Planificarea şi organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii

Planificarea fondului de salarii

Fondul de salarii pentru orice subdiviziune structurală a întreprinderii se divizează în fond orar, zilnic, lunar, trimestrial şi anual.

Fondul de salarii orar constă din retribuţia pentru timpul lucrat/volumul de producţie fabricat, care constă din salariul tarifar, primele în funcţie de formele de salarizare (acord sau regie), plăţi cu caracter compensaţional, adaosuri pentru timpul de lucru supraprogram şi în orele de noapte, conducerea echipelor, instruirea ucenicilor.

Fondul de salarii zilnic este retribuţia pentru timpul ce urmează să fie lucrat, în componenţa căruia pe lângă fondul de salarii orar se includ plăţile suplimentare adolescenţilor pentru ziua redusă de muncă şi mamelor cu copii până la 3 ani.

Fondul de salarii lunar este întregul fond de salarii calculat personalului întreprinderii şi constă din fondul zilnic, plata concediilor, timpul folosit pentru îndeplinirea unor funcţii de stat şi obşteşti, plata retribuţiilor pentru deplasări, compensaţii lunare pentru vechimea în muncă sau alte plăţi, care se efectuează lunar indiferent de salariu tarifar.

Metodele de planificare a fondului de salarii:

 • Metoda în baza salariului mediu;
 • Metoda normativă.

Organizarea remunerării muncii pe categorii de personal

Prin organizarea remunerării muncii în întreprindere înţelegem:

 • Alegerea şi argumentarea bazei normative ce serveşte la calcularea elementelor sistemului tarifar
 • Alegerea şi argumentarea formei şi variantei de remunerare a muncii în cadrul sistemului tarifar pentru diferite categorii de personal în funcţie de tipul procesului de producţie
 • Motivarea supratarifară a salariaţilor, care poate avea expresie valorică şi naturală.

Organizarea remunerării muncii muncitorilor

În conformitate cu Legea salarizării se calculează elementul de bază al sistemului tarifar şi anume reţeaua salariilor tarifare pe oră pentru muncitorii în acord şi regie. Pentru aceasta se întreprind următorii paşi:

 • Salariul minim lunar din întreprindere, care este planificat sau indexat în comparaţie cu perioada precedentă, se compară cu salariul minim pe economia naţională (actualmente 700 lei).

 • În funcţie de durata săptămânii de lucru se calculează salariul tarifar pe oră ce va corespunde primei categorii ca raportul între salariu de bază minim lunar şi fondul lunar de timp. Conform legislaţiei pentru săptămâna de lucru de 40 de ore fondul lunar de timp 169 ore, 36 ore – 152,3 ore, 30 ore – 126,9 ore.

 

Stabilirea salariilor tarifare pe oră serveşte ca bază pentru calcularea tarifelor.

Alegerea criteriilor şi cotelor procentuale pentru prime, sporuri şi adaosuri se negociază la adunările generale a colectivului de muncă şi se confirmă în Contractul Colectiv sau individual de muncă.

Exemplu:

Reţeaua salariilor tarifare pe oră la întreprinderea X

Grupa de complex Categoria tarifară 1 2 3 4 5 6
Coeficienţii tarifari 1 1,26 1,59 1,81 2,07 2,36
I Regia 700/169=4,14          
Acord 4,14*1,07=4,43          
II Regia 4,14*1,12=4,64          
Acord 4,64*1,07=4,96          

Notă: Diferenţa între acord şi regie este 7%, iar diferenţa dintre grupele de complexitate – 12%.

 

 Organizarea retribuirii muncii specialiştilor, funcţionarilor, conducătorilor

Managerilor de diferite nivele, specialiştilor şi funcţionarilor li se stabileşte forma de remunerare în regie.

Salariul lunar al specialistului–funcţionarului-managerului se calculează de sus în jos în dependenţă de salariul managerului general. Salariul acestor categorii nu va depăşi salariul şefului departamentului ierarhic superior şi va servi drept bază de calcul pentru nivelul salariului subordonaţilor.

Salariul de funcţie al conducătorilor, specialiştilor şi funcţionarilor se specifică în lista de state a întreprinderii.

Salariul lunar se calculează în baza următoarelor documente:

 • Tabelul de pontaj;
 • Raportul de fabricare al producţiei;
 • Actul pentru lucrări în acord;
 • Documente contabile etc. 

 

Salarizarea echipelor de muncă

Salarizarea echipelor de muncă în cazul organizării colective se va aplica atât pentru forma în acord, cît şi în regie.

În funcţie de obiectivele strategice se pot stabili următoarele criterii pentru stimularea materială:

 • Supraîndeplinirea normelor de producţie
 • Calitatea înaltă prin reducerea rebutului şi corespunderea condiţiilor tehnice
 • Reducerea costurilor prin economisirea materialelor, resurselor energetice.

Se pot aplica atât cote procentuale pentru calcularea primelor, cît şi coeficienţii de majorare a salariilor sub diverse forme (coeficient de participare, performanţă etc.).

În cazul formei de salarizare în acord, indiferent de varianta aplicată, se calculează câştigul echipei pentru un interval de timp, de regulă, o lună prin tariful complex al echipei.

Tariful complex se calculează sau prin norma de timp sau prin norma de producţie prin relaţiile:

T=Stmed oră*Nt comp sau T=(Stmed oră*n ore)/Nprod

 

Nt comp=∑ Nti; Stmed oră=Ctmed*Storă (I), unde

 

St med oră – salariul tarifar mediu ponderat pe oră;

Ctmed – coeficientul tarifar mediu ponderat al echipei; 

Storă (I) – salariul tarifar pe oră al primei categorii tarifare;

Ntcomp – norma de timp complexă;

Nti – norma de timp pe o operaţie;

n ore – numărul de ore;

N prod – norma de producţie pe echipă

 

Câştigul echipei (salariu pentru distribuirea membrilor echipei) se va calcula în modul următor:

Qe = T*qef, unde

Qe - câştigul echipei;

T – tariful complex;

qef – cantitatea efectivă de producţie fabricată de o echipă.

 

Reţinerea impozitului pe venit din salariu şi altor plăţi

Salariul net spre deosebire de cel brut nu include impozitele şi reţinerile din salariu. Ponderea cea mai mare dintre impozitele suportate de persoanele fizice o are impozitul pe venit.  Metoda de calculare a impozitului pe venit este reglementată de Codul Fiscal al Republicii Moldova şi modificările ulterioare.

Pentru persoanele fizice suma totală a impozitului pe venit se determină (anul 2010):

 • În mărime de 7% din venitul anual impozabil de până la 25000 lei
 • În mărime de18% din venitul anual impozabil mai mare de 25000 lei.

Fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, şi să reţină din mijloacele real primite de către lucrător un impozit determinat conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal de Stat.

În corespundere cu Codului Fiscal fiecare persoană fizică are dreptul la următoarele scutiri (anul 2010):

 • Scutire personală – 7400 lei anual
 • Persoană fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie pe parcursul întregului an şi care îşi întreţine soţia sau soţul are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 7400 lei anual (dacă soţiei sau soţului nu i s-a acordat o scutire suplimentară)
 • Scutiri pentru persoane întreţinute în sumă de 1680 lei anual pentru fiecare persoană.

Fiecărui lucrător, care a prezentat cerere de scutiri, i se acordă anumite categorii de scutiri.

De asemenea, se reţin (anul 2010):

 • Fondul de pensii (asigurarea socială) – 6% din salariul brut.
 • Asigurarea medicală – 3,5 % din salariul brut.
 • Cota sindicală se calculează ca 1% din salariul brut.

Unele categorii de salariaţi pot plăti:

 • Serviciul de alternativă – 25% din salariul brut.
 • Pensia alimentară pentru 1 copil - 25% din salariul brut, 2 copii şi mai mulţi – 33%.

În ultimul timp tot mai multe întreprinderi apelează la bănci pentru a transfera salariile angajaţilor, care utilizează carduri pentru primirea salariului. În acest caz se asigură o mai mare confidenţialitate a salariului şi se uşurează lucrul secţiei de salarizare din întreprindere. 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!