Evidenţa mijloacelor băneşti în conturile curente în valută străină

În afară de conturi curente în valută naţională şi în valută străină întreprinderile mai pot deţine mijloace băneşti în conturi speciale precum cele de acreditiv şi carduri bancare.

Acreditivul este un angajament prin care o bancă (banca emitentă), acţionînd la cererea clientului său (ordonatorul), efectuează o plată în folosul unui terţ (beneficiarul) la prezentarea de către acesta documentelor ce confirmă livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.

Decontările cu utilizarea acreditivului în calitate de mijloc de plată sînt reglementate de “Regulamentul privind utilizarea acreditivului documentar acoperit şi irevocabil pe teritoriul Republicii Moldova” nr. 122 din 29.05.2003.

Acreditivul se clasifică după următoarele criterii:

 1. în funcţie de forma juridică:
 • revocabil – care poate fi modificat sau anulat fără consimţămîntul ordonatorului, beneficiarului, băncii emitente sau băncii beneficiare;
 • irevocabil – care nu poate fi modificat fără consimţămîntul părţilor contractante.
 1. în funcţie de gradul de acoperire:
 • acoperit - reprezintă acreditivul, la deschiderea căruia banca emitentă transferă din contul plătitorului sau creditului acordat plătitorului toată suma acreditivului băncii beneficiare, cu condiţia utilizării acestor mijloace băneşti pentru achitarea acreditivului;
 • neacoperit – reprezintă acreditivul, la deschiderea căruia banca emitentă transferă băncii beneficiare doar o parte din suma acreditivului, cu completarea ulterioară, pe măsura necesităţii a contului de acreditiv.

Pe teritoriul Republicii Moldova se utilizează numai acreditivul acoperit şi irevocabil.

Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un singur beneficiar şi nu poate fi transferat decît dacă este desemnat de banca emitentă ca fiind transferabil. Acreditivul se achită prin virament în sumă totală sau parţială. Se interzice achitarea acreditivului în numerar.

Evidenţa analitică a acreditivelor se ţine pe bănci la care sînt deschise acreditivele şi pe clienţi care beneficiază de acreditive.

Cardul bancar reprezintă un suport de informaţie, utilizat de deţinător în modul prevăzut în obligaţiile reciproce cu emitentul cardului şi acceptat de comercianţi în calitate de instrument de plată la procurarea de mărfuri, consumul de servicii, obţinerea de numerar şi altor servicii de ghişeu.

Modul utilizare a cardurilor la efectuarea decontărilor fără numerar este reglementat de Regulamentului cu privire la cardurile bancare aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 62 din 24 februarie 2005.

Cardurile sînt emise de către băncile comerciale la cererea clientului. Autorizarea efectuării tranzacţiei constă în introducerea numărului personal de identificare (PIN), care se consideră echivalentul semnăturii deţinătorului de card şi este un instrument de asigurare a securităţii. Reflectarea operaţiilor economice privind mijloacele băneşti de pe card se realizează în baza extraselor de cont primite de la bancă.

Evidenţa analitică a cardurilor bancare se ţine pe tipuri de carduri şi pe bănci emitente.

Pentru evidenţa sintetică a mijloacelor băneşti în acreditive şi mijloacelor băneşti pe carduri bancare este destinat contul de activ 244 “Conturi speciale la bănci”.

La deschiderea acreditivelor, depunerea mijloacelor băneşti pe cardurile bancare se întocmesc formulele contabile:

 • debit contul 244,
 • credit conturilor 242, 243,
 • credit contul 511 - la deschiderea conturilor speciale din contul creditelor bancare pe termen scurt.

Din contul mijloacelor băneşti păstrate la conturile speciale se achită datoriile faţă de furnizorii pentru bunurile procurate, serviciile consumate.

La achitarea acestor datorii se întocmeşte formula:

 • debit conturilor 521, 522, 539,
 • credit contul 244.

La închiderea acreditivelor, anularea cardurilor:

 • debit conturilor 242, 243, 511,
 • credit contul 244.

Pentru deschiderea conturilor speciale, efectuarea operaţiunilor cu mijloace băneşti, întreprinderea plăteşte băncii comisioane, care se reflectă prin formula:

 • debit contul 713,
 • credit contul 242.

Evidenţa transferurilor în expediţie şi a documentelor băneşti

În procesul desfăşurării activităţii economice a întreprinderii apar cazuri de transferare a mijloacelor băneşti prin oficiile poştale, prin intermediul serviciului de încasare a băncilor comerciale etc.

Pentru evidenţa mijloacelor băneşti aflate în drum este destinat contul 245 “Transferuri băneşti în expediţie”. În debitul se înregistrează suma mijloacelor băneşti aflate în expediţie , iar în creditul – înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare. Soldul reprezintă suma mijloacelor băneşti aflate în expediţie la o dată anumită.

La transferarea banilor prin oficiile poştale, la predarea acestora încasatorilor se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 245,
 • credit contul 241.

Înregistrarea sumelor transferate la conturile bancare ale întreprinderii se reflectă prin formula contabilă:

 • debit conturilor 242,
 • credit contul 245.

În afară de mijloacelor băneşti în numerar în casieria întreprinderii se păstrează şi documentele băneşti la care se referă mărci poştale tichete pentru transport, foi de odihnă etc.

Pentru evidenţa acestor mijloace sau documente este destinat contul de activ 246 “Documente băneşti”. În debit se reflectă procurarea, în credit – ieşirea.

La procurarea documentelor băneşti se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 246 – la suma totală a documentelor băneşti procurate,
 • credit conturile 241, 242, 243 – prin achitare nemijlocită,
 • credit conturile 227, 532 – prin intermediul titularilor de avans,
 • credit contul 539 – la achitarea ulterioară,
 • credit contul 229 – în urma schimbului cu alte active.

Ieşirea documentelor băneşti (vînzarea, schimbul, predarea cu titlu gratuit):

 • debit contul 714,
 • credit contul 246.

Totodată, dacă are loc vînzarea documentelor băneşti se întocmeşte formula contabilă:

 • debit contul 241 – dacă contravaloarea lor se achită imediat,
 • debit contul 227 – dacă documentele băneşti se vînd lucrătorilor întreprinderii cu achitare ulterioară,
 • debit contul 229 – dacă documentele băneşti se vînd altor persoane fizice sau juridice cu achitare ulterioară,
 • credit contul 612 – la valoarea de realizare a documentelor băneşti.

Suma TVA aferentă documentelor băneşti vîndute se reflectă prin formula contabilă:

 • debit conturile 241, 227, 229,
 • credit contul 534.

Documentele băneşti, de regulă, se păstrează în casierie şi inventarierea acestora se efectuează odată cu inventarierea mijloacelor băneşti.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!