Tehnologia gestionarii burselor de valori în RM

În orice tara dezvoltata rolul de indicator al pietei valorilor mobiliare apartine bursei de valori, menita sa îndeplineasca functiile unei piete organizate, asigurînd un „loc de întîlnire” a cererii ai ofertei.

În luna decembrie 1994, în baza Legii cu privire la circulatia valorilor mobiliare ai bursele de valori, a fost fondata Bursa de Valori a Moldovei (BVM), reprezentînd o societate pe actiuni de tip închis. La crearea bursei au participat 34 de fondatori - participanti profesioniati la piata valorilor mobiliare. Primele negocieri au avut loc la 26 iunie 1995, considerata ziua de „naatere” a Bursei de Valori a Moldovei.

Odata cu deschiderea Bursei a fost creata baza juridica ai organizatorica, ele contribuind la realizarea proceselor complexe pe piata de capital.

Gratie sustinerii din partea SUA (ajutor acordat prin Agentia Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltare), Bursa de Valori este înzestrata cu tehnologii moderne de tranzactionare.

Bursa de Valori reprezinta o organizatie necomerciala, fondata de catre participantii profesioniati la piata valorilor mobiliare, care:

 • asigura efectuarea ordonata, transparenta ai echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare;
 • efectueaza concentrarea cererii ai ofertei;
 • determina valoarea (pretul) valorilor mobiliare;
 • distribuie informatia cu privire la preturile de cotare a valorilor mobiliare catre persoanelecointeresate ai masele largi din republica;
 • contribuie la mentinerea nivelului înalt profesional al participantilor la piata de capital.

Bursa nu are drept scop obtinerea profitului. Bursa îndeplineate un serviciu de utilitate publica.

În activitatea sa Bursa va urmari scopul consolidarii ai dezvoltarii în republica a unei piete de capital unitare, complete ai integrate. Pentru functionarea efectiva a pietei Bursa va crea conditii favorabile pentru circulatia valorilor mobiliare, de concentrare a mijloacelor investitionale ai mobilizarea acestora în sfera productiva ai sociala.

Activitatile principale ale Bursei sunt:

 • încheierea, înregistrarea, verificarea, confirmarea ai executarea tranzactiilor bursiere;
 • efectuarea operatiunilor ce asigura comercializarea cu valorile mobiliare (operatiuni de clearing ai decontare);
 • prestarea serviciilor bursiere;
 • difuzarea informatiei cu privire la preturile cererilor ai ofertelor, cu privire la preturi ai volumul tranzactiilor cu valorile mobiliare;
 • prestarea serviciilor persoanelor fizice ai juridice (diferit de serviciile prestate membrilor Bursei);
 • alte directii de activitate corespunzatoare scopurilor fondarii Bursei ai legislatiei în vigoare.

Pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite Bursa:

 • elaboreaza ai adopta Reguli de efectuare a tranzactiilor bursiere cu valori mobiliare (regulide negociere);
 • elaboreaza Reguli de admitere a valorilor mobiliare la cotarea bursiera, precum ai procedurile de listing (delisting);
 • stabileate corelatia dintre cereri ai oferte ai determina pretul de cotare a valorilor mobiliare;
 • organizeaza schimbul de informatie bursiera cu membrii Bursei, filiale ai reprezentante cu utilizarea mijloacelor tehnicii de calcul;
 • stabileate cotizatia de membru, precum ai încaseaza plati pentru serviciile prestate;
 • aplica sanctiuni membrilor Bursei pentru nerespectarea prezentului Statut, Regulilor Bursei ai altor acte normative interne;
 • stabileate reguli de acces în sala de operatiuni ai încaperile Bursei;
 • determina ordinea achitarilor în cazul suspendarii dreptului de membru;
 • sustine un nivel înalt profesional al colaboratorilor;
 • exercita alte functii pentru desfaaurarea activitatii Bursei.

Bursa functioneaza în baza urmatoarelor principii:

 • efectuarea operatiunilor doar de catre membrii Bursei. Cumparatorii (vînzatorii) pot efectua operatiuni la Bursa doar prin intermediul membrilor Bursei;
 • admiterea la negocieri doar în timpul sesiunilor bursiere;
 • petrecerea sesiunilor bursiere dupa un regim strict determinat ai fixat anticipat;
 • înregistrarea obligatorie a tranzactiilor ai distribuirea acestei informatii participantilor la negocieri în cadrul unei sesiuni;
 • informarea participantilor la negocieri despre preturile tranzactiilor bursiere;
 • publicarea informatiei bursiere cu privire la operatiuni ai cotatii, precum ai la valorile mobiliare admise la negocieri;
 • interzicerea colaboratorilor sa utilizeze sau sa divulge în mod direct sau indirect informatia confidentiala ce tine de operatiunile cu valorile mobiliare, precum ai de a o utiliza pentru efectuarea investitiilor personale.

Posesori ai actiunilor bursei pot fi numai persoanele juridice, care au acest drept în corespundere cu legislatia în vigoare, actele normative ale CNVM, Statutul Bursei.

Actionarii bursei nu pot detine cu drept de proprietate mai mult decît o actiune. Actionarul poate realiza actiunea ce apartine numai Bursei sau persoanei indicate de catre societate. Cu acest scop acesta urmeaza sa trimita oferta în forma scrisa organului executiv al bursei cu indicarea conditiilor tranzactiei oferite. Bursa are drept sa achizitioneze actiunile doar de la actionarii care, în baza legislatiei ai/sau actelor normative interne în vigoare ale Bursei, au pierdut calitatea de membru al Bursei.

Rascumpararea actiunilor Bursei se efectueaza la pretul stabilit de Consiliul Bursei, dar nu poate fi mai mic de valoarea nominala a actiunilor din plasarea primara ai nu mai mare de valoarea lor nominala curenta.

Consiliul Bursei anual determina cuantumul veniturilor Bursei, necesare pentru finantarea activitatii acesteia, constituite din cotizatii, taxe ai plati, dupa cum urmeaza:

 • încasari de la realizarea actiunilor Bursei;
 • cotizatiile anuale de membru al Bursei;
 • încasari (taxe) pentru fiecare tranzactie bursiera;
 • încasari pentru executarea procedurii de listing ai sustinerea listingului;
 • încasari de la prestarea serviciilor de catre subdiviziunile Bursei;
 • încasari parvenite în urma sanctiunilor aplicate membrilor pentru nerespectarea regulilorBursei;
 • alte plati ai încasari de la activitatea Bursei neinterzisa de lege.

Bursa nu are ca scop obtinerea profitului ai îndeplineate un serviciu de utilitate publica.

Rezultînd din scopurile speciale ale instituirii, Bursa nu va declara dividende sau în alt mod va repartiza veniturile între actionari.

Actionarii Bursei nu vor urmari scopul primirii de dividende din veniturile obtinute din activitatile desfaaurate. Venitul obtinut de Societate va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor ce tin de întretinerea personalului Bursei, perfectionarea, extinderea ai dezvoltarea activitatii Bursei.

Structura organizatorica a Bursei de Valori a Moldovei

Organele de conducere ale Bursei sunt:

 1. Adunarea generala a membrilor (actionarilor).
 2. Consiliul Bursei.
 3. Preaedintele Bursei.

Organul suprem de conducere al Bursei este adunarea generala a actionarilor, care îai realizeaza competentele în conformitate cu Statutul Bursei, legislatia ai actele normative în vigoare.

Conducerea unitara, ordonata ai eficienta a Bursei, în perioada dintre adunarile generale ale actionarilor, este asigurata de Consiliul Bursei, care îai desfaaoara activitatea în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 35-38 din Statutul Bursei, propriul Regulament, precum ai Regulile BVM.

Realizarea eficienta a obiectivelor de activitate a Bursei este asigurata de Preaedintele BVM, care îai realizeaza competentele conform prevederilor cuprinse în art. 39 din Statutul Bursei ai Regulile BVM.

Preaedintele Bursei poseda ai exercita competentele de administrare a Bursei, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare ai functionare a Bursei, luînd decizii ai stabilind masurile adecvate pentru respectarea ai aplicarea normelor CNPF ai a prezentelor Reguli.

Controlul activitatii economico-financiare a BVM este desfaaurat de catre Comisia de cenzori a Bursei, care se subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor ai îai desfaaoara activitatea în conformitate cu prevederile art. 40 din Statutul Bursei, propriul Regulament ai Regulile BVM.

Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Bursei ai se tine cel putin o data pe an.

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii exclusive:

 • a) aproba statutul societatii în redactie noua sau modificarile ai completarile operate în statut, inclusiv cele ce tin de schimbarea claselor ai numarului de actiuni, de convertirea, consolidarea sau fractionarea actiunilor societatii;
 • a1) aproba codul guvernarii corporative, precum ai modificarea sau completarea acestuia;
 • b) hotaraate cu privire la modificarea capitalului social;
 • b1) modul de asigurare a accesului actionarilor la documentele societatii;
 • c) aproba regulamentul consiliului societatii, alege membrii lui ai înceteaza înainte de termen împuternicirile lor, stabileate cuantumul retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale ai compensatiilor, precum ai hotaraate cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor consiliului societatii;
 • d) aproba regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei ai înceteaza înainte de termen împuternicirile lor, stabileate cuantumul retributiei muncii lor ai compensatiilor, precum ai hotaraate cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor comisiei de cenzori;
 • e) confirma organizatia de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar ai stabileate cuantumul retributiei serviciilor ei;
 • f) hotaraate cu privire la încheierea tranzactiilor de proportii ai a tranzactiilor cu conflict de interese ce depaaesc 10% din valoarea activelor societatii, conform ultimului raport financiar;
 • g) hotaraate cu privire la emisia obligatiunilor convertibile;
 • h) examineaza darea de seama financiara anuala a societatii, aproba darea de seama anuala a consiliului societatii ai darea de seama anuala a comisiei de cenzori;
 • i) aproba normativele de repartizare a profitului societatii;
 • j) hotaraate cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societatii;
 • j1) hotaraate înstrainarea sau transmiterea actiunilor de tezaur actionarilor ai/sau salariatilor societatii;
 • k) hotaraate cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societatii;
 • l) aproba actul de predare-primire, bilantul de divizare, bilantul consolidat sau bilantul de lichidare al societatii.

Adunarea generala a actionarilor, daca statutul societatii nu prevede altfel, de asemenea aproba:

 • a) directiile prioritare ale activitatii societatii;
 • b) modul de înatiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale, precum ai modul de prezentare actionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunarii generale pentru a se lua cunoatinta de ele;
 • [Lit.b1) abrogata prin Legea nr.73 din 15.04.2011, în vigoare 03.06.2011]
 • c) regulamentul organului executiv al societatii ai deciziile privind alegerea organului executiv ai numirea conducatorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retributiei muncii lui, remuneratiei ai compensatiilor, privind tragerea lui la raspundere sau eliberarea de raspundere;
 • d) darile de seama trimestriale ale organului executiv al societatii;
 • e) hotarîrile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor ai reprezentantelor, privind numirea ai eliberarea din functie a conducatorilor lor, precum ai modificarile ai completarile operate în statut în legatura cu aceasta.

Consiliul Bursei

Consiliul Bursei reprezinta interesele actionarilor în perioada dintre Adunarile Generale ai, în limitele atributiilor sale, exercita conducerea generala ai controlul asupra activitatii Bursei. Consiliul Bursei este subordonat Adunarii Generale a actionarilor.

Consiliul Bursei are urmatoarele atributii exclusive:

 • a) decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor ai întocmirea listei candidatilor pentru alegerea organelor de conducere ale societatii;
 • b) aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii de proportii;
 • c) decide cu privire la încheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.83 alin.(1) ai a tranzactiilor cu conflict de interese ce nu depaaesc 10% din valoarea activelor societatii conform ultimului raport financiar;
 • d) încheie contracte cu organizatia gestionara a societatii;
 • e) confirma registratorul societatii ai stabileate cuantumul retributiei serviciilor lui;
 • f) aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 • g) aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii ai modifica în legatura cu aceasta statutul societatii;
 • g1) aproba decizia cu privire la emisiunea obligatiunilor, cu exceptia obligatiunilor convertibile, precum ai darea de seama asupra rezultatelor emisiunii de obligatiuni;
 • h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezerva, precum ai a mijloacelor fondurilor speciale ale societatii;
 • i) face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale ai decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 • j) aproba fondul sau normativele de retribuire a muncii salariatilor societatii;
 • k) decide cu privire la aderarea societatii la asociatie sau la o alta uniune;
 • l) decide în orice alte probleme prevazute de prezenta lege ai de statutul societatii.

Preaedintele Consiliului Bursei

Preaedintele Consiliului Bursei se alege de membrii Consiliului Bursei.

Preaedintele Consiliului Bursei:

 • a) convoaca aedintele Consiliului Bursei;
 • b)încheie, în conformitate cu legislatia muncii ai Legea privind societatile pe actiuni, acorduri
 • cu membrii Consiliului Bursei, precum ai cu conducatorul organului executiv, daca consiliul Bursei
 • este locul lor de munca de baza;
 • c) exercita alte atributii prevazute de regulamentul Consiliului Bursei.

Organul executiv al Bursei

De competenta organului executive tin toate chestiunile de conducere a activitatii curente a Bursei, cu exceptia chestiunilor ce tin de competenta Adunarii Generale a actionarilor sau ale Consiliului Bursei.

Organul executiv al Bursei asigura îndeplinirea hotarîrilor Adunarii Generale a actionarilor, deciziilor Consiliului Bursei ai este subordonat Consiliului Bursei.

Organul executiv al Bursei este unipersonal (preaedinte) ai se numeate în baza de contract de Consiliul Bursei cu aprobarea ulterioara la Adunarea Generala a actionarilor. Termenul împuternicirilor preaedintelui este de 3 ani din momentul confirmarii acestuia.

Comisia de cenzori ai bursei (cenzor).

Comisia de cenzori a societatii exercita controlul activitatii economico-financiare a societatii ai se subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.

Comisia de cenzori a societatii exercita controlul obligatoriu al activitatii economico-financiare a societatii timp de un an.

Controalele extraordinare ale activitatii economico-financiare a societatii se efectueaza de comisia de cenzori:

 • a) din initiativa ei;
 • b) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii;
 • c) la hotarîrea adunarii generale a actionarilor sau decizia consiliului societatii.
 • În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmeate un raport care va cuprinde:
 • a) numele ai prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 • b) motivele ai scopurile controlului;
 • c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 • d) aprecierea plenitudinii ai autenticitatii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile ai rapoartele financiare ale societatii;
 • e) aprecierea conformitatii tinerii evidentei contabile ai întocmirii rapoartelor financiare cu cerintele legislatiei;
 • f) informatia despre fapte de încalcare a cerintelor legislatiei, statutului ai regulamentelor societatii de catre persoanele cu functii de raspundere ale societatii, precum ai despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 • g) date despre circumstantele care au împiedicat efectuarea controlului;
 • h) recomandari pe marginea rezultatelor controlului;
 • i) anexe.

Structura organizatorica a Bursei

Bursa organizeaza directia sa executiva în departamente ai servicii specializate în conformitate cu structura organizatorica. Competenta de a aproba, modifica sau completa structura organizatorica a Bursei apartine Preaedintelui Bursei. Preaedintele Bursei este abilitat sa emita decizii pentru desemnarea a doi vicepreaedinti, precum ai sa determine competentele aferente acestora.

În caz de indisponibilitate temporara, Preaedintele Bursei este suplinit de unul dintre cei doi vicepreaedinti. În acest caz, Preaedintele Bursei va desemna pe unul din cei doi vicepreaedinti sa exercite toate competentele sale, cu exceptia unei delegari limitate de competente, facute de acesta.

Obiectivele de activitate ale Bursei se vor realiza nemijlocit de catre Departamentele Bursei, structuri organizatorice separate, care exercita competente bine determinate ai raportate la un anumit domeniu al activitatii Bursei.

Activitatea desfaaurata de Departamentele Bursei se realizeaza în baza propriilor regulamente de organizare ai functionare, aprobate de Consiliul Bursei.

Atributiile ai responsabilitatile specifice fiecarui post pentru fiecare Departament al Bursei se stabilesc prin fiaa postului aprobata de Preaedinte.

Pentru asigurarea desfaaurarii în conditii optime a activitatii curente a Bursei, Preaedintele este abilitat sa încheie contracte de colaborare cu persoane terte, în limitele fondului de salarii aprobat prin bugetul Bursei.

În prezent, în cadrul Bursei îai desfaaoara activitatea urmatoarele subdiviziuni ai departamente:

Departamentul Listing, Marketing ai Cotare

Departamentul Listing, Marketing ai Cotare , care se ocupa de înregistrarea valorilor mobiliare la Bursa, cercetarea ai înscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei. Cota Bursei (listing) este un sistem de sustinere a pietei care creeaza conditii favorabile pentru piata organizata, permite a depista cele mai sigure ai calitative valori mobiliare ai contribuie la sporirea lichiditatii lor. În departamentul respectiv sunt realizate urmatoarele obiective: politica de actionariat, politica valorilor mobiliare ai politica dividendelor. Ca sursa de informare ai piata organizata, Bursei îi este atribuit un rol deosebit în raspîndirea oricarei informatii referitoare la valorile mobiliare.

Departamentul nominalizat publica lunar în buletinul informativ „Bursa de Valori a Moldovei” informatia privind valorile mobiliare admise spre circulatie la Bursa, prezinta statistica ai analiza negocierilor bursiere, precum ai alta informatie. Toata informatia privind statistica tranzactiilor bursiere este o proprietate a Bursei.

Departamentul Clearing ai Decontari 

Clearingul reprezinta totalitatea actiunilor întreprinse de Departamentul specializat al Bursei în vederea colectarii, verificarii, corectarii ai confirmarii informatiei referitoare la tranzactionarea valorilor mobiliare la Bursa, perfectarea documentelor pentru executarea tranzactiilor, precum ai stingerea obligatiunilor de plata reciproce între membrii Bursei.

Departamentul pentru Supravegherea Pietei realizeaza urmatoarele functii:

 • respectarea corespunderii normelor ai cerintelor legislatiei la realizarea activitatii Bursei ai a membrilor ei;
 • supravegherea permanenta a activitatii membrilor Bursei ai a activitatii cu valorile mobiliare la Bursa în scopul asigurarii comportamentului respectiv al membrilor pe piata valorilor mobiliare, sustinerea gradului înalt de profesionalism, precum ai în scopul evitarii oricaror manipulari pe piata;
 • solutionarea problemelor juridice.

Departamentul Sistemul Electronic

Functiile Departamentului respectiv sunt supravegherea ai sustinerea sistemului electronic pentru tranzactionare la Bursa ai altele.

Fondatorii ai membrii bursei: cerintele nationale

Participantii în cadrul tranzactiilor bursiere pot fi doar membrii Bursei, care sunt persoanele juridice care satisfac urmatoarele cerinte:

 • detin licenta CNPF pentru activitate de broker sau de dealer;
 • au sustinut la Bursa procedura de determinare a corespunderii lor cerintelor de calificare;
 • au obtinut acordul Bursei de a detine cel putin o actiune a ei;
 • poseda cu drept de proprietate cel putin o actiune a Bursei.

Decizia referitor la admiterea în ai excluderea din Membri se ia de catre Consiliul Bursei. Deciziile respective se iau printr-o majoritate simpla de voturi. Decizia de suspendare a statutului de Membru se ia de catre Preaedintele Bursei.

La data depunerii cererii de admitere în componenta Membrilor Bursei, solicitantul trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte de calificare:

 • sa posede licenta corespunzatoare valabila, eliberata de CNPF;
 • sa se conformeze cerintelor privind capitalul propriu minim ai fondul de garantie, corespunzator normelor impuse de catre CNPF ai Bursa;
 • sa dispuna active financiare disponibile pentru a achita taxele ai cotizatiile curente stabilite de Bursa;
 • sa dispuna de un birou, dotat cu mijloace de operare tehnica ai comunicatie, în vederea primirii documentelor necesare desfaaurarii activitatii în relatiile cu Bursa ai care va pune la dispozitia Bursei informatiile solicitate de catre aceasta;
 • membrii conducerii ai colaboratorii autorizati vor avea studii superioare ai/sau practica profesionala în domeniile: economic, financiar, bancar, afaceri sau juridic ai vor avea o buna reputatie civica ai integritate morala;
 • cel putin doi angajati ai solicitantului vor fi autorizati de catre CNPF ai/sau Bursa;
 • sa dispuna de un cont deschis la banca de decontare indicata de catre Bursa;
 • sa nu dispuna în componenta colaboratorilor sai persoane care au fost condamnate pentru falsificarea documentelor sau titlurilor financiare, furturi, luarea mitei ai alte încalcari cu scopul de a obtine beneficii personale;

Solicitantii de a obtine calitatea de Membru vor prezenta spre examinare Administratiei Bursei urmatoarele documente ai informatii referitoare la constituirea, organizarea ai începerea activitatii în cadrul Bursei:

 • cererea tip pentru a fi admis în Membru, adresata Preaedintelui Consiliului Bursei;
 • cererea pentru primirea acordului Bursei de a procura cel putin o actiune a ei, adresata Preaedintelui Bursei;
 • Contractul de constituire, Statutul, Certificatul de înregistrare a persoanei juridice ai toate modificarile ulterioare la Statut (copii autentificate notarial);
 • copia licentei pentru activitate de broker sau dealer acordata ai autentificata de CNPF;
 • bilantul contabil ai situatiile financiare aferente pentru anul anterior de activitate, certificate de un auditor independent, precum ai ultimele situatii financiare trimestriale pentru anul curent, aprobate de comisia de cenzori;
 • angajamentul de a respecta prevederile Statutului ai a prezentelor Reguli, precum ai a celor ce vor fi adoptate ulterior;
 • angajamentul de a plati la timp cotizatiile, taxele ai alte contributii fixate de Bursa;
 • dovada a faptului ca solicitantul are deschis un cont de decontare în Banca de decontare numita de Bursa;
 • copia certificatelor de calificare a tuturor persoanelor (cel putin doua) autorizate de CNPF ai/sau Bursa;
 • specimenele de semnaturi pentru toate persoanele împuternicite ai de legatura cu Bursa;
 • informatii privind existenta biroului de legatura ai capacitatea de operare a solicitantului;
 • confirmarea precum ca documentele ai informatia prezentata atît la depunerea cererii, cît ai cele ce vor fi prezentate ulterior corespund realitatii ai nu contin declaratii false sau eronate, falsificari sau ascunderea careiva informatii semnificative.

Pentru fiecare din persoanele fizice autorizate de CNPF ai/sau Bursa, care vor fi încadrate în activitatea operationala a Bursei, solicitantii vor trebui de asemenea sa prezinte urmatoarele date ai informatii în vederea înregistrarii acestora ca Agenti de Bursa:

 • cererea de înregistrare ca Agent de Bursa, semnata de persoana în cauza;
 • procura, eliberata specialistului de catre candidatul în Membru, pentru a efectua operatiuni cu valori mobiliare în cadrul Bursei;
 • copia documentului privind studiile specialistului;
 • copia sau extrasul carnetului de munca, autentificat de catre Membru;
 • dovada ca a urmat cursuri ai/sau a promovat testele ai examenul profesional pentru a fi autorizat de CNPF ai/sau Bursa;
 • un angajament de a se conforma tuturor prevederilor Statutului, Regulilor ai procedurilor Bursei ai CNPF;
 • un angajament de a plati taxa fixata pentru înregistrarea lui ca Agent de Bursa;

În baza deciziei primite de Consiliul Bursei cu privire la satisfacerea sau respingerea cererii solicitantului, Preaedintele Bursei elibereaza acordul sau dezacordul pentru procurarea de catre solicitant a actiunii(-lor) Bursei.

Decizia de admitere intra în vigoare ai respectiv calitatea de Membru al Bursei este obtinuta la data efectuarii în Registrul actionarilor Bursei a înscrierii referitor la trecerea pe contul personal al solicitantului a actiunii(-lor) Bursei. Catre momentul operarii includerii Membrului în Registru, acesta este obligat sa achite toate cotizatiile ai taxele fixate pentru admiterea în rîndurile Membrilor ai înregistrarii Agentilor la Bursa. În caz contrar, fata de Membru se va aplica o penalitate în marime de 0,1 % de la suma îndatorata, pentru fiecare zi restanta.

Membrii vor desfaaura activitatea în cadrul Bursei, tinînd cont de importanta realizarii celor doua obiective majore ale activitatii de intermediere a valorilor mobiliare în cadrul Bursei: protectia investitorilor ai transparenta operatiunilor pe piata valorilor mobiliare.

Membrii Bursei vor actiona pentru functionarea corecta a mecanismului de formare a preturilor pe piata.

Contractele, ce vor fi încheiate de catre Membri cu clientii lor în legatura cu activitatea de intermediere bursiera, vor fi standardizate de catre Bursa ai/sau CNPF ai vor fi aplicate de catre toti Membrii ei.

Membrii Bursei sînt obligati sa respecte urmatoarele norme în relatiile cu clientii sai:

 • vor elabora materiale informative destinate clientilor, în care vor enunta principiile ce stau la baza desfaaurarii activitatii lor ai la stabilirea relatiilor cu aceatia vor prezenta regulile de lucru cu clientii;
 • vor furniza clientilor lor doar informatii certe, corecte ai suficiente asupra pietei bursiere, precum ai asupra tranzactiilor efectuate în numele acestora în cadrul Bursei;
 • Membrii nu vor recomanda clientilor cumpararea, vînzarea sau schimbarea nici a unei valori mobiliare decît în cazul în care poseda licenta pentru consulting investitional ai în urma efectuarii unor analize profunde asupra emitentului au o baza rezonabila sa aprecieze ca tranzactia este potrivita pentru client;
 • orice recomandare va fi însotita de notificari referitoare la toate riscurile posibile, iar orice prognoze facute se vor evidentia ca sînt doar prognoze;
 • recomandarile facute clientilor nu vor fi inferioare calitativ celor pe care societatea însaai le aplica în desfaaurarea activitatii sale;
 • oricare Membru afiliat cu un emitent de valori mobiliare, care fac obiectul recomandarii catre un client, trebuie sa dezvaluie clientului existenta unei astfel de relatii înainte de executarea tranzactiei;
 • Membrul nu este în drept sa încurajeze tranzactionarea excesiva în contul unui client în scopul majorarii încasarilor provenite din comisioane sau a altor venituri generate de aceasta activitate;
 • la baza desfaaurarii întregii activitati Membrul va urmari ca principiu cunoaaterea clientului care include, fara a se limita, urmatoarele: situatia financiara, obiectivele investitionale, posibilitatea asumarii riscurilor, alte informatii considerate rezonabile;
 • permanent va actualiza datele personale ai financiare ale clientilor sai în scopul stabilirii obiectivelor investitionale corespunzatoare;

Membrul va efectua tranzactii pentru client în conditiile în care:

 • tranzactia este executata în urma instructiunii clientului;
 • înainte de executarea tranzactiei, clientul achita în totalitate contravaloarea titlurilor pe care doreate sa le cumpere sau marja de acoperire în marime de 30 % din valoarea valorilor mobiliare, dar nu mai putin de 10 000 lei (achitarea marjei este permisa pentru tranzactiile cu acoperire partiala ai numai pentru valorile mobiliare, admise la DNVM), sau
 • clientul dovedeate ca este posesor al valorilor mobiliare ce urmeaza a fi vîndute;
 • se interzice ca Membrul sa efectueze tranzactii pentru care nu are o autorizatie scrisa din partea clientului;

 • ordinele clientilor se vor executa prompt la cele mai bune conditii existente pe piata;

 • ordinele clientilor sînt executate cu prioritate fata de cele în nume propriu ;

 • dupa efectuarea tranzactiei, Membrii vor transmite imediat clientilor confirmari scrise cu prezentarea detaliilor aferente tranzactiilor efectuate;

Membrii vor manifesta o înalta exigenta în administrarea fondurilor ai conturilor de valori mobiliare ale clientilor lor ai poarta raspundere deplina pentru ele pîna la momentul efectuarii decontarilor în cadrul tranzactiilor executate sau pîna cînd acestea vor fi rambursate clientului;

 • nu vor lua sau da cu împrumut fonduri ai nu vor garanta pentru datoriile clientilor sai;

 • Membrul nu va folosi în mod impropriu fondurile ai valorile mobiliare ale clientului;

 • fiecare Membru trebuie sa identifice ai sa pastreze fondurile ai valorile mobiliare ale clientilor separat de propriile fonduri sau valori mobiliare, într-un loc sigur, protejat de abuzuri ai pierderi;

 • fondurile ai/sau valorile mobiliare ale clientilor se vor elibera doar în cazul ai conform regulilor de decontare stabilite;

 • Membrii vor pastra strict confidentialitatea informatiilor referitoare la activitatea de intermediere pe care o desfaaoara în numele clientilor sai;

 • orice conflict va fi solutionat cu respectarea principiului protectiei clientului.

Membrii Bursei îai vor desfaaura activitatea la Bursa doar prin Agenti, care au un comportament responsabil ai nu recurg la practici frauduloase.

Fiecare Membru va desemna o persoana împuternicita care va reprezenta, vota ai lua hotarîri pentru Membru, în toate problemele Bursei.

Membrii asigura o pregatire corespunzatoare angajatilor proprii ai poarta responsabilitate deplina pentru comportarea ai activitatea Agentilor în cadrul Bursei.

Fiecare Membru este responsabil de plata fara întîrziere a taxelor, cotizatiilor sau amenzilor impuse de catre Bursa, precum ai de prezentarea în termenele indicate a rapoartelor privind situatiile financiare, alte informatii conform prezentelor reglementari.

Bibliografie:

 1. L E G E cu privire la piata valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98, Republicat: Monitorul Oficial nr.183-185/655 din 10.10.2008
 2. Regulile bursei de valori a moldovei, Hotarîrea Comisiei Nationale a Pietei Financiare Nr. 62/14 din 26 decembrie 2008 (Monitorul Oficial, 20 februarie 2009, nr.37-40, p. III, art. 125)

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!