Normalizarea şi organizarea răspunderii materiale în comerţ

Răspunderea materială – constă în obligaţia oricărui salariat de a repara, în limitele prevăzute de lege, prejudiciul pe care l-a cauzat unităţii din vina sa şi în legătură cu munca sa. Răspunderea materială este o instituţie proprie dreptului muncii., şi este reglementată de art. 336-340 din Codul muncii şi Hotărârea Guvernului RM nr. 449 din 29.04.2004 despre Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor – tip cu privire la răspunderea materială deplină (MO nr. 073 din 07.05.2004, art.nr.586).

Gestionarul (salariatul) poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui angajatorului în următoarele cazuri:

(1) Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui angajatorului în cazurile când:

  • între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri (art.339 al Codului muncii);
  • salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în baza altor documente unice;
  • prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite prin hotărâre judecătorească;
  • prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor, inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folosinţă;
  • în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;
  • prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.

Conducătorii unităţilor şi adjuncţii lor, şefii serviciilor contabile, contabilii-şefi, şefii de subdiviziuni şi adjuncţii lor poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului cauzat din vina lor dacă acesta este rezultatul:

  • consumului ilicit de valori materiale şi mijloace băneşti;
  • irosirii (folosirii nejustificate) a investiţiilor, creditelor, granturilor, împrumuturilor acordate unităţii;
  • ţinerii incorecte a evidenţei contabile sau al păstrării incorecte a valorilor materiale şi a mijloacelor băneşti;
  • altor circumstanţe, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Contractul cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului reprezintă un document scris cu privire la răspunderea materială deplină şi poate fi încheiat de angajator cu salariatul care a atins vârsta de 18 ani şi care deţine o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, vânzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise.

Răspunderea materială colectivă (de brigadă) se practică în cazul în care salariaţii execută în comun anumite genuri de lucrări legate de păstrarea, prelucrarea, vânzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce le-au fost transmise, fiind imposibilă delimitarea răspunderii materiale a fiecărui salariat şi încheierea cu acesta a unui contract cu privire la răspunderea materială individuală deplină, poate fi instituită răspunderea materială colectivă (de brigadă). Răspunderea materială colectivă (de brigadă) se instituie de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. Contractul scris cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) se încheie între angajator şi toţi membrii colectivului (brigăzii).

La repararea benevolă a prejudiciului material, gradul de vinovăţie al fiecărui membru al colectivului (brigăzii) se determină prin acordul dintre toţi membrii colectivului (brigăzii) şi angajator. La stabilirea prejudiciului material de către instanţa de judecată, gradul de vinovăţie al fiecărui membru al colectivului (brigăzii) se determină de judecată.

CONTRACT-TIP

cu privire la răspunderea materială

colectivă (de brigadă) deplină

Nr.____

"___"_________200_

În scopul asigurării integrităţii___________________________________

__________________________________________________________şi conform

(denumirea valorilor transmise)

art.340 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003),

___________________________________________________________________ ,

(denumirea unităţii)

denumit în continuare Angajator, în persoana_______________________

__________________________________________________________________ ,

(numele, prenumele, funcţia)

acţionând în numele unităţii, pe de o parte, şi membrii colectivului

(brigăzii)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ ,

(denumirea secţiei, direcţiei, departamentului, altei subdiviziuni)

denumiţi în continuare Colectiv (brigadă), în persoana ____________

_________________________________________________________________ ,

(numele, prenumele, funcţia)

pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la

următoarele:

I. Obiectul contractului

Colectivul (brigada) îşi asumă răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către Angajator, iar Angajatorul se obligă să creeze Colectivului (brigăzii) condiţii normale pentru muncă şi pentru asigurarea integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

II. Dispoziţii generale

1. Hotărîrea Angajatorului privind instituirea răspunderii materiale colective (de brigadă) depline se perfectează prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) şi se aduce la cunoştinţă Colectivului (brigăzii).

Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) Angajatorului privind instituirea răspunderii materiale colective (de brigadă) se anexează la prezentul Contract.

2. Colectivul (brigada) se completează în baza principiului liberului consimţămînt. La includerea în componenţa Colectivului (brigăzii) a salariaţilor nou-angajaţi se ia în considerare părerea Colectivului (brigăzii).

3. Conducerea Colectivului (brigăzii) este exercitată de către conducătorul Colectivului (brigadierul). Conducătorul Colectivului (brigadierul) se desemnează prin ordinul

(dispoziţia, decizia, hotărîrea) Angajatorului, după consultarea prealabilă cu Colectivul (brigada).

În cazul cînd conducătorul Colectivului (brigadierul) lipseşte temporar, îndeplinirea obligaţiilor lui se pune de către Angajator în sarcina unuia dintre membrii Colectivului (brigăzii).

4. În cazul schimbării conducătorului Colectivului (brigadierului) sau a ieşirii din Colectiv (brigadă) a mai mult de 50% din membrii lui, prezentul Contract urmează a fi reîncheiat.

5. Prezentul Contract nu se reîncheie în cazul ieşirii din componenţa Colectivului (brigăzii) a unor salariaţi aparte sau al primirii în Colectiv (brigadă) a unor noi salariaţi. În aceste cazuri, în dreptul semnăturii membrului Colectivului (brigăzii) care a ieşit se indică data ieşirii lui, iar salariatul care a fost primit semnează Contractul şi indică data intrării în Colectiv (brigadă).

III. Drepturile şi obligaţiile Colectivului (brigăzii) şi ale Angajatorului

6. Colectivul (brigada) are dreptul:

a) să participe la recepţionarea valorilor transmise şi să efectueze controlul reciproc asupra păstrării, prelucrării, vînzării (livrării), transportării sau folosirii în procesul muncii a valorilor ce i-au fost

transmise;

b) să participe la inventarierea, revizia, la alte controale asupra integrităţii şi stării valorilor ce i-au fost transmise;

c) să ia cunoştinţă de dările de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor transmise;

d) să ceară de la Angajator, în caz de necesitate, efectuarea inventarierii valorilor transmise;

e) să înainteze Angajatorului propuneri de recuzare a conducătorului

Colectivului (brigadierului), precum şi a unor membri ai Colectivului (brigăzii), care, după părerea lui, nu pot asigura integritatea valorilor transmise.

7. Colectivul (brigada) este obligat:

a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile ce i-au fost transmise şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;

b) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor ce i-au fost transmise;

c) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor transmise.

8. Angajatorul este obligat:

a) să creeze Colectivului (brigăzii) condiţiile necesare pentru asigurarea integrităţii valorilor transmise;

b) să ia la timp măsuri de depistare şi înlăturare a cauzelor care împiedică asigurarea de către Colectiv (brigadă) a integrităţii valorilor ce i-au fost transmise, să identifice persoanele vinovate de

cauzarea prejudiciului şi să le tragă la răspundere, conform legislaţiei în vigoare;

c) să aducă la cunoştinţă Colectivului (brigăzii) actele legislative în vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum şi regulamentele de ordine interioară referitoare la modul de păstrare, prelucrare, vînzare

(livrare), transportare, folosire în procesul muncii şi efectuare a altor operaţiuni cu valorile ce i-au fost transmise;

d) să creeze Colectivului (brigăzii) condiţiile necesare pentru ţinerea evidenţei şi prezentarea la timp a dărilor de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor transmise;

e) să examineze chestiunea privind temeinicia cererii Colectivului (brigăzii) de a efectua inventarierea valorilor ce i-au fost transmise;

f) să examineze, în prezenţa salariatului, recuzarea înaintată acestuia şi, dacă ea este motivată, să excludă salariatul respectiv din componenţa Colectivului (brigăzii) şi să decidă, în conformitate cu

legislaţia în vigoare, asupra activităţii lui ulterioare;

g) să examineze comunicările Colectivului (brigăzii) cu privire la circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost transmise şi să ia măsuri pentru înlăturarea lor.

IV. Modul de ţinere a evidenţei şi de prezentare a dărilor de seamă

9. Recepţionarea valorilor transmise, ţinerea evidenţei şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la circulaţia acestor valori se efectuează, în modul stabilit, de conducătorul Colectivului (brigadier).

10. Inventarierea planificată a valorilor transmise Colectivului (brigăzii) se efectuează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Inventarierea neplanificată se efectuează în cazul schimbării

conducătorului Colectivului (brigadierului), în cazul ieşirii din Colectiv (brigadă) a mai mult de 50% din membrii lui, precum şi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Colectivului (brigăzii).

11. Dările de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor transmise Colectivului (brigăzii) sînt semnate de conducătorul

Colectivului (brigadierul) şi, în ordinea de succesiune, de un membru al Colectivului (brigăzii).

Conţinutul dării de seamă se aduce la cunoştinţă tuturor membrilor Colectivului (brigăzii).

V. Repararea prejudiciului

12. Motiv pentru tragerea la răspunderea materială a membrilor Colectivului (brigăzii) serveşte prejudiciul cauzat Angajatorului nemijlocit de către Colectiv (brigadă).

13. Colectivul (brigada) şi/sau un membru al Colectivului (brigăzii) se eliberează de răspunderea materială dacă se stabileşte că prejudiciul nu s-a produs din vina membrilor (membrului) Colectivului (brigăzii), precum şi în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art.334 din Codul muncii.

14. Stabilirea mărimii prejudiciului cauzat Angajatorului de către Colectiv (brigadă) şi repararea acestuia se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

15. Prezentul Contract îşi produce efectele din data semnării şi acţiunea lui se extinde asupra întregii perioade în care Colectivul (brigada) lucrează cu valorile transmise lui de către Angajator.

16. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la conducătorul Colectivului (brigadier).

17. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord scris semnat de părţi, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Angajator Colectiv (brigadă)

Adresa______________ Adresa conducătorului Colectivului (brigadierului)

Semnătura___________ __________________________________________________

Semnătura conducătorului Colectivului

(brigadierului)___________________________________

L.Ş. Adresele membrilor Colectivului (brigăzii)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Semnăturile membrilor Colectivului (brigăzii)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Modelul Contractului este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 449/29.04.2004 despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină

CONTRACT-TIP

cu privire la răspunderea materială individuală deplină

Nr.____

"___"_________200_

În scopul asigurării integrităţii___________________________________

__________________________________________________________şi conform

(denumirea valorilor transmise)

art.339 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003),

___________________________________________________________________,

(denumirea unităţii)

denumit în continuare Angajator, în persoana________________________

___________________________________________________________________,

(numele, prenumele, funcţia)

acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, şi salariatul__________

____________________________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia)

denumit în continuare Salariat, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Salariatul îşi asumă răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către Angajator şi se obligă:

a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile transmise şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;

b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost transmise;

c) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă financiar-materiale şi alte dări de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor ce i-au fost transmise;

d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei, altor controale asupra integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii valorilor ce i-au fost transmise, Angajatorul se obligă:

a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă şi pentru asigurarea integrităţii valorilor transmise acestuia;

b) să aducă la cunoştinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum şi regulamentele de ordine interioară

referitor la modul de păstrare, recepţionare, prelucrare, vînzare (livrare), transportare, folosire în procesul muncii şi efectuare a altor operaţiuni cu valorile ce i-au fost transmise Salariatului;

c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integrităţii şi stării valorilor ce i-au fost transmise Salariatului.

3. Stabilirea mărimii şi repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de către Salariat se efectuează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum şi în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art.334 din Codul muncii.

5. Prezentul Contract îşi începe acţiunea din data semnării lui.

6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în care Salariatul lucrează cu valorile transmise lui de Angajator.

7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.

8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi este parte integrantă a acestuia.

Angajator Salariat

Adresa______________________ Adresa_________________________

Semnătura___________________ Semnătura______________________

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!