Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe

Ieşirea mijloacelor fixe poate avea loc în rezultatul:

 • lichidării în urma uzurii depline (fizice sau morale);
 • vînzării persoanelor fizice, juridice;
 • transmiterii cu titlu gratuit;
 • alocaţii ca cotă în capitalul statutar al altor întreprinderi;
 • deteriorării în rezultatul calamităţilor naturale, accidentelor;
 • depistării lipsurilor de mijloace fixe în urma inventarierii.

 Lichidarea obiectelor de mijloace fixe se efectuează de către o comisie numită de conducătorul întreprinderii. 

La lichidarea obiectelor se întocmeşte procesul-verbal de lichidare a mijloacelor fixe, în care se arată cauza lichidării, valoarea bunurilor obţinute în urma lichidării, valoarea neamortizată. 

La lichidarea mijloacelor fixe se întocmeşte formula contabilă în urma uzurii depline se întocmeşte formula contabilă de casare a uzurii acumulate:

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

 Dacă mijlocul fix este lichidat înainte de expirarea termenului de funcţionare utilă în afară da formula precedentă se mai întocmeşte formula de casare a valorii de bilanţ la momentul lichidării:

 • debit contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe” – la valoarea de bilanţ a obiectelor lichidate (valoarea de intrare – suma uzurii acumulate);

 Dacă în rezultatul lichidării se obţin careva materiale la valoarea acestora se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 211 „Materiale”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

În cazul în care valoarea efectivă a materialelor obţinute din lichidare depăşeşte valoarea probabilă rămasă se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 211 „Materiale”,
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii”.

În caz contrar (valoarea efectivă a materialelor obţinute din lichidare este mai mică decît valoarea probabilă rămasă) se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

Cheltuielile efectuate de lichidarea mijloacelor fixe (servicii prestate de terţi, salariile muncitorilor angajaţi în demolarea, transportare etc., contribuţii de asigurări sociale şi prime de asistenţă medicală aferente salariilor calculate):

 • debit contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”,
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările”,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate”.

 

La vînzarea mijloacelor fixe se întocmeşte “Procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe”. În baza acestui document se întocmesc formulele contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

2. Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix ieşit:

 • debit contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

3. Reflectarea cheltuielilor legate de ieşirea mijlocului fix:

 • debit contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”,
 • credit contul 812 „Activităţi auxiliare”
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările”,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate”.

4. Reflectarea venitului obţinut din vînzarea mijlocului fix (suma fără TVA):

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii”.

5. Reflectarea TVA aferent mijlocului fix vîndut:

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

6. Încasarea creanţei cumpărătorului:

 • debit conturile 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în valută străină”
 • credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,

 

La transferarea mijlocului fix cu titlu gratuit se întocmesc următoarele formule contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

2. Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix ieşit:

 • debit contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

3. Calcularea TVA de la valoarea de bilanţ a mijlocului fix ieşit (Codul Fiscal art. 98 alin. (5), art. 99 alin. (4)):

 • debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

 

La depunerea mijlocului fix în capitalul statutar al altei întreprinderi se întocmesc formulele contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

2. Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix ieşit:

 • debit contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

3. Reflectarea creanţe întreprinderii căreia i-a fost transmis mijlocul fix:

 • debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”,
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii”.

Depunerea mijloacelor fixe în capitalul statutar al altor întreprinderi se consideră livrare scutită de TVA (Codul fiscal, art. 103, alin. 1, p. (25))

4. Achitarea creanţei cu acţiuni, cote-părţi:

 • debit contul 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”, 132 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”,
 • credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.

Deteriorarea mijloacelor fixe în urma calamităţilor naturale se reflectă prin următoarele formule contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

2. Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix ieşit:

 • debit contul 723 „Pierderi excepţionale”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

3. Reflectarea valorii materialelor, OMVSD obţinute din lichidarea mijloacelor fixe deteriorate în urma calamităţilor naturale:

 • debit contul 211 „Materiale”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”,
 • credit contul 623 „Venituri excepţionale”.

 

Ieşirea mijloacelor fixe depistate lipsă în urma inventarierii se reflectă prin formulele contabile:

1. Casarea uzurii acumulate a mijlocului fix

 • debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

2. Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix ieşit:

 • debit contul 721 „Pierderi excepţionale”,
 • credit contul 123 „Mijloace fixe”.

În cazul depistării persoanei vinovate şi dacă această persoană este de acord să recupereze dauna adusă întreprinderii sau există hotărîrea judecăţii privind recuperarea daunei materiale se reflectă creanţa acesteia privind recuperarea prejudiciului material:

 • debit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” – la suma totală;
 • credit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii” – pierderi recuperate de persoane vinovate - la suma fără TVA;
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA (conform Codului Fiscal această operaţiune se consideră ca livrare impozabilă şi se impozitează cu TVA).

Achitarea creanţe se reflectă prin formulele contabile:

La achitarea în numerar:

 • debit contul 241 „Casa”
 • credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

La achitarea prin reţinere din salariu

 • debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”,
 • credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

 

Dacă achitarea creanţei are loc pe parcursul a mai multe perioade de gestiune atunci aceste operaţii se reflectă cu ajutorul conturilor 134 „Alte creanţe pe termen lung”, 422 „Venituri anticipate pe termen lung”, 515 „Venituri anticipate curente”.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!