. Fiecare tranzacţie este generată de interesele vânzătorilor şi cumpărătorilor şi la rândul ei, produce efecte asupra cursului valorilor mobiliare. Se poate concluziona deci că bursa este cea care asigură lichiditatea şi mobilitatea capitalurilor. Prin intermediul bursei, agenţii economici care şi-au plasat capitalurile pe piaţa primară pot reintra în posesia capitalurilor, înainte de scadenţă.

Funcţiile bursei de valori mobiliare în economie sunt:

 • concentrarea cererii şi ofertei de valori mobiliare pe o anumită piaţă la un moment dat;
 • efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în conformitate cu ordinele adresate de clienţi;
 • urmărirea sistematică a cursului valorilor mobiliare înregistrate la cota bursei;
 • reflectarea conjuncturii economice, într-o anumită perspectivă, determinată atât de factori specifici pieţei în cauză, cât şi de factori externi.

Rolul bursei este complex. Principalul rol al bursei îl constituie, efectuarea de tranzacţii cu hârtii de valoare emise de agenţii economici şi plasate de agenţii de schimb, acestea punând fi comercializate datorită caracterului lor negociabil. Activitatea pe piaţa bursieră este urmărită prin intermediul cursului valorilor mobiliare şi indicelui bursier. Aceşti indicatori sunt consideraţi barometre ale stării economice din ţara respectivă.

Bursa este sensibilă la toate evenimentele de ordin economic, financiar-monetar, social, politic. Ea pune în evidenţă, starea economiei naţionale în cadrul căreia funcţionează bursa la un moment dat.

Clasificarea burselor

a) După obiectul tranzacţiilor:

 • burse de valori;
 • burse de mărfuri;
 • burse valutare sau de devize;
 • burse complementare comerţului internaţional.

b) În funcţie de varietatea tranzacţiilor:

 • burse generale;
 • burse specializate.

c) După regimul juridic:

 • burse private;
 • burse publice.

d) Din punct de vedere al accesului la calitatea de membru :

 • burse închise având un număr limitat de membri;
 • burse deschise cu un număr nelimitat de membri.

Participanţii la activitatea bursieră

În activitatea bursieră sunt implicate trei categorii de participanţi: investitorii, emitenţii de valori mobiliare şi intermediarii bursieri. Intermediarii bursieri reprezintă o categorie de profesionişti al căror rol este de a realiza şi încheia tranzacţii cu valori mobiliare. Nu se pot cumpăra sau vinde valori mobiliare pe piaţa bursiere fără ajutorul intermediarilor.

Prin activitatea lor agenţii bursei sunt:

 • specialişti operativi care realizează direct şi nemijlocit operaţiuni de bursă şi pot fi grupaţi în două categorii: brokeri sau dealeri;
 • specialişti neoperativi cu rol de furnizare de informaţii asupra conjuncturii şi oportunităţilor de afaceri.

Aceştia pot fi:

 • analişti bursieri care pot lucra ca angajaţi ai societăţilor de bursă sau în firme proprii;
 • funcţionari sau angajaţi ai bursei cu sarcini de supraveghere, urmărire şi control asupra derulării operaţiunilor specifice în incinta bursei.
Specialiştii operativi au următoarele atribuţii:
 • administrarea portofoliilor de valori mobiliare;
 • menţinerea unor legături cu mandatarii acestora pentru derularea tranzacţiilor;
 • utilizarea unor procedee publicitare pentru a se face cunoscuţi;
 • încheierea unor convenţii în vederea unor fuzionări ulterioare.
În acelaşi timp acestora le sunt interzise o serie de acţiuni cum ar fi:
 • operaţiuni bancare însemnând împrumuturi cu titluri sau vărsăminte ale dobânzilor din depunerile primite;
 • acceptarea de participaţii financiare la societăţile ale căror titluri le negociază;
 • operaţii în contrapartidă adică cumpărarea pe cont propriu a titlurilor încredinţate pentru a fi revândute sau vânzarea, în beneficiu propriu, către investitorii care le încredinţează ordine de cumpărare;
 • comerţul cu operaţiuni de bursă pentru ei înşişi;
 • să se pună în serviciul unei societăţi la bursă, ca membru al consiliului de administraţie sau cenzor al acesteia;
 • să dea garanţii speciale pentru îndeplinirea operaţiunilor cu care sunt însărcinaţi;
 • să se învoiască pentru un comision mai mic decât cel stabilit sau să facă bonificaţie din acesta;
 • să facă operaţiuni bursiere pentru faliţii neabilitaţi sau cei excluşi de la bursă din diferite motive;
 • să facă operaţiuni fără aplicarea taxelor şi impozitelor cerute de lege;
 • să execute sau să înregistreze operaţiuni încheiate în afara bursei.

În România tranzacţionarea în cadrul bursei este monopolul membrilor Asociaţiei Bursei se poate face numai prin intermediul agenţilor pentru valori mobiliare autorizaţi ca agenţi de bursă. Dobândirea calităţii de agent de bursă are la bază cererea transmisă de societatea de valori mobiliare către bursă şi necesită îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • persoana în cauză trebuie să deţină o autorizaţie valabilă de „agent pentru valori mobiliare” acordată de CNVM;
 • să aibă vârsta minimă precizată prin reglementările bursei;
 • să fi frecventat şi promovat testele şi examenele profesionale cerute de dobândirea profesiei de agent de bursă.

Autorizarea agenţilor se face de Directorul General al Bursei iar evidenţa tuturor agenţilor se ţine într-un registru.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!