Regulamentul prestarii serviciilor de transport si expeditie

Dispozitii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat de catre Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor în conformitate cu articolele 2 si 54 ale Codului transporturilor auto (Legea organica nr. 116-XIV din 29.07.98, M.O. nr.90-91, art.581) si stabileste modul deservirii de transport si expeditie în Republica Moldova.

2. Prestarile serviciilor de transport si expeditie - sînt deservirea de transport si expeditie ca activitate de productie, care consta în organizarea transportarii marfurilor, asigurarea expedierii si primirii lor, executarea sau organizarea executarii altor operatiuni aferente tuturor etapelor de transportare.

3. Definitii:

 • expeditor - persoana juridica sau fizica, care a încheiat contractul de prestare a serviciilor de transport si expeditie catre beneficiar;
 • beneficiar - persoana juridica sau fizica, care a încheiat cu expeditorul contractul de prestare a serviciilor de transport si expeditie;
 • transportator - orice persoana juridica sau fizica, care efectueaza transporturi de marfuri cu mijloace de transport proprii (agent transportator efectiv sau real) sau orice persoana fizica sau juridica, care efectueaza transporturi de marfuri prin asumarea obligatiilor transportatorului în vederea furnizarii marfurilor destinatarului (agent transportator contractual). Expeditorul poate fi agent transportator contractual;
 • marfuri (încarcaturi) - orice bunuri prezentate spre transportare;
 • dispozitie de expediere - document eliberat în cadrul contractului de catre beneficiar expeditorului pentru organizarea transportului si deservirea de expeditie a beneficiarului.

Organizarea deservirii de transport si expeditie

4. Deservirea de transport si expeditie se efectueaza în temeiul contractului de transport si expeditie, încheiat între beneficiar si expeditor.

Contractul se încheie în forma scrisa în conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

5. Tipurile de servicii de transport si expeditie:

 • ambalarea (despachetarea), marcarea, pachetarea, trierea si pastrarea marfurilor;
 • cîntarirea marfurilor (sau) mijloacelor de transport;
 • executarea lucrarilor de încarcare-descarcare;
 • fixarea, acoperirea si legarea marfurilor, punerea la dispozitie a dispozitivelor si materialelor necesare în aceste scopuri;
 • alegerea schemei optimale de transportare conform conditiilor beneficiarului;
 • receptionarea marfurilor de la depozitul (terminalul) beneficiarului, de la transportator, transportarea si predarea marfurilor la depozit (terminal), transportatorului pentru transportarea pîna la destinatie;
 • organizarea transportarii marfurilor de la locul de expediere pîna la locul de destinatie;
 • întocmirea documentelor de transport;
 • însotirea si paza marfurilor pe parcurs;
 • achitarea cu agentul transportator pentru trans-porturile efectuate;
 • asigurarea marfurilor ;
 • în cazul transporturilor internationale — asigurarea formalitatilor vamale, asigurarea aplicarii vizelor în pasapoarte;
 • tinerea evidentei si întocmirea rapoartelor cu privire la transporturile de marfuri;
 • calcularea volumului optimal de încarcare a mijloacelor de transport, întocmirea schemelor de amplasare si fixare a marfurilor;
 • înstiintarea despre expediere, locul aflarii si sosirii marfurilor în punctul de destinatie;
 • informatii despre tipurile de servicii, tarife si regimul de lucru al altor expeditori si alta informatie operativa;
 • consultatii în problemele ce tin de deservirea de transport si expeditie;
 • alte servicii ce tin de transportarea marfurilor.

6. La realizarea serviciilor de transport si expeditie a bunurilor în cadrul contractului încheiat beneficiarul emite expeditorului dispozitia pentru expediere.

7. De rînd cu contractul sau dispozitia de expediere transportatorul si expeditorul întocmeste documentele de transport în conformitate cu legislatia în vigoare a Republicii Moldova si contractele sau acordurile internationale ( facturi de expeditie, scrisori de transport internationale (C.M.R.), conosamente etc.).

8. Decontarile între expeditor si beneficiar pentru serviciile prestate se efectueaza în temeiul contractului de transport si expeditie.

9. Transportarea se efectueaza în modul si pe itinerarul stabilit în dispozitia de expediere a beneficiarului. În cazul, cînd dispozitia nu este completa sau nu corespunde contractului, expeditorul are dreptul la risc si din contul beneficiarului sa actioneze corespunzator situatiei create.

10. Asigurarea marfurilor poate fi efectuata de catre expeditor doar conform dispozitiei în scris a beneficiarului. În acest caz asigurarea se efectueaza cu luarea în calcul a exceptiilor si politelor de asigurare ale companiilor de asigurare sau garantilor, care îsi asuma riscurile.

11. Marfurile care pot cauza prejudiciu altor marfuri (marfurile periculoase), precum si marfurile usor alterabile sînt receptionate de catre expeditor doar conform dispozitiei în scris.

Daca aceste marfuri sînt transmise expeditorului fara indicatii speciale, beneficiarul îsi asuma responsabilitatea pentru toate pierderile, care pot avea loc la transportarea si transbordarea acestor marfuri.

12. Serviciile de transport si expeditie prestate populatiei în hotarele Republicii Moldova se efectueaza în baza comenzii, care este confirmata prin bonul de plata.

Serviciile de transport si expeditie prestate populatiei includ orice actiuni de încarcare, descarcare, expediere, ambalare si transportare a bunurilor (obiecte de uz casnic, bagaje si alte bunuri).

Bonul de plata este document de evidenta primara cu regim special, prevazut cu însemne de protectie, serie si numar stabilite centralizat.

Contractul de transport si expeditie

13. Conform contractului expeditorul se obliga contra plata în numele si din contul beneficiarului sa presteze sau sa organizeze prestarea serviciilor ce tin de transportarea marfurilor.

14. Contractul trebuie sa contina urmatoarele conditii:

 • denumirea si adresa partilor;
 • obiectul contractului;
 • drepturile si obligatiile expeditorului;
 • drepturile si obligatiile beneficiarului;
 • calculele platii pentru transporturi;
 • responsabilitatile partilor.

În contract la întelegerea partilor pot fi incluse si alte conditii. Contractul-model de transport si expeditie se anexeaza (anexa nr.1).

Dispozitie de expediere

15. Dispozitie de expediere este documentul eliberat în cadrul contractului de catre beneficiar expeditorului pentru organizarea transportului si deservirea de expeditie a beneficiarului. Expeditorul primeste eceasta dispozitie spre executare imediat dupa primire si achitarea platilor respective. Dispozitia de expediere de asemenea poate fi si unica.

16. În cazul, cînd dispozitia de expediere este eliberata de catre beneficiar în cadrul contractului încheiat între beneficiar si expeditor si taxele sînt convenite, expeditorul primeste aceasta dispozitie spre executare imediat dupa primire.

17. Daca dispozitia de expediere este eliberata de beneficiar în calitate de însarcinare separata, este necesara confirmarea expeditorului în vederea executarii acestei dispozitii. Confirmarea de catre expeditor a dispozitiei se considera ca contract încheiat în vederea prestarii serviciilor de transport si expeditie.

18. Dispozitia de expediere se emite în scris.

19. În cazul necesitatii îndeplinirii comenzii urgente expeditorul poate primi dispozitia de expediere oral sau prin telefon cu confirmarea ulterioara obligatorie a comenzii în scris în termen de zece zile. Pîna la prezentarea catre expeditor a confirmarii în scris beneficiarul suporta toate riscurile ce tin de transmiterea incorecta sau incompleta a dispozitiei initiale orale.

20. În cazul, cînd dupa primirea prin telefon se depisteaza necorespunderea dintre dispozitia orala si cea în scris, expeditorul este obligat sa informeze imediat despre aceasta beneficiarului si sa ceara concretizarea dispozitiei.

21. Modificarile si completarile la dispozitiile de expediere trebuie sa se efectueze doar în forma scrisa.

22. Dispozitia eliberata expeditorului trebuie sa contina toate datele necesare pentru executarea ei cuvenita.

23. Modelul dispozitiei de expediere se anexeaza (anexa nr. 2).

Drepturile si obligatiile expeditorului

24. Expeditorul are dreptul:

 • sa ceara de la beneficiar compensarea tuturor cheltuielilor suportate la executarea dispozitiei, precum si plata convenita pentru servicii;
 • sa antreneze persoane terte pentru executarea dispozitiei;
 • sa efectueze transportul de marfuri cu mijloace de transport proprii. În acest caz se încheie si contractul de transport;
 • sa selecteze la latitudinea sa transportatorii si sa determine mijloacele de transport si itinerarele de transportare, daca altele nu sînt prevazute în contractul de transport si expeditie sau dispozitia de expediere;
 • sa presteze servicii ce tin de importul, exportul si transportarea în tranzit a marfurilor prin frontiera vamala a Republicii Moldova în conformitate cu legislatia vamala a republicii;
 • sa retina marfurile si documentele asupra lor în calitate de gaj pentru suma datorata, incluzînd cheltuielile de depozit si pastrare si compensarea tuturor cheltuielilor suportate;
 • sa presteze serviciile de transport si expeditie mentionate în punctul 5.

25. Expeditorul este obligat:

 • sa îndeplineasca comanda primita constiincios si respectînd interesele beneficiarului;
 • sa îndeplineasca exact indicatiile beneficiarului. Daca aceste indicatii împiedica transportarea economicoasa si sigura a marfurilor, expeditorul trebuie sa atraga atentia beneficiarului asupra acestui fapt. Daca beneficiarul repeta indicatiile sale, expeditorul îndeplineste dispozitia cu raportarea tuturor riscurilor asupra beneficiarului;
 • sa informeze imediat beneficiarul despre imposibilitatea executarii dispozitiei din motive independente de el;
 • sa întocmeasca în modul stabilit actele respective în cazul lipsei (surplusurilor), deteriorarii marfurilor sau ambalajului;
 • sa asigure prezentarea catre beneficiar la timp a mijloacelor de transport în stare tehnica buna si acceptabile pentru aceste transporturi în termenul convenit cu beneficiarul.

Drepturile si obligatiile beneficiarului

26. Beneficiarul are dreptul:

 • sa ceara îndeplinirea comenzii în mod constiincios si în termenul stabilit;
 • sa retraga dispozitia eliberata anterior expeditorului, compensînd în mod obligatoriu expeditorului cheltuielile efective ce tin de îndeplinirea dispozitiei.

27. Beneficiarul îsi asuma toate cheltuielile ce tin de actiunile expeditorului în interesele beneficiarului în circumstante neprevazute, stipulate în contractul de transport si expeditie.

28. Beneficiarul este obligat:

 • sa elibereze expeditorului dispozitia de expediere;
 • sa prezinte marfurile spre transportare în volumul preconizat si în termenul convenit cu expeditorul;
 • sa comunice expeditorului toata informatia necesara pentru efectuarea transportului de marfuri si la timp sa puna la dispozitia expeditorului toate documentele necesare pentru îndeplinirea dispozitiei. Sa indice proprietatile deosebite ale marfurilor, în urma carora poate fi cauzat prejudiciu altor marfuri, oamenilor, mediului, de asemenea sa atraga atentia asupra predispunerii marfurilor la alterare rapida si descompunere;
 • sa garanteze corectitudinea si plenitudinea datelor prezentate referitor la marfurile transmise expeditorului, atragînd o atentie deosebita asupra proprietatilor ce tin de natura generala a marfurilor, marcarea lor, greutatea, cantitatea si, daca e nevoie, asupra gradului de periculozitate a marfurilor;
 • sa compenseze expeditorului toate cheltuielile suportate de el la îndeplinirea dispozitiei de expediere a marfurilor;
 • sa compenseze expeditorului toate reclamatiile înaintate lui, care decurg din avaria generala, si sa prezinte la cererea expeditorului garantii ce asigura satisfacerea acestor reclamatii;
 • sa achite expeditorului plata convenita în conformitate cu contractul de transport si expeditie.

Responsabilitatile partilor

29. Expeditorul poarta raspundere de prejudiciul cauzat beneficiarului din cauza pierderii sau deteriorarii marfurilor, precum si pentru retinerea furnizarii marfurilor, daca circumstantele, care au provocat aceasta pierdere, deteriorare sau retinere au avut loc în timpul aflarii marfurilor la dispozitia lui.

30. Expeditorul nu poarta raspundere pentru:

 • bunurile sau marfurile periculoase (marfurile usor alterabile), daca ele nu au fost declarate expeditorului în timpul încheierii contractului;
 • pierderile, care au avut loc din cauza retinerii furnizarii, daca aceasta responsabilitate nu este exprimata clar în scris;
 • lipsa continutului dinauntrul ambalajului locurilor de marfa, primit (transmis) în ambalaj nedeteriorat;
 • pierderile în rezultatul delapidarii marfurilor de pe mijloacele de transport (cu exceptia transportului propriu), daca altele nu sînt stipulate în contractul de prestare a serviciilor de transport si expeditie;
 • de consecintele potentiale ale datelor incomplete indicate în dispozitie.

31. Beneficiarul poarta raspundere materiala pentru prejudiciul cauzat expeditorului:

 • prin îndeplinirea neconforma a conditiilor contractului;
 • neprezentarea marfurilor spre transportare în marimea amenzilor;
 • prin actiunile care au provocat stationarea neproductiva a mijloacelor de transport cu depasirea limitelor de timp stipulate în contractul de transport si expeditie.

32. Expeditorul si beneficiarul pot stipula si alte drepturi, obligatii si responsabilitati ale partilor în contractul încheiat între ele, care nu contravin legislatiei si prezentului Regulament.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!