Evidenţa consumurilor

Pentru evidenţa consumurilor sînt destinate conturile de clasa 8 „Conturi ale contabilităţii de gestiune”, şi anume – 811 „Activităţi de bază”, 812 „Activităţi auxiliare” şi 813 „Consumuri indirecte de producţie”.

După destinaţia sa conturile 811 şi 812 sînt conturi de calculaţie şi au aceeaşi structură (vezi schema 1).

 

 

Schema 1 Structura conturilor de calculaţie 811 şi 812

 

Debit Credit
Sold (producţia în curs de execuţie) la începutul perioadei de gestiune (PCE î )  
 Consumuri în cursul perioadei de gestiune (C p ), inclusiv pe articole de calculaţie:
 • consumuri materiale directe
 • consumuri directe privind retribuirea muncii
 • consumuri indirecte de producţie
 • Valoarea materialelor neutilizate (returnate) (V r )
 • Valoarea realizabilă netă (VRN) a deşeurilor de producţie (V d )
 • Costul efectiv al rebutului definitiv (C r )
 • Valoarea produselor secundare (V s )
 • Costul efectiv al lipsurilor producţiei în curs de execuţie (L pce )
 • Costul efectiv al produselor finite (serviciilor prestate) (C pf )
Rulaj debitor (totalul consumurilor efective în cursul perioadei de gestiune) Rulaj creditor (totalul consumurilor decontate după destinaţie)
Sold (producţia în curs de execuţie) la finele perioadei de gestiune (PCE f )  

 

Contul 813 este un cont de colectare-repartizare . Structura lui este prezentată în schema 2.

 

Schema 2 Structura contului de colectare-repartizare 813

 

Debit  Credit
Sold la începutul perioadei de gestiune nu există
 • Decontarea consumurilor variabile şi a cotei-părţi a consumurilor indirecte de producţie constante incluse în costul unor tipuri de produse (servicii) distincte
 • Decontarea cotei-părţi a consumurilor indirecte de producţie constante raportate la cheltuielile perioadei
Consumurile perioadei de gestiune se subdivizează în constante şi variabile
Rulaj debitor (totalul consumurilor indirecte de producţie efective în cursul perioadei de gestiune) Rulaj creditor (totalul tuturor consumurilor indirecte de producţie efective acumulate în debit şi decontate după destinaţie)
Sold la finele perioadei de gestiune nu există  

 

Clasificarea consumurilor, în funcţie de metoda de raportare a acestora la costul unor tipuri de produse distincte, presupune contabilizarea separată a consumurilor directe şi indirecte.

În decursul lunii consumurile directe se acumulează nemijlocit în debitul conturilor de calculaţie 811 şi 812 (pe articolele de calculaţie " Consumuri materiale directe " şi " Consumuri privind retribuirea muncii "), iar cele indirecte - în debitul contului 813 (pe articolele de evidenţă analitică) în corespondenţă cu conturile care reflectă resursele materiale, de muncă şi financiare consumate (124, 211, 213, 214, 227, 521, 531, 532, 533 etc.).

Suma repartizată a consumurilor indirecte de producţie variabile şi constante se reflectă în contabilitate prin următoarea înregistrare contabilă:

 • debit contul 811 sau contul 812 - la mărimea tuturor consumurilor variabile şi cota-parte a consumurilor constante incluse în costul producţiei;
 • debit contul 714 - la cota-parte a consumurilor constante raportate la cheltuielile perioadei;
 • credit contul 813 - la suma totală.

Lucrările contabile efectuate permit acumularea în conturile de calculaţie 811 şi 812 a tuturor cheltuielilor directe şi indirecte de producţie aferente fabricării produselor (prestării serviciilor) în cursul perioadei de gestiune.

Însă nu toate cheltuielile reflectate în debitul conturilor de calculaţie urmează a fi incluse în costul produselor finite (serviciilor) ale perioadei de gestiune.

Costul efectiv al produselor finite (serviciilor) se calculează cu aplicarea relaţiei prezentate mai jos (elementele şi semnele convenţionale ale acesteia au fost specificate în schema 1):

Totodată, este necesar de a calcula suma consumurilor decontate la rebuturi, deşeuri şi produse secundare şi de a delimita consumurile de producţie între producţia finită şi producţia în curs de execuţie (serviciile prestate şi neprestate) în baza inventarierii producţiei în curs de execuţie.

Valoarea rebutului definitiv rezultat din procesul de producţie (rebut intern) se determină prin calcularea costului articolelor rebutate care include consumurile efective suportate pînă la operaţiunea cînd a fost depistat rebutul. În cadrul unităţilor de producţie cu un nomenclator larg de articole determinarea costului efectiv al rebutului este dificilă.

Din această cauză se admite determinarea valorii rebutului în baza consumuri-lor normative, dacă acest lucru este prevăzut în politica de contabilitate a întreprinderii.

Deşeurile se estimează în baza valorii realizabile nete. Valoarea acestora se stabileşte, ţinînd cont de gradul de pierdere a proprietăţilor (fizice sau chimice) materiei prime iniţiale şi posibilitatea utilizării ulterioare a deşeurilor după destinaţia directă sau în alte scopuri. Astfel, bucăţile de lemn obţinute la fabricarea mobilei pot fi utilizate pentru a confecţiona alte articole (policioare, suvenire etc.) sau comercializate în calitate de materiale auxiliare.

Produsele secundare se estimează la preţuri stabilite anticipat sau în baza coeficienţilor de repartizare a consumurilor între produsele de bază şi cele secundare.

La unităţile de producţie în care există solduri tranzitorii ale producţiei în curs de execuţie, pentru delimitarea consumurilor între prelucrarea terminată şi neterminată a produselor (serviciilor) este necesar a determina costul producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul perioadei de gestiune. În acest scop se determină soldurile producţiei în curs de execuţie pe tipuri de articole sau pe grupe de articole, conform datelor evidenţei operative a mişcării pieselor în procesul de producţie, pentru precizarea cărora periodic se efectuează inventarierea.

În procesul-verbal de inventariere se indică numărul de articole nefinalizate; numărul operaţiunii de producţie în care acestea se află; procentul de execuţie a acestora. Soldurile producţiei în curs de execuţie se evaluează în baza normativelor consumurilor materiale directe şi consumurilor directe privind retribuirea muncii pe fiecare operaţiune tehnologică (vezi tabelul 3).

Conform rezultatelor procedurilor contabile nominalizate, consumurile care în decursul perioadei de gestiune s-au acumulat în debitul conturilor 811 şi 812, dar nu urmează a fi incluse în costul produselor finite (serviciilor), se decontează din creditul conturilor indicate prin următoarea înregistrare contabilă (vezi schema 1):

 • debit contul 211, subcontul 2111 "Materii prime şi materiale de bază" - la valoarea materialelor neutilizate (returnate);
 • debit contul 211, subcontul 2116 "Alte materiale" - la valoarea realizabilă netă a deşeurilor;
 • debit contul 714 - la costul rebutului definitiv depistat în subunităţile de producţie, precum şi la costul efectiv al producţiei în curs de execuţie constatată lipsă;
 • debit contul 216, subcontul 2163 "Produse secundare" - la valoarea produselor secundare calculată conform coeficientului de repartizare a consumurilor între produsele de bază şi cele secundare;
 • credit contul 811 sau contul 812 - la suma totală a consumurilor decontate, neinclusă în costul produselor (serviciilor).

După efectuarea înregistrărilor contabile, în debitul conturilor 811 şi 812 rămîn doar consumurile care constituie costul efectiv al produselor de bază (serviciilor) şi al producţiei în curs de execuţie. Acestea se trec în conturile contabilităţii financiare prin următoarele înregistrări contabile:

la costul efectiv al producţiei (serviciilor):

 • debit contul 216 - la costul efectiv al produselor fabricate,
 • debit contul 711 - la costul efectiv al serviciilor prestate altor persoane juridice şi fizice,
 • debit conturile 121, 123, 211, 217 etc. - la costul efectiv al serviciilor activităţilor auxiliare prestate în vederea procurării şi creării activelor,
 • debit conturile 712, 713, 714, 721 - la costul efectiv al producţiei, precum şi al serviciilor prestate în alte cazuri,
 • credit contul 811 sau contul 812;

la costul efectiv al producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune:

 • debit contul 215,
 • credit contul 811 sau contul 812.

După efectuarea acestor înregistrări contabile, conturile 811 şi 812 se închid.

La începutul perioadei de gestiune următoare soldul contului contabilităţii financiare 215 se restabileşte în conturile contabilităţii de gestiune prin înregistrarea contabilă inversă:

 • debit contul 811 sau contul 812 ,
 • credit contul 215 .

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!