Asigurări de persoane

Rolul asigurărilor de persoane la sporirea şi consolidarea bugetelor familiare.

Asigurările de persoane sunt o măsură suplimentară de prevedere şi de economisire pe termen lung pentru cetăţinii şi pentru familiile lor în legătură cu producerea unor evenitemte în viaţa acestora. Aceste asigurări completează asigurările sociale şi asistenţa socială în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor populaţiei în caz de pierdere a capacităţii de muncă, de bătrâneţe sau in caz de deces.

In acelaş timp, asigurările de persoane sunt un mijloc de atragere în circuitul economic a unei părţi din disponibilităţile băneşti temprare ale populaţiei care exercită o influienţă pozitivă asupra vitezei de rotaţie a banilor. Asigurările de persoane prezintă importanţă nu numai pentru asiguraţi, ci şi pentru economia naţională.

Astfel, rezerva matematică formată în cadrul asigurărilor de viaţă este păstrată de societăţile de asigurări la bănci, fiind fructificate cu o dobîndă anuală. Deoarice asigurările de viaţă sunt de lungă durată, există posibilitatea ca rezervele fie utilizate ca sursa de creditare a economiei naţionale.

Gradul de dezvoltare a asigurărilor de persoane este influenţat atât de unii factori obiectivi ( de ex nivelul de dezvoltare a economiei naţionale ce este legat de posibilităţile materiale ale populaţiei privind alocarea unor sume pentru contractarea asigurărilor), căt şi de factori subiectivi, cum sunt ( modul de reglementare a asigurărilor sociale, activitatea desfăşurată de companiile de asigurări privind întroducerea unor forme de asigurări accesibile).

Elementele generale ale mecanismului asigurărilor de viaţă pot fi prezentate astfel

 • Asigurările de viaţă au un caracter facultativ se încheie cu persoane cuprinse între anumite limite de vîrste pe durate de asigurare variate.
 • Perioada de asigurare şi perioada de plată a primelor de asigurare se află în corelaţie cu suma asigurată, care are un plafon minim la perioadele de asigurare de peste 10 ani
 • Persoanele cu o invaliditate permanentă mai mare de 50% nu sunt primite în asigurare
 • Printr-un contract de asigurare se asigură o persoană , dar există şi excepţii ( asigurarea familială)
 • Primele de asigurare sunt crescătoare în funcţie de grupele de vîrstă ale asiguraţilor şi descrescătoare în raport cu creşterea duratei contractului şi a duratei plăţii primelor

Spre deosebire de asigurările generale, în asigurările de viaţă, nici viaţa, nici sănătatea sau integritatea nu pot fi evaluate în bani. Oricine are un interes asigurabil nelimitat în ceea ce priveşte propria persoană, dar modul în care îşi determină suma asigurată depinde de puterea sa financiară şi de nivelul de protecţie de care are nevoie şi pe care îl poate susţine.

Chiar şi în ţările cu tradiţie în asigurări, încheierea unei poliţe de asigurare este o decizie individuală pe baze voluntare, făcută din interes personal sau pentru a proteja familia sau pe cei dragi. Există şi situaţii în care aceste asigurări trebuie să fie încheiate, şi acest lucru este determinat de uzanţe, politici de firmă, sau în funcţie de situaţie.

 

Riscurile în asigurările de persoane

Majoritatea persoanelor şi familiilor au o dorinţă puternică de a avea siguranţă financiară şi protecţie împotriva acelor evenimente care le ameninţă securitatea.

Securitatea financiară poate fi ameninţată sau pierdută dintr-o mulţime de cauze. Unele familii pierd suportul financiar din cauza, că întreţinătorul familiei a decedat subit într-un accident, altele suferă în urma distrugerii caselor şi bunurilor personale din cauza incendiilor, inundaţiilor, uraganelor, cutremurelor de pământ sau altor fenomene dezastruoase. U

nele persoane devin invalizi din cauza afecţiunilor cardiace, cancerului, SIDA sau altor boli. În sfârşit, alţii se ruinează financiar, pentru că li se pretinde să-şi onoreze obligaţiile către terţe per­soane pentru pagubele produse acestora.

Riscurile legate de persoană sunt riscurile care afectează în mod direct individul. Ele implică posibilitatea pierderii complete sau reducerii venitului câştigat, cheltuieli suplimentare şi diminuarea activelor financiare.

Există trei riscuri de bază legate de persoană:

 • risc de supraveţuire;
 • risc de deces;
 • risc de pierdere sau limitare a capacităţii de muncă.

La asigurările de supravieţuire, asigurătorul se angajează să plătească asiguratului, la expirarea contractului, suma asigurată, cu condiţia ca acesta să fie în viaţă. În perioada de valabilitate a asigurării, asiguratul, plătind primele datorate, acumulează o sumă de bani la dispoziţia asigurătorului, sumă care devine exigibilă la expirarea contractului.

Suma astfel economisită urmează să fie folosită de asigurat, la momentul potrivit, pentru cele mai diverse scopuri:

 • să-şi achiziţioneze un imobil, un automobil sau alte bunuri de mare valoare ori de folosinţă îndelungată;
 • să se mute cu familia într-o altă regiune sau ţară;
 • să efectueze o călătorie de agrement, de afaceri, de studii, de tratament medical etc.

Potrivit condiţiilor contractuale, asiguratul intră în posesia sumei asigurate numai în cazul în care este în viaţă la expirarea contractului. Dacă însă acesta a decedat anterior expirării termenului de valabilitate a contractului, asigurătorul se consideră eliberat de angajamentul luat prin contract şi, ca urmare, nu are nici o obligaţie faţă de moştenitorii asiguratului.

Asigurările de deces protejează asiguratul împotriva riscului de deces. Asigurătorii folosesc diverse forme de asigurare care să satisfacă cele mai diferite preferinţe. Astfel, într-o formulă asigurarea acoperă riscul de deces la orice dată ar surveni acesta.

Asigurarea de deces îl obligă pe asigurător să achite suma înscrisă în contract, dacă decesul asiguratului a avut loc în perioada de valabilitate a contractului. Dacă la expirarea contractului asiguratul este în viaţă, asigurătorul este eliberat de orice obligaţie faţă de asigurat. Aşadar, asigurarea de deces nu este o asigurare de economisire (capitalizare), ci una de protecţie împotriva unui risc determinat.

Cele două asigurări de viaţă — de supravieţuire şi de deces — acoperă fiecare în parte câte un singur risc, creând astfel impresia că una din părţi este întotdeauna pedantă. În realitate, supravieţuirea şi decesul, constituind riscuri alternative, nu se pot produce niciodată simultan.

Asigurările mixte de viaţă

Pentru a face mai atractive raporturile sale cu asiguraţii şi pentru a le simplifica sub raport organizatoric, asigurătorul oferă un „produs", care acoperă ambele riscuri printr-un singur contract, denumit asigurare mixtă de viaţă. Prin cuprinderea a două riscuri alternative într-un contract de asigurare unic, nu dispare caracterul contradictoriu al celor două riscuri, ci se creează numai impresia că asiguraţii câştigă în cazul producerii oricărui risc: în cazul decesului asiguratului, beneficiarul asigurării intră în posesia sumei asigurate, iar în caz de supravieţuire, asiguratul încasează personal suma asigurată prevăzută în contract.

Este adevărat că asiguratul câştigă în ambele împrejurări, dar lucrul acesta îl obţine cu preţul aferent acoperirii celor două riscuri distincte, adică cu suportarea primelor datorate atât pentru riscul de deces, cît şi pentru cel de supravieţuire.

Condiţiile generale şi particularităţile asigurărilor de persoane în Republica Moldova.

Condiţiile de asigurare, stau la baza contractelor de asigurare, înglobând o serie de prevederi, cu caracter juridic, între care: modul de încheiere a contractului de asigurare, declanşarea şi încetarea răspunderii asigurătorului, stabilirea beneficiarilor de asigurare, modalitatea de calcul şi plata primelor de asigurare, acte şi forme de plată, modalităţi de executare a contractelor etc.

Asigurările de viaţă fiind facultative, au la bază contracte de asigurare, prin care se stabilesc obligaţiile reciproce ale celor două părţi, ale asigurătorului (de a achita suma asigurată în cazul ivirii evenimentului asigurat, respectiv la expirarea asigurării) şi ale asiguratului (de a achita la termen, în cuantumul stabilit, primele de asigurare).

Condiţiile de asigurare includ şi prevederi rezultate din aplicarea bazelor tehnice ale asigurărilor de viaţă, respectiv dobânda luată în calculul primelor de asigurare şi al rezervelor matematice, precum şi adaosul pentru cheltuielile de achiziţie şi administraţie a asigurărilor etc.

Aceste prevederi urmăresc încadrarea calculului primelor de asigurare în bazele statistice şi eliminarea elementelor care ar putea periclita realizarea echilibrului financiar al asigurărilor de viaţă, deci vizează buna lor funcţionare.

Contracte de asigurare a vieţii pot vi încheeate cu cetăţenii Republicii Moldova în vârstă de la 16 până la 63 ani pe un termen de la 7 până la 30 ani. Drept temei pentru încheierea contractului de asigurare este cererea depusă în scris de persoana fizică sau juridică. Dacă pe parcursul termenului de asigurare se constată că la încheierea contractului de asigurare în cererea de asigurare s-a declarat inexact vârsta ori starea de invaliditate permanentă a persoanei asigurate contractul de asigurare se consideră nul, iar contractantului (persoanei asigurate) i se restituie primele de asigurare diminuate cu cheltuielile gestionare.

Suma de asigurare se stabileşte prin acordul dintre Contractant şi Companie. Mărimea minimală a sumei de asigurare e de 1000 lei, nefiind limitată mărimea ei maximală.

Primele de asigurare se achită în rate unice, anuale sau trimestriale prin virament sau numerar. Prima unică se achită la încheierea contractului, prima anuală sau trimestrială - în prima lună a anului, trimestrului de asigurare. Mărimea primei de asigurare, la data încheierii contractului, depinde de vârsta persoanei asigurate, de termenul şi suma de asigurare.

Contractul de asigurare intră în vigoare începând cu a doua zi după încasarea primei unice sau a primei întâi anuale sau trimestriale în contul Companiei. După încasarea primei de asigurare în contul Companiei contractantului (persoanei asigurate) i se eliberează în termen de 10 zile contractul de asigurare. În cazul neachitării primei anuale, trimestriale scadente în prima luna a anului, trimestrului de asigurare contractului de asigurare se întrerupe.

Asiguratul este în drept să desfacă contractul de asigurare, dacă a plătit primele pe cel puţin 6 luni şi să încaseze suma de răscumpărare în felul următor:

 • dacă contractul de asigurare se desface în perioada de după 6 luni până la 3 ani de aflare în vigoare, atunci contractantului (persoanei asigurate) i se restituie suma primelor plătite cu reţinerea cheltuielilor gestionare incluse în structura cotei tarifare pe fiecare an de valabilitate a contractului până la suspendarea acestuia;
 • dacă contractul de asigurare se desface după 3 ani de valabilitate, atunci contractantului (persoanei asigurate) i se restituie suma primelor plătite cu reţinerea cheltuielilor gestionare în modul stabilite.

Contractantul (persoana asigurată) are dreptul în decurs de 12 luni, din ziua suspendării contractului, să reînnoiască contractul de asigurare întrerupt, conform tarifelor în vigoare la data încheierii contractului, dacă nu a fost plătită suma de răscumpărare.

În acest scop este suficient să plătească în mod unic toate primele restituite, ţinând cont de restanţa de venit a Companiei conform procentului fixat în taxa tarifară.

Contractul de asigurare reînnoit intră în vigoare din a doua zi după încasarea primelor restante, ţinând cont de restanţa de venit a Companiei conform procentului fixat în taxa tarifară pe perioada restantă.

Evenimentele de asigurare constituie accidentele subite provenite din afară sau fără voinţa persoanei asigurate, care au condus în mod direct sau indirect la decesul sau invaliditatea acestuia: lovirea, căderea, alunecarea, înţeparea, atacul din partea unui infractor, acţiunea curentului electric, arsura, degerarea, înecul, intoxicaţia subită (exceptând intoxicaţia cu alcool sau droguri), asfixierea din cauze subite, cazuri produse ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport, îmbolnăvirea de poliomielită sau osteomielită hematogenă.

La expirarea termenului de asigurare persoana asigurată are dreptul să primească suma de asigurare în decurs de trei ani. În cazul când persoana asigurată, în decurs de trei ani de la ziua expirării termenului de asigurare a decedat neprimind suma de asigurare ce i se cuvenea, ea se plăteşte moştenitorilor.

În cazul, decesului persoanei asigurate ca rezultat al producerii evenimentului asigurat în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, suma de asigurare se plăteşte beneficiarului sau moştenitorului(lor).

Pentru plata sumei de asigurare beneficiarul sau moştenitorul(ii) trebuie să prezinte următoarele documente: cerere; contractul de asigurare; copia certificatului de deces a persoanei asigurate, copia certificatului de moştenitor, eliberat de biroul de notariat.

Plata sumei de asigurare se efectuează în numerar din casa Companiei sau sub alte forme prin acordul părţilor.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!