Evidenţa mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională si valută străină

În conformitate cu actele normative în vigoare toate întreprinderile Republicii Moldova, indiferent de forma organizatorico-juridică, sînt obligate să păstreze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.

Mijloacele băneşti se păstrează la contul curent în valută naţională prin intermediul căruia se efectuează decontările cu agenţii economici, cu instituţiile financiare, cu bugetul etc.

Întreprinderea foloseşte desinestătător mijloacele aflate în contul curent. Fără acordul întreprinderii se efectuează numai plăţile cu titlul executoriu.

Pentru deschiderea contului bancar întreprinderea prezintă băncii următoarele documente:

 • cererea de deschidere a contului;
 • fişa cu specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni pe contul curent şi amprenta ştampilei întreprinderii legalizată notarial;
 • copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
 • extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale;
 • copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • alte documente la cererea băncii.

Modul de efectuare a decontărilor fără numerar prin conturile curente este stabilit de “Regulamentului cu privire la transferul de credit” nr. 373 din 15.12.2005.

Documentele de plată care se utilizează la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova sînt „ordinul de plată”, „cererea de plată” şi „ordinul incaso”.

Documentele de plată utilizate la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova se întocmesc în limba de stat, iar sumele înscrise în ele sunt exprimate în unitatea monetară naţională (leul moldovenesc).

Pe lîngă documentele enumerate se mai utilizează „ordinul de încasare a numerarului” la depunerea numerarului în contul curent în valută naţională şi „delegaţia” – la retragerea numerarului din contul curent în valută naţională.

Periodic banca prezintă întreprinderii “extrasul din cont” în care sînt reflectate operaţiunile de intrare şi ieşire efectuate în perioada respectivă. La extras se anexează documentele în baza cărora au fost efectuate operaţiunile pe contul curent.

Evidenţa analitică a mijloacelor băneşti la contul curent în valută naţională se ţine pe bănci comerciale la care au fost deschise conturile curente.

Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de activ 242 „Conturi curente în valută naţională”. În debitul contului 242 se reflectă intrarea mijloacelor băneşti, în creditul 242 – plăţile. Soldul contului este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti la finele perioadei de gestiune şi se înregistrează în capitolul II a bilanţului contabil.

La intrarea mijloacelor băneşti se întocmesc formulele contabile:

 • debit contul 242,
 • credit conturile 221, 223, 227, 228, 229, 134 – la încasarea creanţelor cumpărătorilor,
 • credit conturile 411, 412, 413, 511, 512, 513 – la suma creditelor şi împrumuturilor primite de către întreprindere,
 • credit conturile 424, 523 – la suma primită sub formă de avansuri,
 • credit contul 241 – la depunerea numerarului din casieria întreprinderii.

La eliberarea mijloacelor băneşti din contul curent se întocmesc formulele contabile:

 • debit conturilor 131, 132, 231, 232 – la utilizarea mijloacelor băneşti pentru procurarea investiţiilor, acordarea mijloacelor băneşti sub formă de împrumut,
 • debit contul 241 – la ridicarea mijloacelor băneşti în casierie,
 • debit conturilor 411, 412, 413, 511, 512, 513 – la achitarea creditelor bancare, împrumuturilor şi plata dobînzilor,
 • debit conturile 521, 522 – la achitarea datoriilor comerciale,
 • debit conturile 531 – la achitarea datoriilor faţă de salariaţi privind retribuirea muncii,
 • debit conturile 424, 523 – la restituirea avansurilor pe termen lung şi scurt primite anterior,
 • debit contul 533 – la achitarea datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurare medicală,
 • debit contul 534 – la achitarea datoriilor faţă de buget,
 • debit contul 537 – la achitarea datoriilor faţă de fondatori şi alţi participanţi,
 • debit contul 539 – la achitarea datoriilor faţă de alţi creditori,
 • debit contul 713 – la suma comisioanelor bancare percepute pentru prestarea serviciilor bancare,
 • credit contul 242.

Informaţia privind mişcarea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională trebuie să fie sintetizată în registrele contabile pe fluxuri de mijloace băneşti pentru facilitarea întocmirii “Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti”.

 

Evidenţa mijloacelor băneşti în conturile curente în valută străină

 

În conformitate cu Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor în băncile licenţiate din Republica Moldova nr. 297 din 25.11.2004 şi Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008 întreprinderile pot deschide unul sau mai multe conturi în valută străină. Deschiderea conturilor valutare este condiţionată de efectuarea operaţiunilor de export-import. Mijloacele băneşti în aceste conturi sînt exprimate în valută străină (dolari SUA, ruble ruseşti etc.), însă evidenţa lor se ţine în lei cu aplicarea cursului Băncii Naţionale a Moldovei din ziua efectuării operaţiei economice. În acest caz pot să apară diferenţe de curs favorabile şi nefavorabile.

Documentele utilizate la efectuarea operaţiilor valutare sînt:

 1. cererea de cumpărare sau de vînzare a valutei străine,
 2. ordinul de plată în valută străină,
 3. extrasul din cont.

Evidenţa analitică a mijloacelor valutare este organizată pe fiecare cont sau fiecare valută.

Pentru evidenţa sintetică a mijloacelor valutare este destinat contul de activ 243 „Conturi curente în valută străină” care are acelaşi conţinut ca şi contul 242 “Conturi curente în valută naţională”.

La contul 243 întreprinderea poate deschide subconturi destinate evidenţei mijloacelor băneşti în valutele diferitor ţări precum şi pentru evidenţa mijloacelor valutare legate.

La intrarea şi ieşirea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută străină se întocmesc aceleaşi formule contabile ca şi la efectuarea operaţiilor în valută naţională.

Principala deosebire constă în necesitatea reflectării diferenţei de curs valutar care apare din cauza variaţiei cursului valutei străine în raport cu leul moldovenesc din momentului efectuării operaţiei economice cu cursul valutei în momentul efectuării plăţii, şi necesitatea reflectării mijloacelor valutare în rapoartele financiare la cursul din ultima zi a perioadei de gestiune. Diferenţele de curs valutar trebuie reflectate în evidenţă în conformitate cu S.N.C. 21“Efectele variaţiilor cursurilor valutare.

Diferenţa de curs valutar aferente soldului mijloacelor băneşti la contul valutar se înregistrează prin formulele contabile:

a) la suma diferenţelor favorabile de curs valutar:

 • debit contul 243,
 • credit contul 622,

b) la suma diferenţelor nefavorabile de curs valutar:

 • debit contul 722,
 • credit contul 243.

Cu toate că în contabilitate operaţiile în valută se reflectă la cursul Băncii Naţionale a Moldovei întreprinderea cumpără şi vinde valuta la cursul stabilit de banca comercială. În acest caz pot apărea diferenţe care nu se reflectă în componenţa veniturilor şi cheltuielilor din activitatea financiară, ci în componenţa veniturilor şi cheltuielilor neoperaţionale. Aceste diferenţe se mai numesc diferenţă de sumă.

Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine se reflectă prin următoarele formule contabile

Cumpărarea valutei străine:

 1. virarea mijloacelor băneşti din conturile curente pentru procurarea valutei străine:
 • debit contul 229,
 • credit contul 242;

Inregistrarea în conturile valutare a valutei străine procurate la cursul oficial al BNM:

 • debit contul 243,
 • credit contul 229;

Vînzarea valutei străine:

 1. virarea din conturile curente a valutei străine care urmează a fi vîndute:
 • debit contul 229,
 • credit contul 243;

Formula contabilă se întocmeşte la cursul oficial al BNM.

Inregistrarea în conturile curente a mijloacelor băneşti din vînzarea valutei străine:

 • debit contul 242,
 • credit contul 229;

Reflectarea veniturilor şi cheltuielilor din vînzarea şi cumpărarea valutei străine:

 1. reflectarea veniturilor din vînzarea valutei străine la un curs mai înalt decît cursul oficial al BNM sau din cumpărarea valutei străine la un curs mai jos decît cursul oficial al BNM:
 • debit contul 229,
 • credit contul 612;

Reflectarea cheltuielilor din vînzarea valutei străine la un curs mai jos decît cursul oficial al BNM, sau din cumpărarea valutei străine la un curs mai înalt decît cursul oficial al BNM:

 • debit contul 714,
 • credit contul 229.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!