Contabilitatea intrării activelor nemateriale

Contabilitatea intrării activelor nemateriale. Intrările de active nemateriale rezultă din:

 • a) crearea activelor nemateriale de însăşi întreprindere;
 • b) primirea activelor nemateriale de la fondatori pe seama aportului fondatorilor în capitalul statutar;
 • c) procurarea activelor nemateriale de la alte întreprinderi şi persoane fizice;
 • d) intrarea cu titlu gratuit.

 

La crearea activelor nemateriale de către întreprindere toate cheltuielile efectuate se reflectă în contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”. În debitul acestui cont se reflectă sumele cheltuielilor efective privind crearea activelor nemateriale, iar în credit - valoarea activelor nemateriale create la finisarea lucrărilor şi înregistrarea lor în activ.

Cheltuielile aferente creării activelor nemateriale reprezintă şi cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice. În baza documentelor primare şi centralizatoare cheltuielile efectuate se reflectă în debitul contului 112 “Active nemateriale în curs de execuţie” în corespondenţă cu creditul conturilor (dacă activul nematerial se creează la o subdiviziune autonomă a întreprinderii atunci toate cheltuielile mai întîi se reflectă prin contul intermediar 812 „Activităţi auxiliare”, din care apoi se trec în Dt 111, ori 112):

211 “Materiale” – la valoarea de bilanţ a consumului de materiale”;

213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” - la consumul de obiecte de mică valoare cu valoarea unitară mai mică decît limita stabilită;

214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”;

531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 “Datorii privind asigurările” - la sumele calculate ale salariilor şi contribuţiilor pentru asigurările sociale,

521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - la valoarea serviciilor prestate de către alte întreprinderi,

812 “Activităţi auxiliare” - la valoarea serviciilor proprii prestate pentru executarea activelor nemateriale;

813 “Consumuri indirecte de producţie” - la cota cheltuielilor comune de producţie aferente creării activelor nemateriale;

251 “Cheltuieli anticipate curente” – la suma cheltuielilor anticipate aferente cheltuielilor privind crearea activelor nemateriale,

411 “Credite bancare pe termen lung”, 413 “Împrumuturi pe termen lung” - la sumele calculării dobînzilor aferente creării activelor nemateriale.

Trecerea în cont a TVA de la valoarea serviciilor acordate de alte întreprinderi la crearea activelor nemateriale (în baza facturilor fiscale):

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”,
 • credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”.

În baza procesului-verbal de predare a lucrărilor la suma cheltuielilor efective, care constituie valoarea iniţială a activelor nemateriale create, se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”,
 • credit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”.

Primirea activelor nemateriale de la fondatori în contul aportului depus în capitalul statutar sub formă de drepturi de folosinţă a tehnologiilor, elaborate de fondatori, drepturi de folosinţă a clădirilor, mijloacelor de transport etc.

Intrarea activelor nemateriale de la fondatori, depuse de către ei în capitalul statutar se reflectă în contabilitate prin formula contabilă:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”,
 • credit contul 313 “Capital nevărsat”.

Dacă activele nemateriale sub formă de drepturi de folosinţă a utilajelor ori tehnologiilor depuse de către fondatori în capitalul statutar necesită montaj, atunci ele se consideră ca active nemateriale în curs de execuţie şi se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”,
 • credit contul 313 “Capital nevărsat”.

După executarea lucrărilor respective de punere în funcţiune a activelor nemateriale se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”,
 • credit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”.

Exemplu: Întreprinderea “Codru” S.RL. a primit în calitate de aport la capitalul statutar un program informatic în valoare de 90 000 lei. Cheltuielile privind pregătirea programului pentru exploatare au constituit 2 692 lei, inclusiv salariul muncitorilor pentru instalarea programului – 1 800 lei, valoarea materialelor consumate la instalare – 280 lei, contribuţiile pentru asigurările sociale – 558 lei, prime de asigurări medicale – 54 lei.

Pe baza exemplului întocmim următoarele formule contabile:

1. Reflectarea valorii dreptului de folosinţă a utilajului depus în capitalul statutar:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie” – 90 000 lei,
 • credit contul 313 “Capital nevărsat” – 90 000 lei. .

2. Reflectarea cheltuielilor pentru transportarea şi pregătirea activului nematerial spre exploatare:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie” – 2 692 lei,
 • debit contul 211 “Materiale” – 280 lei,
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 1 800 lei,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – 558 lei,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – 54 lei

3. Se înregistrează intrarea activului nematerial:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”, – 92 692 lei
 • credit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie” – 92 692 lei.

Cum se vede din exemplu, cheltuielile pentru pregătirea activului de exploatare se includ în valoarea lui, însă aceste cheltuieli nu măresc valoarea capitalului deţinătorului de activ nematerial.

Procurarea activelor nemateriale de la alte întreprinderi şi persoane fizice are loc sub formă de procurare a drepturilor de folosinţă a terenurilor, tehnologiilor, soluţiilor tehnice ş.a.

În baza contractelor întocmite cu beneficiarii procurarea activelor nemateriale se reflectă în contabilitate prin întocmirea formulelor contabile:

la valoarea de procurare:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” (la suma TVA),
 • debit conturilor 111 “Active nemateriale”, 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”
 • credit conturile 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”.

Dacă cumpărătorul achită conform contractului valoarea de procurare a activului nematerial ori o parte din ea sub formă de avans, se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 136 “Avansuri pe termen lung acordate” (cu un termen mai mare de un an),
 • debit contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate” (în un termen nu mai mare de un an),
 • credit conturile 242 “Conturi curente în valută naţională” ori 243 “Conturi curente în valută străină”.

După intrarea activului nematerial la întreprindere avansurile plătite se trec în contul stingerii datoriei furnizorilor, antreprenorilor prin formula contabilă:

 • debit conturile 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 “Datorii pe termen scurt”,
 • credit contul 136 “Avansuri pe termen lung acordate”,
 • credit contul 224 “Avansuri pe termen scurt acordate”.

În cazul cînd valoarea activelor nemateriale este mai mare decît suma avansurilor plătite diferenţa se transferă furnizorului ori antreprenorului şi se reflectă în contabilitate prin formula contabilă:

 • debit conturile 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”,
 • credit conturile 242 “Conturi curente în valută naţională” ori 243 “Conturi curente în valută străină”.

Valoarea activelor nemateriale intrate gratuit se trece la veniturile activităţii financiare, care la finele perioadei de gestiune se impozitează.

Activele nemateriale intrate gratuit se evaluează în baza valorii de piaţă a activelor nemateriale analogice. Dacă valoarea pe piaţă lipseşte, atunci valoarea lor se determină de experţi independenţi, ori se stabileşte conform documentelor de primire-predare a activelor nemateriale.

În contabilitate intrarea activelor nemateriale cu titlu gratuit se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”,
 • credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară”.

Dacă activele nemateriale primite cu titlu gratuit necesită cheltuieli pentru aducerea lor în stare de lucru, atunci acestea deocamdată se înregistrează în contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”. În debitul acestui cont vor fi acumulate cheltuielile aferente pregătirii activului pentru exploatare, iar în creditul lui – suma cheltuielilor efectuate trecute la valoarea activelor nemateriale.

Exemplu. Întreprinderea a obţinut dreptul de folosinţă a utilajului intrat gratuit pe termen de 6 ani, valoarea dreptului de folosinţă constituie 30 000 lei.

Cheltuielile pentru transportarea utilajului cu transportul propriu al întreprinderii constituie 250 lei, iar serviciile macaralei, care aparţine unei întreprinderi specializate – 1 200 lei, inclusiv TVA.

Cheltuielile întreprinderii pentru instalare cuprind:

 • salariul muncitorilor - 1 200 lei;
 • contribuţiile pentru asigurările sociale - 372 lei;
 • prime de asigurări medicale - 36 lei
 • valoarea materialelor - 350 lei.

Conform datelor din exemplul dat se întocmesc următoarele formule contabile:

1) reflectarea valorii dreptului de folosinţă gratuită a utilajului:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”, - 30 000 lei;
 • credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară” - 30 000 lei;

2) repartizarea cheltuielilor pentru transportarea utilajului:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”, - 250 lei;
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” - 250 lei;

3) primirea facturii pentru serviciile macaralei:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul (TVA) - 200 lei;
 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”, - 1 000 lei;
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - 1 200 lei;

4) reflectarea cheltuielilor aferente instalării utilajului:

 • debit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie”, – 1 958 lei,
 • credit contul 211 “Materiale” – 350 lei;
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 1 200 lei,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – 372 lei,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – 36 lei

5) înregistrarea la intrări a activului nematerial după pregătirea pentru punerea în funcţiune:

 • debit contul 111 “Active nemateriale”, – 32 528 lei.
 • credit contul 112 “Active nemateriale în curs de execuţie” – 32 528 lei.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!