Nomenclatorul conturilor contabile

 

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

  1. Active imobilizate
  2. Active circulante
  3. Capital propriu
  4. Datorii pe termen lung
  5. Datorii curente
  6. Venituri
  7. Cheltuieli
  8. Conturi de gestiune
  9. Conturi extrabilanţiere

 

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11     IMOBILIZĂRI NECORPORALE
111   Imobilizări necorporale în curs de execuţie
112   Imobilizări necorporale
1121 Drepturi de autor şi titluri de protecţie
1122 Brevete şi mărci
1123 Know-how-uri şi francize
1124 Licenţe de activitate
1125 Programe informatice
1126 Desene şi modele industriale
1127 Drepturi de utilizare a activelor imobilizate
1128 Imobilizări necorporale primite în gestiune economică
1129 Alte imobilizări necorporale
113   Amortizarea imobilizărilor necorporale
1131 Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie
1132 Amortizarea brevetelor şi mărcilor
1133 Amortizarea know-how-urilor şi francizelor
1134 Amortizarea licenţelor de activitate
1135 Amortizarea programelor informatice
1136 Amortizarea desenelor şi modelelor industriale
1137 Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
1138 Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică
1139 Amortizarea altor imobilizări necorporale
114   Deprecierea imobilizărilor necorporale
12     IMOBILIZĂRI CORPORALE
121   Imobilizări corporale în curs de execuţie
1211 Construcţii în curs de execuţie
1212 Utilaj destinat instalării
1213 Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare
1214 Costuri ulterioare în curs de execuţie
122   Terenuri
1221 Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită
1222 Terenuri fără construcţii
1223 Terenuri cu construcţii
1224 Terenuri cu zăcăminte
1225 Terenuri cu plantaţii perene
1226 Terenuri primite în gestiune economică
1227 Alte terenuri
123   Mijloace fixe
1231 Clădiri
1232 Construcţii speciale
1233 Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Instrumente şi inventar
1236 Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1237 Mijloace fixe primite în leasing financiar
1238 Mijloace fixe primite în gestiune economică
1239 Alte mijloace fixe
124   Amortizarea mijloacelor fixe
1241 Amortizarea clădirilor
1242 Amortizarea construcţiilor speciale
1243 Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie
1244 Amortizarea mijloacelor de transport
1245 Amortizarea instrumentelor şi inventarului
1246 Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1247 Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar
1248 Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică
1249 Amortizarea altor mijloace fixe
125   Resurse minerale
126   Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale
127   Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
128   Deprecierea terenurilor
129   Deprecierea mijloacelor fixe
13     ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131   Active biologice imobilizate în curs de execuţie
132   Active biologice imobilizate
133   Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
1331 Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332 Deprecierea activelor biologice imobilizate
14     INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141   Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
1411 Valori mobiliare
1412 Cote de participaţie
1413 Depozite
1414 Împrumuturi acordate
1415 Alte investiţii financiare
142   Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
1421 Valori mobiliare
1422 Cote de participaţie
1423 Depozite
1424 Împrumuturi acordate
1425 Alte investiţii financiare
15     INVESTIŢII IMOBILIARE
151   Investiţii imobiliare
152   Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare
1521 Amortizarea investiţiilor imobiliare
1522 Deprecierea investiţiilor imobiliare
16     CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161   Creanţe pe termen lung
1611 Creanţe comerciale pe termen lung
1612 Creanţe pe termen lung privind leasingul
1613 Alte creanţe pe termen lung
162   Avansuri acordate pe termen lung
1621 Avansuri acordate în ţară
1622 Avansuri acordate în străinătate
17     ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171   Cheltuieli anticipate pe termen lung
172   Alte active imobilizate
CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE
21     STOCURI
211   Materiale
2111 Materii prime şi materiale de bază
2112 Materiale auxiliare
2113 Piese de schimb
2114 Combustibil
2115 Ambalaje
2116 Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117 Materiale cu destinaţia agricolă
2118 Materiale transmise temporar terţilor
2119 Alte materiale
212   Active biologice circulante
213   Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133 Construcţii şi dispozitive provizorii
2134 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor
214   Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142 Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii
215   Producţia în curs de execuţie
2151 Produse în curs de execuţie
2152 Servicii în curs de execuţie
2153 Lucrări în curs de execuţie
216   Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producţie proprie
2163 Produse secundare
2164 Produse transmise temporar terţilor
217   Mărfuri
2171 Bunuri procurate în vederea revînzării
2172 Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii
2173 Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare
2174 Mărfuri transmise temporar terţilor
22     CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE
221   Creanţe comerciale
2211 Creanţe comerciale din ţară
2212 Creanţe comerciale din străinătate
2213 Alte creanţe comerciale
222   Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise
223   Creanţe ale părţilor afiliate
2231 Creanţe ale părţilor afiliate din ţară
2232 Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate
2233 Alte creanţe ale părţilor afiliate
224   Avansuri acordate curente
2241 Avansuri acordate în ţară
2242 Avansuri acordate în străinătate
225   Creanţe ale bugetului
2251 Creanţe privind impozitul pe venit
2252 Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată
2253 Creanţe privind accizele
2254 Creanţe privind alte impozite şi taxe
2255 Alte creanţe ale bugetului
226   Creanţe ale personalului
2261 Creanţe ale titularilor de avans
2262 Creanţe privind recuperarea prejudiciului material
2263 Creanţe privind împrumuturile acordate personalului
2264 Alte creanţe ale personalului
23     ALTE CREANŢE CURENTE
231   Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii
2311 Creanţe privind leasingul
2312 Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate
2313 Creanţe privind dividendele calculate
2314 Alte creanţe privind veniturile
232   Creanţe preliminate
2321 Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul
2322 Creanţe preliminate privind leasingul
2323 Alte creanţe preliminate
233   Creanţe curente privind asigurările
234   Alte creanţe curente
2341 Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate
2342 Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute
2343 Creanţe privind alte operaţii
24     NUMERAR
241   Casa
2411 Casa în monedă naţională
2412 Casa în valută străină
2413 Numerar în casierie legat
242   Conturi curente în monedă naţională
2421 Numerar la conturi nelegat
2422 Numerar la conturi legat
243   Conturi curente în valută străină
2431 Numerar la conturi în ţară
2432 Numerar la conturi în străinătate
2433 Numerar la conturi legat
244   Alte conturi bancare
2441 Acreditive
2442 Carduri bancare
2443 Numerar la alte conturi bancare
245   Transferuri de numerar în expediţie
246   Documente băneşti
25     INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE
251   Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
2511 Valori mobiliare
2512 Cote de participaţie
2513 Depozite
2514 Împrumuturi acordate
2515 Alte investiţii financiare curente
252   Investiţii financiare curente în părţi afiliate
2521 Valori mobiliare
2522 Cote de participaţie
2523 Depozite
2524 Împrumuturi acordate
2525 Alte investiţii financiare curente
26     ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261   Cheltuieli anticipate curente
262   Alte active circulante
CLASA 3. CAPITAL PROPRIU
31     CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR
311   Capital social
312   Capital suplimentar
3121 Prime de aporturi
3122 Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase
3123 Alte elemente de capital suplimentar
313   Capital nevărsat
3131 Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari
3132 Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi
314   Capital neînregistrat
3141 Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii
3142 Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social
315   Capital retras
32     REZERVE
321   Capital de rezervă
322   Rezerve statutare
323   Alte rezerve
33     PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331   Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
332   Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
333   Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
334   Profit utilizat al perioadei de gestiune
335   Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile
336   Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune
34     ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341   Fonduri
3411 Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale
3412 Fondul de active imobilizate
3413 Fondul de autofinanţare
3414 Alte fonduri
342   Subvenţii entităţilor cu proprietate publică
3421 Subvenţii aferente activelor imobilizate
3422 Alte subvenţii
343   Alte elemente de capital propriu
35     REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351   Rezultat financiar total
CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG
41     DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411   Credite bancare pe termen lung
4111 Credite bancare în monedă naţională
4112 Credite bancare în valută străină
4113 Datorii convertibile privind creditele bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung
412   Împrumuturi pe termen lung
4121 Împrumuturi din părţi neafiliate
4122 Împrumuturi din părţi afiliate
4123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
4124 Împrumuturi de la personalul entităţii
4125 Datorii convertibile privind împrumuturile
4126 Alte împrumuturi pe termen lung
413   Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42     ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421   Datorii comerciale pe termen lung
4211 Datorii comerciale în ţară
4212 Datorii comerciale în străinătate
4213 Alte datorii comerciale
422   Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung
4221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
4222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
4223 Alte datorii faţă de părţile afiliate
423   Avansuri primite pe termen lung
4231 Avansuri primite din ţară
4232 Avansuri primite din străinătate
424   Venituri anticipate pe termen lung
4241 Subvenţii
4242 Alte venituri anticipate pe termen lung
425   Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
426   Provizioane pe termen lung
427   Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică
428   Alte datorii pe termen lung
CLASA 5. DATORII CURENTE
51     DATORII FINANCIARE CURENTE
511   Credite bancare pe termen scurt
5111 Credite bancare în monedă naţională
5112 Credite bancare în valută străină
5113 Credite bancare în monedă naţională restante
5114 Credite bancare în valută străină restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobînzi aferente creditelor bancare
512   Împrumuturi pe termen scurt
5121 Împrumuturi de la părţi neafiliate
5122 Împrumuturi de la părţi afiliate
5123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
5124 Împrumuturi de la personalul entităţii
5125 Alte împrumuturi pe termen scurt
5126 Dobînzi aferente împrumuturilor
52     DATORII COMERCIALE CURENTE
521   Datorii comerciale curente
5211 Datorii comerciale în ţară
5212 Datorii comerciale în străinătate
5213 Alte datorii comerciale
522   Datorii curente faţă de părţile afiliate
5221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
5222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
5223 Alte datorii faţă de părţile afiliate
523   Avansuri primite curente
5231 Avansuri primite din ţară
5232 Avansuri primite din străinătate
53     DATORII CALCULATE CURENTE
531   Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii salariale
5312 Datorii faţă de deponenţi
532   Datorii faţă de personal privind alte operaţii
5321 Datorii faţă de titularii de avans
5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533   Datorii privind asigurările sociale şi medicale
5331 Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
5332 Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
5333 Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale
534   Datorii faţă de buget
5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională
5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343 Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
5344 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5345 Datorii privind accizele
5346 Datorii privind alte impozite şi taxe
5347 Datorii privind sancţiunile
5348 Alte datorii faţă de buget
535   Venituri anticipate curente
5351 Subvenţii
5352 Alte venituri anticipate curente
536   Datorii faţă de proprietari
5361 Datorii privind dividendele calculate
5362 Datorii privind alte operaţii
537   Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
538   Provizioane curente
54     ALTE DATORII CURENTE
541   Datorii preliminate
5411 Datorii preliminate privind decontările cu bugetul
5412 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
5413 Datorii preliminate privind leasingul financiar
5414 Alte datorii preliminate
542   Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
543   Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică
544   Alte datorii curente
5441 Datorii privind sancţiunile comerciale
5442 Alte datorii calculate curente
CLASA 6. VENITURI
61     VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
611   Venituri din vînzări
6111 Venituri din vînzarea produselor
6112 Venituri din vînzarea mărfurilor
6113 Venituri din prestarea serviciilor
6114 Venituri din executarea lucrărilor
6115 Venituri din contracte de construcţie
6116 Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
6117 Venituri din contracte de microfinanţare
6118 Alte venituri din vînzări
612   Alte venituri din activitatea operaţională
6121 Venituri din ieşirea altor active circulante
6122 Venituri din sancţiuni
6123 Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124 Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere
6125 Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat
6126 Alte venituri operaţionale
616   Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială
617   Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
618   Venituri din activitatea economică
     
62     VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI
621   Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
6211 Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
6212 Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
6213 Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung
6214 Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare
6215 Venituri din ieşirea altor active imobilizate
6216 Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217 Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate
622   Venituri financiare
6221 Venituri din diferenţe de curs valutar
6222 Venituri din diferenţe de sumă
6223 Venituri din redevenţe
6224 Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi
6226 Venituri din dobînzi aferente altor activităţii
6227 Alte venituri financiare
623   Venituri excepţionale
6231 Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi
6232 Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale
6233 Alte venituri excepţionale
CLASA 7. CHELTUIELI
71     CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711   Costul vînzărilor
7111 Valoarea contabilă a produselor vîndute
7112 Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrărilor executate terţilor
7115 Costuri aferente contractelor de construcţie
7116 Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
7117 Costuri aferente contractelor de microfinanţare
7118 Alte costuri aferente veniturilor din vînzări
712   Cheltuieli de distribuire
7121 Cheltuieli cu personalul comercial
7122 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială
7123 Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor
7124 Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor
7125 Cheltuieli de publicitate şi marketing
7126 Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie
7127 Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
7128 Cheltuieli privind returnările şi reducerile
7129 Alte cheltuieli de distribuire
713   Cheltuieli administrative
7131 Cheltuieli cu personalul administrativ
7132 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă
7133 Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit
7134 Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare
7135 Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă
7136 Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)
7137 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138 Alte cheltuieli administrative
714   Alte cheltuieli din activitatea operaţională
  7141 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite
  7142 Cheltuieli privind sancţiunile
  7143 Cheltuieli privind dobînzile
  7144 Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante
  7145 Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale
  7146 Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă
  7147 Alte cheltuieli operaţionale
716   Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială
717   Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)
718   Cheltuieli din activitatea economică
72     CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
721   Cheltuieli cu active imobilizate
7211 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite
7212 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite
7213 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe termen lung ieşite
7214 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite
7215 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite
7216 Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7217 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7218 Alte cheltuieli cu active imobilizate
722   Cheltuieli financiare
7221 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferenţe de sumă
7223 Cheltuieli privind redevenţele
7224 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit
7225 Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii
7226 Alte cheltuieli financiare
723   Cheltuieli excepţionale
7231 Cheltuieli privind calamităţile
7232 Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale
7233 Alte cheltuieli excepţionale
73     CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731   Cheltuieli privind impozitul pe venit
  7311 Cheltuieli privind impozitul pe venit
  7312 Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
  7313 Alte cheltuieli privind impozitul pe venit
CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE
81     CONTURI DE CALCULAŢIE
811   Activităţi de bază
812   Activităţi auxiliare
82     CONTURI DE REPARTIZARE
821   Costuri indirecte de producţie
822   Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie
823   Costuri de regie aferente contractelor de construcţie
824   Alte costuri repartizabile
83     ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831   Adaos comercial
832   Încasări din vînzarea bunurilor în numerar
833   Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute
834   Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor
835   Producţii şi unităţi de deservire
836   Costuri refacturate
CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE
  911   Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional
  912   Bunuri primite pentru montare
  913   Imobilizări corporale transmise în leasing financiar
  914   Bunuri primite în custodie
  915   Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
  916   Bunuri primite în baza contractelor de comision
  917   Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
  918   Formulare cu regim special
  919   Creanţe compromise decontate
  920   Creanţe contingente
  921   Datorii contingente
  922   Garanţii acordate
  923   Garanţii primite
  924   Pierderi fiscale
  925   Facilităţi fiscale

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!