Asigurarea de transport rutier

Asigurarea de transport rutier

Asigurările auto a apărut pentru prima dată la începutul secolului XX, fiind incluse în categoria accidente. În a doua jumătate a secolului odată cu dezvoltarea transporturilor rutiere, cu creşterea numărului de maşini şi cu diversificarea acestora, asigurările de auto s-au desprins din grupa asigurărilor de accidente devenind o categorie de asigurări de sine stătătoare şi foarte vastă.

Deşi la început asigurările auto propuneau acordarea protecţiei numai pentru vătămări corporale şi pagube materiale produse terţilor odată cu trecerea timpului au apărut noi tipuri de protecţie.

Din punct de vedere al utilizării autovehiculelor, asigurările ce pot fi încheiate cuprind mai multe tipuri:

 • asigurarea mărfurilor pe timpul transportului
 • asigurarea răspunderii transportatorului
 • asigurarea autovehiculului
 • asigurarea de răspundere civilă
 • asigurarea pasagerilor, asigurarea de accident a persoanelor legal transportate în autovehicul

Prin toate aceste asigurări se acoperă o gamă diversă de riscuri.Ca şi în celelalte tipuri de asigurare există anumite practici comune tuturor asigurătorilor, dar fiecare dintre ele are anumite particularităţi privind tipurile de riscuri- asigurabile şi excluse- subscriere, etc.

Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului rutier

Se poate face pentru riscuri generale şi pentru riscuri speciale, ceea ce înseamnă că există condiţii generale de asigurare şi condiţii speciale.

În asigurarea mărfurilor, suma asigurată este dată de valoarea mărfii inclusă în contractul de asigurare şi deci agreată de asigurător. Ea este formată din:

 • valoarea mărfii potrivit facturii originale sau în cazul în care nu există valoarea comercială se poate accepta valoarea de piaţă la locul expedierii în momentul încheierii asigurării
 • costul transportului, costul asigurării, dacă acestea nu sunt incluse în valoarea facturii
 • cheltuieli, taxe, comisioane vamale şi orice alte costuri ocazionate de transportul mărfii
 • o supraasigurare de 10% din valoarea bunului, dacă nu s-a convenit altfel pentru acoperirea cheltuielilor care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării( excepţie fac amenzile, penalizările şi altele asemenea).

Asigurarea intră în vigoare la data solicitată de asigurat sau în momentul în care marfa respectivă părăseşte depozitul sau locul de depozitare indicat în contractul de asigurare în vederea transportării, dar nu înainte de încheierea contractului de asigurare.

Asigurarea încetează în una din următoarele situaţii care survine mai întâi:

 • când bunul nu este livrat la depozitul destinatarului sau la destinaţia menţionat în poliţă
 • când bunul este livrat la alt depozit sau alt loc de depozitare diferit de destinaţia finală prevăzută în contractul de asigurare sau înainte de aceasta, pe care asiguratul decide să-l folosească pentru depozitare, alocare sau distribuire
 • când datorită unor împrejurări care sunt înafara controlului asiguratului, contractul de transport se termină într-un alt loc decât destinaţia specificată în contractul de asigurare sau transportul se termină în alt fel, înainte de livrarea bunului la depozitul destinatarului
 • la expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe autovehicol.

Condiţii generale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier

Riscurile pentru care se acordă protecţie de către asigurător pentru mărfurile transportate se împart în două categorii: riscuri generale şi riscuri speciale. Fiecare se regăsesc în condiţiile de asigurare generale, respectiv speciale.

Potrivit condiţiilor generale asigurătorul acordă despăgubiri în conformitate cu condiţiile de asigurare în care se încheie contractul de asigurare.Ca şi în asigurarea maritimă, se practică cele trei condiţii de asigurare şi anume A,B,C.

Condiţia A – este cea mai cuprinzătoare, fiind acoperite toate riscurile de pierdere şi/sau avariere la care sunt supuse bunurile în timpul transportului, cu excepţia celor prevăzute separat drept excluderi. De aceea condiţia de asigurare A este şi cea mai costisitoare.

Condiţia B – acoperă un număr mai mic de riscuri menţionate în mod expres în conţinutul condiţiei, respectiv pierderile şi avariile produse bunurilor în timpul transportului, cauzate de:

 • incendiu sau explozie
 • răsturnarea, deraierea, prăbuşirea mijlocului de transport
 • coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior
 • cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăsnet
 • intrarea apei de mare, râu sau lac în mijlocul de transport, container sau loc de depozitare
 • dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării, pe şi de pe mijlocul de transport

Prima de asigurare este mai mică decât în cazul condiţiei A.

Unii asigurători includ riscuri cum ar fi:

 • prăbuşirea podurilor, clădirilor sau tunelurilor
 • căderi de arbori, ruperi de diguri, baraje şi conducte de apă
 • avalanşe, trăsnete, inundaţii, cicloane, erupţii vulcanice, cutremure.

Condiţia C – acoperă pierderile şi avariile produse bunurilor în timpul transportului, cauzate de mai puţine riscuri decât cele incluse în condiţiile anterioare:

 • incendiu sau explozie
 • răsturnarea, deraierea sau prăbuşirea mijlocului de transport
 • coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa.

Asigurarea încheiată prin condiţiile A, B, C de mai sus acoperă şi alte categorii de cheltuieli, şi anume:

 • cheltuieli făcute de asigurat în scopul salvării încărcăturii, pentru prevenirea unui pericol iminent sau pentru reducerea la minim a pierderilor şi a avariilor efective, dacă dauna este produsă dintr-o cauză cuprinsă în asigurare
 • cheltuieli de constatare a pierderilor şi a avariilor făcute de asigurat, dacă dauna este produsă de o cauză cuprinsă în asigurare
 • cheltuielile şi contribuţiile la avaria generală( comună) şi a cheltuielilor de salvare, plătite de asigurat, stabilite conform prevederilor contractului de transport şi/sau legii aplicabile, dacă acestea au fost făcute pentru sau în legătură cu înlăturarea unei pierderi cauzate de orice eveniment( clauza de avarie comună)
 • cheltuieli făcute de asigurat, ce reprezintă proporţie răspunderii stabilite potrivit clauzei ”culpă comună în caz de coliziune” dacă această clauză este prevăzută în contractul de navlosire.

Oricare din condiţiile de mai sus poate fi extinsă, în schimbul plăţii unei prime suplimentare, pentru a acoperii şi riscul de pierdere şi avariere la bunul asigurat, cauzate de riscuri speciale ( furt, jaf şi nelivrare, riscuri ce ţin de natura mărfii).

Riscuri excluse din condiţiile de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier şi al depozitării

De regulă pentru a evita orice fel de confuzii( în special în cazul condiţiilor A) o parte a condiţiilor de asigurare o reprezintă riscurile excluse, pentru care asigurătorul nu acordă protecţie.

Se exclud din asigurare pierderile şi avariile şi cheltuielile rezultând din sau provocate de:

 • comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului sau a împuterniciţilor acestuia, inclusiv consecinţele penale sau administrative( amenzi, confiscări, puneri sub sechestru, etc.) ale acesteia
 • pierderi indirecte legate de întârzierea în expediere sau primirea mărfii, pierderea profitului scontat, daune morale
 • pierderi rezultate din operaţiuni comerciale(diferenţe de curs valutar, pierderi datorate întârzierii livrării, chiar dacă întârzierea s-a datorat unui risc asigurat)
 • scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau volum prin evaporare, uscare, scurgere sau uzura morală a bunurilor asigurate
 • influenţa temperaturii atmosferice asupra cantităţii sau calităţii mărfurilor transportate
 • ambalarea şi/sau pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunurilor asigurate( termenul de ambalare se consideră că include stivuire într-un container, numai dacă este efectuată fie înainte de intrarea în vigoare a asigurării, fie de către asigurat sau prepuşii acestuia).
 • viciul propriu sau natura bunurilor asigurate, taxe sau cheltuieli privind măsuri sanitare de dezinfecţie, de carantină sau hibernare, influenţa temperaturii, alterarea lichidelor în butoaie sau cisterne.
 • daune produse de către bunul asigurat altor bunuri sau persoane
 • infracţiuni la reglementările vamale sau comerciale
 • amenzi, confiscări, puneri sub sechestru, contrabandă, comerţ prohibit sau clandestin
 • prohibirea exportului sau importului de către autorităţi
 • insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietari, administratori sau operatorii mijloacelor de transport
 • utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fiziunea şi fisiunea atomică, nucleară sau altă reacţie asemănătoare ori altă forţă sau obiect radioactiv
 • contaminarea radioactivă
 • actul intenţionat al oricărei persoane asupra bunului sau a unei părţi a acestuia.

În mod special, se poate menţiona o clauză de excludere referitoare la starea de inadecvare a mijlocului de transport sau a containerului pentru transportul mărfii asiguratului în bune condiţii, dacă asiguratul sau reprezentanţii acestuia au cunoştinţă de această situaţie în momentul încărcării mărfii asiguratului.

Asigurătorul nu va accepta nici o valoare a garanţiilor privind starea necorespunzătoare sau nepotrivirea mijlocului de transport pentru transportul bunurilor asiguratului la destinaţie, decât dacă asiguratul sau împuterniciţii săi nu au avut cunoştinţă de acest lucru.

Nici unul din aceste riscuri nu poate fi asigurat suplimentar fiind incluse în categoria riscurilor neasigurabile.

Din condiţiile generale de asigurare sunt excluse şi riscul de război şi greve care pot face obiectul unei asigurări speciale, a unei convenţii separate în schimbul plăţii unei prime de asigurare suplimentare.

Pentru anumite tipuri de riscuri speciale, se încheie asigurarea care ţine cont de natura volumul, greutatea sau valoarea acestora. Ele nu reprezintă obiectul asigurării mărfurilor, în general, ci al unor condiţii aparte. Este vorba de :

 • transportul de bilete de bancă, cupoane, titluri, valori, bancnote şi monede, colecţii de numismatică, metale preţioase, perle, pietre preţioase, bijuterie fină, argintărie
 • opere de artă
 • mărfuri periculoase
 • colete poştale, chiar şi de valoare declarată
 • mărfuri perisabile, congelate
 • seruri, vaccinuri, sânge
 • animale vii, etc.

Condiţia „riscuri de depozitare”

Aceasta poate să aibă legătură cu transportul rutier, mai ales atunci când este vorba de un transport combinat sau unul în tranzit.

Această condiţie acoperă pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de :

 • incendiu, trăsnet, explozie, chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu
 • ploaie torenţială, inclusiv efectele indirecte ale acesteia, respectiv grindină, inundaţie, furtună
 • uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren
 • greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă
 • avalanşe de zăpadă şi cădere pe clădiri sau alte construcţii a unor corpuri şi furt prin efracţie.

Excluderile rămân valabile şi pentru această condiţie.

Condiţii speciale de asigurare a mărfii pe parcursul transportului rutier:

Condiţiile speciale sunt o completare a condiţiilor de asigurare generale, prin care asiguratul solicită protecţie suplimentară pentru anumite riscuri. Printre cele mai frecvente condiţii speciale sunt: riscuri de război, riscuri de furt, jaf şi nelivrare, riscuri tipice naturii mărfurilor( alterare, încingere, spargere, risipire).

Excluderile generale prezentate anterior sunt valabile şi pentru toate condiţiile speciale de mai jos, în cazul în care nu se menţionează altfel în mod expres.

Condiţia-riscuri de război :

Prin această condiţie sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate cauzate din:

 • război, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie sau conflicte civile, rezultând din acestea sau orice act ostil al, în numele sau împotriva unei puteri beligerante
 • capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau detenţie ( cu excepţia pirateriei), tentativa de a le face şi consecinţele acestora
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de război abandonate
 • cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/sau cheltuieli de salvare.

Asigurarea este valabilă numai pe perioada în care bunul asigurat se află în mijlocul de transport, însă cel mult până la expirarea unui număr de zile ( de obicei 10 sau 15) de la ora 24 a zilei în care acestea sosesc la locul intermediar sau final de descărcare.

Condiţia- riscuri de grevă :

Conform acestei condiţii, sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de:

 • grevişti, muncitori în lock-out sau persoane luând parte la tulburări, revolte sau mişcări civile
 • greve, lock-out, tulburări, revolte sau mişcări civile
 • terorişti sau persoane acţionând din raţiuni politice
 • cheltuieli şi contribuţii la avaria comună şi cheltuieli de salvare.

În mod obişnuit nu este acoperită pierderea, avaria sau cheltuiala provenită din absenţa, lipsa sau încetarea muncii de orice fel, rezultată din grevă, lock-out, tulburări, revolte sau mişcări civile.

Condiţia – riscuri de furt, jaf şi nelivrare :

Prin aceasta sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate, cauzate de furt, jaf şi nelivrarea unui colet întreg.

Pentru stabilirea indemnizaţiei ce va fi plătită pentru oricare dintre condiţiile prevăzute, asigurătorul porneşte de la suma asigurată. La suma respectivă se adaugă cheltuielile făcute de asigurat în contul companiei de asigurare ( pentru limitarea pagubei, recondiţionarea mărfii şi valorificarea acesteia, etc.) şi se efectuează eventualele reduceri pentru:

 • declarare inexactă a riscului, fără rea voinţă din partea asiguratului
 • prejudiciul cauzate societăţii de asigurare prin neconservarea dreptului de recurs împotriva vinovaţilor
 • compensarea eventuală cu primele rămase de plătit
 • contravaloarea franşizei, etc.

Suma astfel rezultată reprezintă indemnizaţia finală.

Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru mărfurile transportate (CMR)

În cursul activităţii de transport, transportatorul este implicat în unele activităţi care îi antrenează răspunderea faţă de proprietarul mărfii ce face obiectul contractului de transport.

În aceste condiţii, pentru a evita plata unor despăgubiri ca urmare a apariţiei unor pagube privind marfa, transportatorul poate încheia o asigurare de răspundere.

Prin această formă de asigurare, asigurătorul acoperă răspunderea transportatorului ( persoană fizică sau juridică) care efectuează transportul de mărfuri cu autovehiculele aflate în proprietatea sa, închiriate sau luate în locaţie de gestiune, pentru pagubele la mărfurile transportate, potrivit convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele.

Asigurarea este valabilă pe un anumit teritoriu, pe o anumită perioadă de timp sau pe o anumită călătorie.

În asigurare sunt cuprinse toate autovehiculele aparţinând transportatorului, inclusiv cele primite în custodie de la alţi transportatori care efectuează transport internaţional de mărfuri. Asigurarea acoperă răspunderea transportatorului, în calitate de cărăuş, pentru pagubele la mărfurile transportate în conformitate cu art.17 şi 23 din „Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele”(CMR-1956).

Ea este valabilă pe teritoriul României şi înafara acestuia, pe parcursul terestru şi maritim al transportului, dacă au loc traversări cu linii Ro-Ro, fery-boat sau combinat pe calea ferată, pe parcursul transportului executat de la punctele de expediere sau la punctele de destinaţie situate pe teritoriul satelor care nu sunt semnatare ale convenţiei CMR.

Există şi o situaţie aparte, în care transportatorul este scutit de această răspundere şi anume atunci când pierderea mărfii, vătămarea acesteia sau depăşirea termenului de livrare s-au produs din vina persoanei prevăzute în contract din cauza unui ordin dat de acesta, nefiind provocată din vina transportatorului, de un viciu propriu al mărfii sau de împrejurări pe care transportatorul nu le-ar fi putut evita sau ale căror urmări nu ar fi putut să le anticipeze.

Conform prevederilor CMR transportatorul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii sau pentru vătămarea produselor în intervalul de timp scurs de la primirea mărfii la transport până la predarea acesteia, precum şi pentru depăşirea termenului de livrare.

Transportatorul este scutit de răspundere atunci când pierderea sau vătămarea mărfii apare ca o consecinţă a unui risc special, legat de una sau mai multe din următoarele situaţii:

 • utilizarea auto descoperite şi fără prelată dacă acest mod de utilizare a fost convenit în mod expres în contract şi menţionat în scrisoarea de trăsură
 • lipsa sau defecţiunea ambalajului, pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni sau vătămări, atunci când nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate
 • deplasarea, încărcarea, amplasarea sau descărcarea mărfii de către expeditor sau destinatar ori de persoane care au acţionat în numele acestora
 • natura unor mărfuri expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie primirii complete sau parţiale, vătămării din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscării, scurgerii normale sau acţiunii paraziţilor şi rozătoarelor
 • încărcarea necorespunzătoare, numerotarea ineficientă sau nesatisfăcătoare a coletelor
 • transportul animalelor vii.

Dacă transportatorul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii, mărimea sumei ce urmează să fie plătită drept despăgubire se determină pe baza costului mărfii în locul şi în momentul primirii acesteia pentru transport. Cuantumul despăgubirii nu poate depăşi limita maximă prevăzută de CMR ( art.23).

Alături de aceasta, se restituie taxa de transport, taxele vamale şi celelalte cheltuieli aferente transportului mărfii, complet – în caz de pierdere totală şi proporţional- în caz de pierdere proporţională.

În cazul depăşirii termenului de livrare şi dacă persoana prevăzută în contractul de transport va dovedi că depăşirea termenului a provocat daune, transportatorul este obligat să plătească despăgubiri pentru aceste prejudicii la un nivel maxim egal cu nivelul taxelor de transport.

Prin această formă de asigurare nu sunt acoperite:

 • pagubele indirecte, ca de exemplu: scăderea preţurilor mărfurilor sau altele asemănătoare
 • pagubele produse de operaţiuni militare în timp de război sau datorate unor măsuri de război, greve, tulburări civile, acţiuni duşmănoase
 • cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat , cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite.

Societăţile comerciale care au în obiectul lor de activitate transporturile internaţionale de mărfuri pot beneficia din partea asigurătorilor de un pachet de asigurare în care sunt incluse mai multe tipuri de asigurare:

 • asigurarea facultativă pentru cazurile de avarii şi de furt ale autovehiculelor
 • asigurarea de răspundere civilă auto
 • asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş , pentru mărfurile transportate

În funcţie de numărul autovehiculelor asigurate, există posibilitatea negocierii unor prime mai avantajoase.

Constatarea producerii riscurilor asigurate, precum şi evaluarea pagubelor se fac de către asigurător sau prin împuterniciţii săi

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!