Cadrul general de responsabilate privind interventiile de promovare a sanatatii in scoli si gradine

De ce este nevoie de educatie pentru stilul de viata sanatos în perioada copilariei?

Educatia privind stilul de viata sanatos în perioada copilariei creeaza premisele castigarii unor deprinderi sanogene care vor fi practicate pe toata durata vietii persoanei, favorizand mentinerea unei bune stari de sanatate pentru o perioada cat mai lunga de timp.

Copiii care învata de mici sa consume zilnic micul dejun, sa manance fructe si legume, sa faca miscare, sa îsi pretuiasca starea de sanatate, vor practica aceste deprinderi si în viata de adult si îsi vor educa, la randul lor, copiii pe baza acestor principii. În acest fel, putem spune ca investia în educatia copiilor are efecte peste generatii si este, în fond, o premisa a dezvoltarii durabile a unei natiuni.

Strategii utilizate pentru educatia privind stilul de viata sanatos în perioada copilariei

În general, cand vorbim despre interventii de promovare a sanatatii, acestea sunt în esenta de trei feluri (Fig. 1.):

Tipuri de interventii de promovare a sanatatii

a. Strategia bazata pe demersul individual consta în relationarea directa a promotorului (cadru didac- tic/medic/consilier scolar) cu beneficiarul (copil). De exemplu, consilierea unui copil într-o discutie individuala despre stilul de viata se încadreaza în acest tip de strategii.

Avantaje: Dezavantaje:
 • relatia directa numai cu persoana;
 • posibilate de abordare personalizata.
 • necesa întalnirea propriu-zisa cu persoana, este laborioasa ;
 • consum mare de resurse ;
 • nu perme monorizare îndelungata.

b. Strategia ecologica presupune livrarea/desfasurarea interventiei asupra unui grup (populatie generala, clasa, scoala). Ca exemple putem nominaliza un film/spot de educatie pentru sanatate care este difuzat pe canale media (TV/Radio) sau discutia cu o clasa de elevi.

Avantaje: Dezavantaje:
 • beneficii mari asupra majorații persoanelor expuse intervenției ;
 • efectele favorabile dureaza/se produc pe termen lung ;
 • nu necesa identificarea persoanelor cu risc înalt – se practica expunerea generala.
 • complianța mai scazuta a beneficiarilor, care, știindu-se sanatoși în prezent, sunt mai puțin dispuși sa își modifice comportamentul ;
 • implicare mai scazuta a furnizorilor, care, știind ca se adreseaza unor oameni sanatoși (fara boala),
 • sunt mai puțin motivați decat în cazul în cares-ar adresa unor bolnavi.

c. Strategia la risc înalt presupune abordarea separata a copiilor cu risc înalt, de exemplu prin retinerea lor în clasa dupa programul scolar si inierea de discutii despre stilul de viata.

Avantaje: Dezavantaje:
 • complianța mare a beneficiarilor ;
 • complianța mare a personalului ;
 • raport mare beneficiu : risc.
 • efecte limate în timp și spațiu (efectele se producnumai la nivelul persoanelor cu risc înalt) ;
 • necesa identificarea persoanelor cu risc înalt –uneori este foarte dificil (de exemplu, copii carenu frecventeaza școala) ;
 • segregare etica – cele mai numeroase persoanesunt cele cu risc mic sau mediu.

Unatea de învatamant (scoala, gradina) reprezinta cel mai bun mediu pentru a face educatie pentru sanatate. Este modalatea cu cel mai bun raport cost-eficacate de a ne adresa copiilor (persoane care nu au împlin varsta de 18 ani, conform legii), deoarece copiii petrec o mare parte din zi în scoala/gradina, iar interventiile se pot desfasura pe grupuri/clase .

Punctul slab al interventiilor desfasurate în scoli si gradine este acela ca ele nu ajung la copiii care nu sunt înscrisi/nu le frecventeaza, copii care, de cele mai multe ori, provin din familii defavorizate socio-economic si au, în general, oportunati mai reduse de a adopta un stil de viata sanatos. De aceea, pentru copiii care nu sunt înscrisi/nu frecventeaza unatile de învatamant, trebuie proiectate interventii bazate pe strategia la risc înalt, mai tinte si, posibil, mai laborioase.

Principalele entati care pot contribui la realizarea interventiilor de promovare a sanatatii în scoli si gradine

Deprinderea copiilor de a adopta comportamente sanatoase trebuie sa înceapa cat mai de timpuriu, inial prin grija familiei, dar si a altor entati din comunate. Asa cum am mentionat anterior, aceasta deprindere este în beneficiul copilului, dar si în beneficiul comunatii si al întregii natiuni. De aceea, este în interesul tuturor structurilor publice de nivel central, judetean si local sa contribuie la realizarea interventiilor de promovare a sanatatii. În afara organizatiilor publice, se pot implica atat operatori economici, cat si societatea civila (Fig. 2.).

Fig. 2. Entati care pot contribui la realizarea interventiilor de promovare a sanatatii

Entati care pot contribui la realizarea interventiilor de
	 promovare a sanatatiii

Cu cat se reuseste implicarea mai multor entati, cu atat interventia poate avea beneficii mai mari. Implicarea diferilor actori poate fi realizata prin crearea de parteneriate, luand în considerare misiunea fiecarei organizatii, dar cu evarea interferentelor de tip comercial/doctrinar (de exemplu un operator economic poate urmari promovarea produselor proprii, un ONG adept al unui cult/curent religios poate urmari promovarea acelui curent). Activatile, instrumentele si materialele utilizate în interventiile de promovare a sanatatii trebuie sa se bazeze pe dovezi stiintifice si sa fie pe întelesul beneficiarilor vizati (copii, posibil familii).

Cadrul legislativ privind interventiile în scoli si gradine

În mod tradional si în concordanta cu policile si modelele furnizate de OMS, unatile de învatamant (scoala, gradina) au reprezentat un mediu important de furnizare a educatiei pentru sanatate.

În prezent, activatea de promovare a sanatatii în scoli si gradine este reglementata în principal în baza Legii educatiei nationale nr. 1/2011, prin Ordinul nr. 5298/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si a elevilor din unatile de învatamant de stat si particulare autorizate/acredate, privind acordarea asistentei medicale gratue si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actul normativ prevede expres tipurile de servicii de sanatate necesare a fi furnizate prescolarilor si elevilor în unatile de învatamant, precum si responsabilatile instutiilor publice de la nivel judetean si local si atributiile personalului, pe categorii.

Tipurile de servicii furnizate în unatile de învatamant si detalierea acestora sunt redate în fig. 3.

Fig. 3. Tipuri de servicii furnizate în unatile de învatamant

Tipuri de servicii furnizate în unatile de învatamant

Se observa ca exista o categorie specifica de servicii de promovare a sanatatii.

Categoriile de personal implicate în furnizarea serviciilor de promovare a sanatatii provin, în esenta de la nivelul instutiilor judetene (inspectorat scolar, directia de sanatate publica) si din comunate (unate administrativ-teroriala, scoala, gradina) (Fig. 4).

Fig. 4. Instutiile si categoriile de personal implicate în furnizarea serviciilor de promovare a sanatatii în scoli si gradine

Instutiile si categoriile de personal implicate în furnizarea
	 serviciilor de promovare a sanatatii în scoli si gradine

Atributiile privind serviciile de educatie pentru sanatate si promovare a unui stil de viata sanatos pe categorii de personal, extrase din actul normativ, sunt redate mai jos.

Personalul din inspectoratele scolare:
 • a. organizeaza, la nivel judetean/de sector, campanii si activati extracurriculare si extrascolare pentru promovarea stilului de viata sanatos;
 • b. încurajeaza oferta scolara pentru promovarea educatiei pentru sanatate;
 • c. realizeaza parteneriate la nivel judetean, cu instutii guvernamentale si nonguvernamentale specializate în educatia pentru sanatate;
 • d. organizeaza cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele si activatile realizate în domeniul educatiei pentru sanatate în unatile de învatamant.

Personalul din directiile de sanatate publica iniaza, aproba si sustine, la nivel judetean sau local

în colaborare cu inspectoratele scolare, campanii de educatie pentru sanatate si contribuie la implementarea programelor cu acest scop în scoli/gradine.

Directorul scolii/gradinei are urmatoarele responsabilati:
 • a. aproba diversele activati de educatie pentru sanatate desfasurate în unatea de învatamant de catre terti, pe baza recomandarii medicului;
 • b. încurajeaza, sustine si, dupa caz, participa la diversele activati de educatie pentru sanatate organizate de personalul unatii de învatamant;
 • c. dispune masuri pentru sustinerea/efectuarea activatilor de educatie pentru sanatate si educatie sanara de catre personalul angajat;
 • d. se îngrijeste de asigurarea resurselor materiale necesare activatii de educatie pentru sanatate;
 • e. organizeaza si desfasoara activati extracurriculare si extrascolare, de sine statatoare sau în parteneri- at, pentru formarea unui stil de viata sanatos;
 • f. include si prezinta în oferta scolii obiectul de studiu optional „Educatie pentru sanatate”.
Dirigintele/profesorul pentru învatamant primar si prescolar:
 • iniaza si desfasoara cu clasa/grupa activati de educatie pentru sanatate;
 • iniaza lectiile de educatie pentru sanatate a prescolarilor si elevilor;
 • organizeaza lectorate cu parintii pe teme privind stilul de viata sanatos;
 • urmareste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în randul prescolarilor/elevilor;
 • supervizeaza deprinderile de educatie pentru sanatate, în general, si pe cele de baza sanogene în randul prescolarilor/elevilor (spalatul mainilor etc.);
 • controleaza prin sondaj igiena individuala si aduce la cunostinta familiei/reprezentantilor legali rezultatele.
Personalul didactic:
 • iniaza, desfasoara si participa la activatile de educatie pentru sanatate;
 • participa, în functie de specialate si de solicari, la lectorate cu parintii pe teme privind stilul de viata sanatos;
 • urmareste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în randul prescolarilor/elevilor;
 • supervizeaza deprinderile de educatie pentru sanatate de baza sanogene în randul prescolarilor/elevilor (spalatul mainilor etc.).

Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic sprijina si participa la activatile de educatie pentru sanatate desfasurate în unatea de învatamant, la solicare.

Medicul scolar/medicul de familie are urmatoarele responsabilati:
 • împreuna cu directorul unatii de învatamant, iniaza, desfasoara si colaboreaza la organizarea diverselor activati de educatie pentru sanatate;
 • iniaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatate;
 • participa la lectoratele cu parintii ale caror teme vizeaza sanatatea copiilor;
 • tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sanatatea copiilor;
 • organizeaza instruiri ale personalului didactic si administrativ în probleme de sanatate a copiilor;
 • consiliaza cadrele didactice în legatura cu principiile promovarii sanatatii si ale educatiei pentru sanatate, în randul prescolarilor si al elevilor;
 • participa la programe de educatie medicala continua, conform reglementarilor în vigoare.
Asistentul medical are urmatoarele responsabilati:
 • colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari;
 • efectueaza, sub îndrumarea medicului colectivatii, activati de educatie pentru sanatate cu parintii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din gradina si, respectiv, în randul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice;
 • instruieste grupele sanare si însoteste la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionata;
 • colaboreaza cu cadrele didactice în sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sanatate a elevilor, pe clase, cu demonstratii practice;
 • participa la lectoratele cu parintii elevilor pe teme de educatie pentru sanatate;
 • desfasoara actiuni de educatie pentru sanatate în randul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor;
 • participa la consiliile profesorale în care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanare din unatea de învatamant;
 • instruieste personalul administrativ si de îngrijire din spatiile de învatamant, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea starii de igiena în spatiile respective;
 • participa la instruiri profesionale si la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor în vigoare.

Medicul dentist are ca responsabilate educatia prescolarilor si a elevilor în vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dentomaxilare.

Asistentul medicului dentist desfasoara, în colaborare cu cadrele didactice, diverse activati de educatie pentru sanatate în domeniul sanatatii oro-dentare, iniaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatate si participa la lectoratele cu parintii pe teme privind sanatatea oro-denta- ra a copiilor.

Realizarea interventiilor de promovare a sanatatii în scoli si gradine presupune, asadar, concentrarea eforturilor multor categorii de profesionisti, între care unii sunt din scoala, iar altii din comunate sau chiar de la nivelul judetului. Contributia fiecaruia dintre ei este foarte importanta pentru succesul interventiilor.

Dincolo de responsabilatea care deriva din actele normative si din fisele de post, efortul depus de catre acesti profesionisti pentru implementarea interventiilor de promovarea sanatatii trebuie recunoscut si valorizat, deoarece crearea deprinderii pentru un stil de viata sanatos în randul copiilor constuie premisa unor generatii mai sanatoase în vior.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!