Grupările de cumpărare cu ridicata si magazinele colective

Grupările de cumpărare ale comercianţilor cu ridicata

Reprezintă o altă formă de manifestare a comerţului asociat. Sistemul ce stă la baza acestei forme are în vedere, ca şi în cazul grupărilor de cumpărare ale comercianţilor cu amănuntul, dorinţa comercianţilor cu ridicata de a obţine cele mai bune condiţii de cumpărare din partea furnizorilor care, aşa cum se arată în paragraful precedent, sunt interesaţi de a livra cantităţi tot mai mari de mărfuri şi la termene cunoscute spre a-şi asigura stabilitatea şi profitabilitatea activităţii de producţie desfăşurate.

În aceste condiţii, grupările de cumpărare organizate de comercianţii cu ridicata sunt avute în vedere ca instrumente de îmbunătăţire a vînzărilor prin modernizarea accentuată a structurilor de distribuţie, prin perfecţionarea sistemului de gestiune şi a produselor manageriale din cadrul fiecărei firme aderente, precum şi prin participarea fiecărei întreprinderi la promovarea globală a produselor etc.

Sub aspect structural, condiţii de funcţionare, restricţii şi obligaţii pentru aderenţi, acestea toate sunt similare cu cele prezentate anterior, cu privire la grupările de cumpărare ale comercianţilor cu amănuntul.

De menţionat, însă, că asemenea grupări nu sunt întîlnite decît în sectorul mărfurilor nealimentare, destinate marelui public, altele utilizatorilor industriali sau asimilaţilor acestora (prestatori de servicii, comercianţi în calitate de consumatori, instituţii publice, etc.). În general, un asemenea sistem de organizare, bazat pe gruparea comercianţilor cu ridicata, se întîlneşte, în mod deosebit, în cadrul comerţului cu ridicata, ce are ca obiect bunuri destinate consumatorului intermediar, asigurînd aprovizionarea tehnico-materială în scopuri lucrative, a întreprinzătorilor.

 

Magazinele colective ale independenţilor

Reprezintă, ca şi în cazul precedent, o formă specifică de organizare a comerţului asociat. Ele sunt mari magazine axate pe vînzarea mărfurilor cu amănuntul, dispun de mari suprafeţe comerciale şi sunt organizate pe raioane specializate. În cadrul acestor magazine colective, raioanele sau grupele de raioane sunt exploatate de către comercianţi specializaţi care, la rîndul lor, sunt independenţi din punct de vedere juridic şi financiar, asumîndu-şi responsabilităţi directe atît cu privire la gestiunea raioanelor respective, cît şi în ceea ce priveşte ansamblul implicaţiilor privind gestiunea şi procesul managerial al întregului magazin.

Din punct de vedere funcţional, o asemenea formă de organizare, apărută pentru prima dată în Suedia, în anii '60, se caracterizează prin reunirea a cel puţin cinci întreprinderi comerciale, meşteşugăreşti sau prestatoare de servicii, logic integrate în acelaşi circuit al produselor (producţie, comercializare, servicii comerciale, servicii generale destinate populaţiei etc.) care, împreună, organizează un magazin cu o suprafaţă comercială de cel puţin 1000 mp, în cadrul căruia fiecare ocupă un loc individual, dar se prezintă publicului sub formă colectivă, sub acelaşi nume, sub aceeaşi imagine de marcă, avînd aceleaşi obligaţii etc.

Pentru aceasta, comercianţii aderenţi se grupează în societăţi comerciale, grupuri de interes economic etc. păstrîndu-şi independenţa juridică şi financiară, participînd însă la întreaga gestiune şi la organizarea procesului managerial al unităţii comerciale create în nume colectiv. Conducerea magazinului poate fi realizată în două modalităţi:

  • sub forma unei conduceri colective formate dintre participanţii aleşi paritar, în funcţie de ponderea volumului economic ce o deţin unităţile comerciale respective;
  • printr-un director plătit, numit de asociaţia întreprinzătorilor participanţi la organizarea magazinului colectiv respectiv.

 

Conducerea magazinelor colective ale independenţilor îmbracă forma unei duble gestiuni. Pe de o parte, ea priveşte aspectul tehnic, respectiv: urmărirea cheltuielilor generale colective de exploatare a unităţii respective (administraţie, blocaj, personal de întreţinere, încălzire, iluminat etc.).

Pe de altă parte, priveşte aspectul comercial, respectiv: rezolvarea unui grup de probleme care să asigure funcţionarea în cele mai bune condiţii a activităţilor ce alcătuiesc complexul profil al procesului comercial ce se desfăşoară într-un astfel de magazin. Specialiştii evidenţiază faptul că, fiind vorba de un magazin colectiv, trebuie să i se asigure o cît mai bună imagine printr-o politică comună privind calitatea mărfurilor şi structura  serviciilor, metodele de vînzare, orarul adaptat nevoilor clientelei etc.

În ceea ce priveşte evoluţia acestei forme de organizare a activităţii comercianţilor cu amănuntul independenţi, se evidenţiază faptul că, răspunzînd scopului pentru care a fost creată, acela de a răspunde unei concurenţe comerciale în continuă creştere, ea a făcut ca magazinele colective ale independenţilor să crească atît ca număr, cît şi ca suprafaţă.

Ele pot fi întîlnite în majoritatea localităţilor din ţările occidentale şi îndeosebi în cadrul centrelor de diferite tipuri, create în ultimele decenii în zonele urbane sau extraurbane.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!