Evidenţa datoriilor faţă de fondatori şi alţi participanţi

Datoriile faţă de fondatori (acţionari) pot fi grupate în datorii privind:

 • dividendele, alte venituri şi plăţi calculate;
 • aporturile la capitalul statutar;
 • restituirea cotelor sau a unei părţi la lichidarea întreprinderii.

Conform legislaţiei în vigoare, obligaţia de plată a dividendelor apare la data anunţării deciziei privind plata acestora luată de Consiliul observatorilor în cazul plăţii dividendelor intermediare şi Adunarea Generală a Acţionarilor – în cazul plăţii dividendelor anuale.

Datoriile faţă de fondatori pot apărea în cadrul efectuării emisiunii suplimentare de acţiuni prin aporturi suplimentare. Conform Legii privind societăţile pe acţiuni, aporturile primite în contul acţiunilor emise suplimentar nu pot fi utilizate pînă la înregistrarea totalurilor emisiunii suplimentare de acţiuni, decât numai în cazul acordării de către bancă sau altă persoană juridică a unei cauţiuni sau garanţii asupra acestor aporturi.

Evidenţa analitică a datoriilor faţă de fondatori şi alţi participanţi se ţine pe fiecare fondator (participant) şi fel de datorii.

Datoriile faţă de fondatorii întreprinderii şi alţi participanţi se înregistrează în contul de pasiv 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi". În creditul acestui cont se reflectă dividendele calculate, veniturile şi alte plăţi, iar în debit – achitarea sau restituirea lor. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă sumele datoriilor faţă de fondatori la finele perioadei de gestiune.

La sumele calculate ale dividendelor (veniturilor) fondatorilor, în baza deciziei privind achitarea lor, în funcţie de sursă, se înregistrează:

 • debit conturile 334 "Profit utilizat al anului de gestiune", 332 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi", 322 "Rezerve prevăzute de statut",
 • credit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi".

Conform art. onform art. 90 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

Prevederea prezentei litere nu se aplică fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane.

Reţinerea impozitului pe venit din dividendele achtiate fondatorilor se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi",
 • credit conturile 534 „Datorii privind decontările cu bugetul" .

 

În debitul acestui cont se reflectă plata dividendelor:

– cu acţiuni proprii:

 • debit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi",
 • credit conturile 311 "Capital statutar", 314 "Capital retras".

– cu mijloace băneşti sau alte active:

 • debit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi",
 • credit conturile 241 "Casa", 242 "Conturi curente în valută naţională", 243 "Conturi curente în valută străină", 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului", 221 "Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale", 229 "Alte creanţe pe termen scurt".

Achitarea dividendelor sub forma altor active (produse, materiale, mărfuri) se reflectă ca operaţiuni ordinare de vânzare a acestora.

Societatea pe acţiuni reflectă aporturile primite în cadrul emisiunii suplimentare de acţiuni ca datorii până la înregistrarea de stat a acţiunilor emise suplimentar şi eliberate acţionarilor prin formula contabilă:

 • debit conturile 111 "Active nemateriale", 123 "Mijloace fixe", 211 "Materiale", 217 "Mărfuri", 241 "Casa", 242 "Conturi curente în valută naţională", 243 "Conturi curente în valută străină",
 • credit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi".

După înregistrarea de stat a acţiunilor emise suplimentar capitalul statutar se consideră majorat şi se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi",

 • credit contul 311 "Capital statutar".

În cazul nevalidării plasării publice a acţiunilor emisiunii suplimentare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societatea pe acţiuni este obligată să restituie subscriptorilor de acţiuni mijloacele depuse de ei în contul acţiunilor, precum şi dobânda obţinută, înregistrând în contabilitate formula contabilă inversă.

Evidenţa sintetică şi analitică a decontărilor cu fondatorii şi alţi participanţi se reflectă în registrul pentru contul 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi" care se elaborează de sine stătător de fiecare întreprindere şi se ţine pe feluri de datorii şi fondatori. La sfârşitul perioadei de gestiune datele din registrul sintetic specificat se trec în Cartea marer.

 

Evidenţa altor datorii 

Pe lîngă datoriile analizate mai sus întreprinderea înregistrează şi datorii din alte operaţii economice cum sînt: datorii privind arenda operaţională, datorii privind amenzile şi despăgubirile recunoscute, datorii faţă de persoane fizice care nu sînt angajaţi ai întreprinderii, datorii privind alte operaţiuni care nu pot fi reflectate în conturile de datorii examinate anterior.

Evidenţa analitică a altor datorii se ţine pe termene de achitare şi pe creditori.

Pentru evidenţa sintetică a altor datorii pe termen lung şi scurt sînt destinate respectiv conturile de pasiv 426 "Alte datorii pe termen lung calculate" şi 539 "Alte datorii pe termen scurt". În creditul acestor conturi se reflectă sumele datoriilor calculate, iar în debit – achitarea acestora. Soldul este creditor şi reprezintă suma altor datorii ale întreprinderii existente la un moment dat (la data întocmirii Bilanţului contabil).

Apariţia altor datorii se reflectă prin formula contabilă:

 • debit conturile 111 "Active nemateriale", 122 "Terenuri", 123 "Mijloace fixe", 131 "Investiţii pe termen lung în părţi nelegate", 211 "Materiale", 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", 217 "Mărfuri", 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului", 242 "Conturi curente în valută naţională", 714 "Alte cheltuieli operaţionale",
 • credit conturile 539 "Alte datorii pe termen scurt", 426 "Alte datorii pe termen lung calculate".

Achitarea datoriilor faţă de alţi creditori se contabilizează prin formula contabilă:

 • debit conturile 539 "Alte datorii pe termen scurt" 426 "Alte datorii pe termen lung calculate"
 • credit conturile 241 "Casa", 242 "Conturi curente în valută naţională", 243 "Conturi curente în valută străină", 244 "Conturi speciale la bănci".

Evidenţa altor datorii este ţinută în registre elaborate desinestătător de întreprindere. La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajele şi soldurile din aceste registre se trec în Cartea mare, iar după verificare – în Bilanţul contabil.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!