Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti

Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. În contabilitate mijloacelor băneşti se clasifică după următoarele criterii:

1) în dependenţă de valută în care sînt exprimate:

 • valută naţională,
 • valută străină.

Indiferent de faptul în ce valută sînt exprimate mijloacele băneşti, în evidenţa contabilă acestea se exprimă în valută naţională la cursul stabilit de Bancă Naţională.

2) în dependenţă de locul păstrării şi formei de exprimare:

 • în numerar – care se păstrează în casieria întreprinderii,
 • în conturile curente şi alte conturi la bănci,
 • alte mijloace băneşti (doc. băneşti, timbre poştale, bilete de călătorie, ş.a.) care se păstrează în casierie;

3) în funcţie de posibilitate utilizării mijloacelor băneşti:

 • mijloacele băneşti legate – reprezintă disponibilităţile băneşti, care aparţin întreprinderii, dar nu pot fi utilizate de aceasta din anumite cauze (conturi bancare sechestrate, soldul de compensare a mijloacelor creditare etc.),
 • mijloace băneşti nelegate – mijloace care aparţin întreprinderii şi pot fi utilizate de aceasta.

 

Evidenţa mijloacelor băneşti din casierie

 

Mijloacele băneşti în numerar se păstrează la întreprindere în casierie.

Operaţiile de casă sînt efectuate de către casier care poartă responsabilitate materială totală pentru păstrarea, folosirea mijloacelor băneşti şi documentele băneşti aflate în casierie.

Efectuarea operaţiunilor de casă este reglementată de “Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992, cu modificările şi completările ulterioare.

În timpul perioadei de gestiune la întreprindere au loc atît operaţiuni de primire a numerarului în casierie, cît şi de eliberare a acestora.

În casierie numerarul poate fi primit din conturile curente în valută naţională sau străină, din rambursarea avansurilor neutilizate de lucrători; din vînzarea produselor, materialelor. Eliberarea mijloacelor băneşti se efectuează la achitarea salariilor, premiilor, acoperirea unor cheltuieli generale şi administrative, la acordarea avansurilor, plata indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă.

Toate operaţiile de casă trebuie să fie documentate. La primirea mijloacelor băneşti se întocmeşte “ Dispoziţia de încasare de casă” . La eliberarea banilor se întocmeşte “ Dispoziţia de plată de casă” sau “Borderoul de plată ”. La sfîrşitul zilei de muncă datele din documentele de casă se înregistrează de către casier în “Registrul de casă” care poate fi întocmit manual sau la computer. Registrul de casă se întocmeşte în 2 exemplare: primul exemplar la care se anexează documentele de încasare şi plata se transmite în contabilitate ca raport al casierului, 2-lea – rămîne în la casier.

Evidenţă analitică a operaţiunilor de casă se ţine pe surse de încasare şi direcţii de utilizare a numerarului.

Pentru evidenţă sintetică este destinat contul de activ 241 “Casa” . În debitul acestui cont se înregistrează întrările de mijloace băneşti în casierie, iar în creditul – ieşirile de numerar. Soldul este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti la o anumită dată şi se reflectă în capitolul II a bilanţului contabil.

La primirea mijloacelor băneşti se întocmesc formulele contabile:

 • debit contul 241 ,
 • credit contul 242 – la ridicarea numerarului din bancă pentru achitarea salariului şi efectuarea altor plăţi,
 • credit contul 243 – la sumele încasate din conturile în valută,
 • credit contul 227 – la încasarea avansurilor neutilizate,
 • credit contul 228 – încasarea creanţelor pe termen scurt privind veniturile calculate,
 • credit contul 229 – stingerea altor creanţe pe termen scurt de către debitori,
 • credit conturilor 424, 523 – la suma avansurilor în numerar primite,
 • credit contul 313 – la suma depunerilor în numerar în capitalul statutar efectuate de fondatori după înregistrarea întreprinderii,
 • credit contul 534 – la suma TVA aferentă mărfurilor vîndute cu achitare imediată în numerar,
 • credit conturilor 611, 612, 621 – la suma încasărilor în numerar la vînzarea activelor întreprinderii,
 • credit contul 622 – la suma veniturilor încasate sub formă de redevenţe şi mijloacelor băneşti primite cu titlu gratuit.

 

Eliberarea mijloacelor băneşti se reflectă prin formula:

 • debit contul 227 – la suma avansurilor spre decontare acordate titularilor de avans
 • debit conturilor 242, 243, 244 – la sumele depuse în conturile curente în valută naţională şi străină,
 • debit contul 424 , 523 – la restituirea avansurilor primite anterior,
 • debit contul 521 – la achitarea datoriei faţă de furnizori,
 • debit contul 531 – la achitarea salariului,
 • debit contul 532 – la recuperarea cheltuielilor efectuate de titularul de avans, fără eliberarea avansului,
 • debit contul 537 – la achitarea datoriilor faţă de fondatori,
 • debit contul 539 – la achitarea datoriilor faţă de alţi creditori,
 • credit contul 241 .

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 stabileşte limita decontărilor ce pot fi efectuate în numerar în baza obligaţiilor financiare ale întreprinderii în mărime de 100 de mii de lei lunar. Pentru încălcarea limitei menţionate organele Serviciului Fiscal de Stat şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei aplică sancţiuni în proporţie de 10 la sută din sumele plătite.

Întreprinderile sînt obligate să efectueze inventarierea valorilor aflate în casierie în termenele stabilite şi în conformitate cu “Regulamentul privind inventarierea” nr. 27 din 28.04.2004. Rezultatele inventarierii se perfectează prin întocmirea Procesului-verbal de inventariere a numerarului (forma INV-5).

Dacă în urma inventarierii se constată lipsuri acestea se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 714
 • credit contul 241

Acestea se impută casierului prin formula contabilă:

 • debit contul 227
 • credit conturile 612, 515

În cazul în care se depistează plusuri de mijloace băneşti acestea se înregistrează prin formula contabilă:

 • debit contul 241 ,
 • credit contul 612 .

Informaţia privind mişcarea mijloacelor băneşti din casierie trebuie să fie sintetizată în registrele contabile pe fluxuri de mijloace băneşti pentru facilitarea întocmirii “Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!