Tehnologia tranzactionarii pe piata extrabursiera

Practica extrabursiera internationala

Piata extrabursiera se caracterizeaza printr-o functionare descentralizata, intalnirea cererii cu oferta si asigurarea lichiditatii realizandu-se prin concurenta unui numar mare de comercianti (dealeri).

Pe aceasta piata difuza, nelocalizata intr-un sediu, se tranzactioneaza afaceri noi sau de interes regional sau societati care au decis ca fiind mai favorabila pentru situatia lor de moment cotarea pe o piata organizata, dar care nu preia in totalitate exigentele bursiere.

Daca o societate pe actiuni doreste sa fie tranzactionata la Bursa de Valori, trebuie sa demonstreze ca a avut o anumita perioada de functionare cu profit, ca perspectivele sunt incurajatoare, trebuie sa furnizeze periodic informatii despre activitatea si managementul sau/si sa plateasca taxe de admitere, de mentinere etc. Conditiile de admitere la cota bursei sunt cu atat mai exigente cu cat piata este mai dezvoltata, exemplul cel mai relevant in acest sens fiind piata NASDAQ din SUA.

Denumirea de OTC (Over-the-counter) “piata la ghiseu” isi are originea in SUA, cand la inceput se realizau tranzactii cu valori mobiliare la ghisee amplasate oriunde era necesar, neexistand, asadar, un amplasament fix unde sa se intalneasca toate ofertele de vanzare/cumparare de valori mobiliare.

Ulterior, pe masura dezvoltarii acestei piete, brokerii/dealerii au simtit nevoia existentei unor reguli si pe aceasta “piata la ghiseu”. Astfel a luat nastere N.A.S.D. (The National Association of Security Dealers) prin Legea Maloney, un amendament la Legea valorilor mobiliare din 1934. In vederea facilitarii tranzactionarii valorilor mobiliare, N.A.S.D. a introdus un sistem automat de tranzactionare numit N.A.S.D.A.Q. (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System). Fondat in 1971, acest sistem consta intr-o retea electronica de comunicatie, dar numai intre acei brokeri-dealeri membrii N.A.S.D.

Existenta societatilor de brokeraj care au calitatea de market-maker (adica de mentinere a unor oferte ferme de cumparare si/sau vanzare ca pachet si/sau pret) ofera o anumita garantie participantilor pentru realizarea tranzactiilor dorite de clientii lor si, totodata, prin gradul de interes manifestat, ofera o minima informatie despre valoarea titlurilor.

Negocierea titlurilor nu se rezuma doar la trimiterea unor oferte in sistem sau afisarea unor cotatii ferme, ea putandu-se manifesta si prin contactarea telefonica a societatilor de valori mobiliare membre ale sistemului, pentru suplimentarea informatiei si a deciziei de incheiere a unei tranzactii.

Rolul pietei extrabursiere este complex. Piata extrabursiera asigura o circulatie libera si intensa a titlurilor de valoare la un curs negociat, care reflecta interesul investitorilor pentru detinerea anumitor titluri, interes motivat de competitivitatea economica si financiara a emitentului.

Principalul rol il constituie, asadar, efectuarea de tranzactii cu hartii de valoare emise de agentii economici si plasate de agentii de schimb, acestea putand fi comercializate datorita caracterului lor negociabil.

Piata extrabursiera are rolul de a mobiliza resursele financiare disponibile in cadrul economiei pentru realizarea scopurilor agentilor economici emitenti de titluri, asigurand astfel circulatia capitalurilor financiare si cea mai buna forma de utilizare a surplusului de capital.

Specificul tranzactiilor extrabursiere în Republica Moldova.

La finele anului 2011, în baza licentelor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfasura activitate profesionista pe piata valorilor mobiliare, servicii de tinere a registrului detinatorilor de valori mobiliare au prestat 11 registratori independenti, precum și 2 emitenți, care au asigurat tinerea registrului deținatorilor de valori mobiliare de sine statator.

În perioada raportata registratorii independenti au prestat servicii de tinere a registrului pentru 2 244 societati pe actiuni.

Marimea capitalului propriu al registratorilor la finele anului 2011 a constituit 11,5 mil. lei, înregistrînd o crestere cu 1,4 mil. lei fata de anul 2010. Toti registratorii au înregistrat active nete care depasesc volumul capitalului social cu respectarea cerințelor obligatorii fața de capitalul propriu minim pentru desfașurarea activitații de ținere a registrului.

Marimea totala a fondului de garanție constituie la finele perioadei de gestiune 2,7 mil. lei. Toți registratorii independenți au respectat cerințele fața de marimea și formarea fondului de garanție (210,0 mii lei) stabilite conform prevederilor art. 53 din Legea cu privire la piața valorilor mobiliare.

Pe perioada anului 2011 registratorii independenti au obtinut un profit net total în marime de 1,32 mil. lei sau cu 0,5 mil. lei (66 la suta) mai mult fata de anul precedent, iar rezultatele activitații a 3 registratori independenți au înregistrat o valoare negativa.

Societatea de registru este persoana juridica, autorizata a carei activitate de baza este tinerea registrului detinatorilor de valori mobiliare si alte activitati conexe.

Societatea de registru este în drept sa desfasoare urmatoarele activitati:

 • tinerea registrului detinatorilor de valori mobiliare;
 • consultanta si servicii privind relatiile corporative.

Pentru obtinerea autorizatiei de societate de registru, solicitantul trebuie sa corespunda cumulativ urmatoarelor cerinte:

 • are forma de organizare juridica de societate pe actiuni, legal constituita si înregistrata în Republica Moldova;
 • are un capital propriu si un fond de garantie în marimile stabilite de actele normative ale Comisiei Nationale;
 • dispune de program de activitate, aprobat prin decizia organului competent, care sa contina structura organizatorica a societatii, modul de luare a deciziilor;
 • persoanele care administreaza activitatea societatii de registru corespund cerintelor stabilite de legislatie;
 • dispune de reguli interne si de resursele necesare.

Autorizatia de societate de registru se retrage în cazul în care:

 • retragerea autorizatiei este solicitata benevol de societatea de registru;
 • autorizatia a fost obtinuta în baza unor informatii neveridice oferite de societatea de registru;
 • au fost comise încalcari grave si/sau repetate ale prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Nationale;
 • nu au fost înlaturate în termenele stabilite de Comisia Nationala încalcarile constatate si consecintele acestora;
 • societatea de registru a desfasurat, în mod ilicit, alte activitati;
 • filiala si/sau o reprezentanta a societatii de registru a desfasurat activitate fara a avea autorizatia respectiva;
 • societatea de registru se reorganizeaza ori se dizolva;
 • societatea de registru a fost declarata insolvabila prin hotarîre a instantei de judecata;
 • societatea de registru a încetat sa se conformeze cerintelor privind desfasurarea activitatii, prevazute de prezenta lege si de actele normative ale Comisiei Nationale.

Modul de eliberare a autorizatiei se stabileste în actele normative ale Comisiei Nationale. Autorizatia de societate de registru se elibereaza pe un termen de 5 ani.

Societatile de registru sînt obligate sa elaboreze si sa aplice reguli:

 1. de identificare si de administrare a conflictelor de interese ce pot aparea între detinatorii de actiuni în capitalul social al societatii de registru si/sau angajatii acestuia, emitenti, detinatorii de valori mobiliare si alte persoane implicate;
 2. privind securitatea, integritatea si confidentialitatea informatiilor interne.

Societatile de registru sînt obligate:

 • sa dispuna de dotarea tehnica corespunzatoare si de sistemele electronice corespunzatoare pentru a asigura tinerea corecta si în siguranta a evidentei detinatorilor de valori mobiliare, precum si o activitate ordonata si continua;
 • sa asigure securitatea si confidentialitatea registrelor detinatorilor de valori mobiliare si a documentatiei conexe;
 • sa elaboreze si, dupa caz, sa aplice un plan de urgenta privind recuperarea datelor în caz de disfunctiuni si de testare periodica a sistemelor backup;
 • sa efectueze auditul exercitiului financiar-economic cel putin o data pe an;
 • sa efectueze auditul tehnic al sistemelor informationale utilizate cel putin o data la doi ani.

Registrul detinatorilor de valori mobiliare se tine în temeiul contractului încheiat cu emitentul. Preturile la serviciile prestate de societatea de registru aferente tinerii registrului de valori mobiliare se stabilesc în conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale.

Datele din registrul detinatorilor de valori mobiliare pot fi prezentate de societatea de registru doar persoanelor enumerate mai jos:

 • extrasul din registru se prezinta detinatorului de valori mobiliare, la cererea acestuia, în momentul depunerii cererii de eliberare a extrasului;
 • lista detinatorilor de valori mobiliare se prezinta persoanelor stabilite de Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni;
 • lista detinatorilor de actiuni, de valori mobiliare ce pot fi convertite în actiuni sau de valori mobiliare ce ofera dreptul preferential de a cumpara actiuni se elibereaza ofertantului în cazul ofertelor de preluare;
 • orice informatii si date din registru se prezinta persoanelor autorizate ale Comisiei Nationale;
 • orice informatii si date din registru se prezinta organelor de drept si de ancheta în cazurile stabilite de lege;
 • orice informatii si date din registru se prezinta instantelor judiciare si oficiilor de executare în temeiul deciziei acestora.

Registrul detinatorilor de valori mobiliare

Registru al detinatorilor de valori mobiliare nominative (în continuare – registru) – registru al carui obiect al înregistrarii sînt datele privind detinatorii de valori mobiliare nominative de o anumita clasa de valori mobiliare ale unui emitent.

nu trebuie confundat cu Registru de stat al valorilor mobiliare – registru al tuturor valorilor mobiliare carora li s-a acordat numarul înregistrarii de stat; este tinut de catre Comisia Nationala în modul stabilit de ea.

Extras din registru - document, eliberat de catre registrator sau detinatorul nominal unei persoane înregistrate în registrul detinatorilor de valori mobiliare nominative sau reprezentantului acesteia si care contine informatii privind valorile mobiliare înregistrate la data eliberarii extrasului din registru sau la data de evidenta.

Lista detinatorilor de valori mobiliare nominative - document, eliberat de catre registrator, care contine informatii conform datelor înscrise în conturile personale ale persoanelor înregistrate, întocmit la data evidentei, pentru fiecare clasa a valorilor mobiliare în parte, cu indicarea numarului de valori mobiliare pe fiecare persoana si a restrictiilor asupra acestora în limita prevederilor legislatiei în vigoare.

detinator de valori mobiliare - persoana, care detine valori mobiliare în baza dreptului de proprietate (proprietar) sau în baza de contract (detinator nominal).

detinator nominal de valori mobiliare (în continuare - detinator nominal) - participant profesionist la piata valorilor mobiliare, care detine, în numele sau, valori mobiliare din însarcinarea proprietarilor de valori mobiliare sau a altor detinatori nominali, nefiind proprietar al acestora.

Lista subscriitorilor - lista persoanelor, care au subscris valorile mobiliare plasate de catre emitent.

Conturile personale se deschid pentru fiecare detinator de valori mobiliare în momentul formarii registrului sau în momentul introducerii înscrierii noului detinator (proprietar sau detinator nominal) în procesul tinerii registrului, în baza dispozitiei de transmitere a valorilor mobiliare si/sau a altor documente prevazute de legislatia în vigoare. La deschiderea contului personal, acestuia i se acorda un numar unic în sistemul registrului, care identifica contul personal.

Conturile personale trebuie sa contina urmatoarea informatie:

(1) numarul contului personal;

(2) datele persoanei înregistrate:

a) pentru persoane fizice (cu exceptia întreprinderilor cu statut de persoana fizica):

 • numele, prenumele persoanei înregistrate;
 • codul personal;
 • tipul contului (proprietar, coproprietar, detinator nominal);
 • tipul documentului de identificare, seria si numarul documentului, data si organul care l-a eliberat;
 • domiciliul persoanei înregistrate;
 • data, luna si anul nasterii;
 • codul tarii, pentru persoana nerezidenta;
 • numerele de telefon, fax si adresa E-mail;
 • numele si prenumele reprezentantului legal, domiciliul, telefonul, faxul si adresa E-mail al persoanei înregistrate, în cazul în care persoana este un minor sau o persoana fizica limitata în capacitate de exercitiu;

b) pentru persoane juridice:

 • denumirea completa;
 • numarul înregistrarii de stat;
 • tipul contului (proprietar, coproprietar, detinator nominal);
 • data înregistrarii de stat, denumirea organului care a efectuat înregistrarea;
 • sediul;
 • adresa postala, cu indicarea codului, daca adresa respectiva difera de cea a sediului;
 • codul tarii pentru persoana juridica nerezidenta;
 • numerele de telefon, fax si adresa E-mail;

(3) preferintele privind modul de primire a dividendelor, dobînzilor sau altor plati, precum si datele necesare pentru distribuirea acestora:

 • denumirea si adresa bancii;
 • codul bancar;
 • contul de decontare;

(4) la fiecare înscriere în registru, care modifica numarul de valori mobiliare înregistrate pe numele persoanei înregistrate:

 • data introducerii înscrierii în registru;
 • numarul (numerele) înregistrarii de stat a valorilor mobiliare;
 • numarul de valori mobiliare care se modifica pe contul persoanei înregistrate;
 • în cazul procurarii/înstrainarii valorilor mobiliare - pretul de cumparare/vînzare, temeiul (documentul) de efectuare a tranzactiei;

(5) datele privind grevarea valorilor mobiliare cu obligatiuni:

 • data si ora efectuarii înscrierii privind grevarea;
 • documentul, în temeiul caruia a fost efectuata înscrierea;
 • tipul grevarii;

(6) bilantul valorilor mobiliare pe fiecare tip de clasa (pentru registrator);

Suplimentar, contul personal deschis de detinatorul nominal va contine:

 • numarul de referinta si data întocmirii contractului;
 • numarul si codul ISIN al valorilor mobiliare pe care detinatorul nominal le detine din ordinul clientului pentru fiecare emitent;
 • date privind drepturile delegate detinatorului nominal;
 • plati din mijloacele clientului, efectuate în calitate de impozite, remunerare, comision si alte plati prevazute de contract;
 • bilantul curent al valorilor mobilare;
 • bilantul curent al venitului.

În afara de conturile personale ale clientilor sai detinatorul nominal, de asemenea, este obligat sa deschida un cont de evidenta pentru fiecare emitent, actiunile caruia apartin clientilor (cont cumulativ). Pentru fiecare emitent se deschide un singur cont cumulativ de evidenta.

Contul de evidenta al emitentului va contine obligatoriu urmatoarele date despre fiecare emitent:

 • numarul contului de evidenta;
 • tipul societatii;
 • numarul înregistrarii de stat;
 • denumirea, sediul, adresa postala, telefon, fax si adresa E-mail;
 • bilantul curent pe fiecare tip de valori mobiliare ale emitentului, care apartin clientilor;
 • numarul si înscrierile la conturile personale ale clientilor, care detin valori mobiliare ale emitentului;
 • identificarea registratorului care tine registrul emitentului.

Pentru o persoana înregistrata în registrul unui emitent poate fi deschis doar un singur cont, însa, daca persoana înregistrata este proprietar si detinator nominal al valorilor mobiliare ale unui emitent, pentru ea se deschid doua conturi personale diferite.

Tehnologia realizarii operatiunilor de tinere a registrului

Activitate de tinere a registrului detinatorilor de valori mobiliare nominative (în continuare – activitate de tinere a registrului) – activitate de colectare, înregistrare, prelucrare si pastrare a datelor în vederea constituirii si functionarii sistemului de tinere a registrului detinatorilor de valori mobiliare nominative, precum si de furnizare a datelor din registrul detinatorilor de valori mobiliare nominative, desfasurata de participantul profesionist la piata valorilor mobiliare.

Operatiuni ale registratorului/detinatorului nominal - reprezinta actiuni care se refera la:

 1. deschiderea conturilor emitentului si/sau a conturilor personale;
 2. modificarea datelor cu privire la emitent si/sau la persoanele înregistrate;
 3. blocarea si anularea blocarii valorilor mobiliare;
 4. înregistrarea si retragerea valorilor mobiliare de pe contul personal al persoanei înregistrate;
 5. prelucrarea datelor din registrul detinatorilor de valori mobiliare nominative în vederea prezentarii acestora;
 6. întocmirea sau, dupa caz, prezentarea datelor pentru întocmirea listei detinatorilor de valori mobiliare nominative;
 7. prezentarea informatiilor din registrul detinatorilor de valori mobiliare nominative prevazute de legislatie;
 8. acordarea serviciilor de efectuare a operatiunilor corporative ale emitentului;

Activitatea de tinere a registrului se desfasoara de catre participantul profesionist la piata valorilor mobiliare, cu exceptia emitentului. Detinator de registru poate fi emitentul sau registratorul independent care a încheiat cu emitentul contractul de tinere a registrului si detinatorul nominal în cazurile prevazute de prezenta lege.

Modelul contractului-tip de tinere a registrului, precum si preturile maximale ale serviciilor prestate de detinatorul registrului se stabilesc de catre Comisia Nationala în conformitate cu legislatia.

Detinatorul registrului este obligat:

 1. sa respecte modalitatea stabilita de tinere a registrului;
 2. sa deschida în registru un cont personal pentru fiecare persoana înregistrata, în modul stabilit de catre Comisia Nationala;
 3. sa opereze în registru toate modificarile si completarile necesare;
 4. sa efectueze, conform dispozitiei persoanelor înregistrate, operatii pe conturile personale ale acestora;
 5. sa aduca la cunostinta persoanelor înregistrate informatia dezvaluita de emitent – în cazul în care registrul este tinut de registratorul independent;
 6. sa prezinte persoanelor înregistrate datele din registru despre numele (denumirea) persoanelor înregistrate în registru si despre numarul, clasa si valoarea nominala a valorilor mobiliare care le apartin în conformitate cu prezenta lege;
 7. sa informeze Comisia Nationala în cazurile în care în registrul detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului dintr-o clasa anumita au fost înregistrate mai mult de 50 de persoane;
 8. la rezilierea contractului cu emitentul, sa respecte modul stabilit de catre Comisia Nationala de transmitere a registrului – în cazul în care registrul este tinut de registratorul independent;
 9. sa execute alte actiuni prevazute de prezenta lege.

Detinatorul registrului va asigura pastrarea copiei informatiei din registru pe fisier electronic în casete arendate în bancile comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. Copia contractului de pastrare a fisierelor electronice, autentificata prin semnatura persoanei cu functie de raspundere si prin stampila detinatorului de registru, precum si modificarile si completarile ulterioare la contract vor fi prezentate Comisiei Nationale în termen de 10 zile calendaristice din momentul încheierii contractului sau efectuarii modificarilor si completarilor.

Detinatorul registrului este obligat sa reînnoiasca copia informatiei din registru pe fisier electronic cel putin o data în 15 zile calendaristice.

Registratorul independent nu este în drept sa efectueze tranzactii cu valorile mobiliare ale emitentilor cu care a încheiat contractul de tinere a registrului.

Emitentul este obligat sa asigure tinerea registrului detinatorilor de valori mobiliare nominative (în continuare- registrul) de sine statator sau de catre un registrator independent, în modul stabilit de legislatia în vigoare.

Licentierea registratorului independent sau emitentului, care intentioneaza sa tina registrul de sine statator, se efectueaza conform Regulamentului privind modul de acordare si retragere a licentelor pentru activitatea pe piata valorilor mobiliare.

În cazul anularii (retragerii) licentei de tinere a registrului de catre CNVM, emitentul, în termen de 15 zile lucratoare, este obligat sa încheie un contract cu un registrator independent licentiat. Daca, în termenul indicat, emitentul nu a încheiat un asemenea contract, atunci el este obligat sa încheie contract cu registratorul independent desemnat de CNVM.

Detinatorul nominal este obligat sa tina de sine statator registrul clientilor sai, evidenta drepturilor de proprietate a carora se tine la contul colectiv, în conformitate cu cerintele stabilite de legislatie. tinerea registrului de catre registratorul independent, emitent, detinatorul nominal se efectueaza obligator prin intermediul sistemului informatic.

Contractul de tinere a registrului, încheiat între registrator si emitent, trebuie sa corespunda Contractului-tip de tinere a registrului, stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

Registratorul/detinatorul nominal este obligat:

 1. sa asigure evidenta în ordine cronologica a fiecarei înscrieri în sistemul registrului;
 2. sa asigure colectarea în ordine cronologica a informatiilor si efectuarea operatiunilor cu privire la conturile personale ale fiecarei persoane înregistrate;
 3. sa efectueze deschiderea conturilor personale în modul prevazut de prezentul Regulament;
 4. sa tina si sa confrunte balanta valorilor mobiliare ale emitentului, precum si sa prezinte la cererea sa informatia data (pentru registrator);
 5. sa elibereze extrase din registru în conformitate cu cerintele legislatiei si prezentului Regulament;
 6. sa întocmeasca lista detinatorilor de valori mobiliare (pentru registrator);
 7. sa întocmeasca lista detinatorilor de valori mobiliare, care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor, precum si sa perfecteze modificarile intervenite în aceasta lista (pentru registrator);
 8. sa asigure pastrarea pe un termen de cel putin 15 ani a documentelor, care au servit drept temei pentru introducerea înscrierilor în sistemul registrului;
 9. sa asigure, în cazul deteriorarii utilajului, încaperilor sau fisierelor, posibilitatea restabilirii imediate a datelor din registru fara a cauza daune informatiei, ce se contine în sistemul registrului;
 10. sa tina registrul de eliberare si anulare a formularelor valorilor mobiliare materializate, în cazul emiterii valorilor mobiliare în forma materializata;
 11. sa asigure înregistrarea în sistemul registrului a operatiunilor de consolidare, convertire, fractionare, denominalizare si anulare a valorilor mobiliare;
 12. sa stabileasca marimea platilor pentru prestarea serviciilor de tinere a registrului în conformitate cu cerintele actelor normative ale CNVM (pentru registrator);
 13. în decursul zilei, sa asigure accesul la informatia din registru pentru reprezentantii împuterniciti ai emitentului, persoanelor înregistrate si altor persoane, care au dreptul de a primi informatia respectiva, în conformitate cu legislatia în vigoare;
 14. sa pastreze separat pentru fiecare emitent/client toate documentele primite de la acestia;
 15. sa introduca înscrieri privind limitarea dreptului de vot, în cazurile stabilite de legislatie, în lista persoanelor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor;
 16. sa execute alte cerinte ale contractului si legislatiei.

Detinatorul nominal, de asemenea, este obligat:

 1. sa detina valorile mobiliare ale clientilor sai în baza contractelor încheiate cu acestia;
 2. sa asigure evidenta separata a valorilor mobiliare care apartin clientilor sai si evidenta valorilor mobiliare care-i apartin cu drept de proprietate;
 3. sa efectueze tranzactii cu valorile mobiliare ale clientilor numai din ordinul acestora si/sau în conformitate cu contractele de administrare fiduciara încheiate cu acestia;
 4. sa asigure evidenta drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, care apartin clientilor sai, la conturile colective, precum si la conturile personale ale persoanei înregistrate;
 5. sa prezinte clientilor, la cererea lor, darile de seama informative privind situatia conturilor lor personale si sa asigure accesul clientilor la toate documentele si înscrierile privind valorile mobiliare care le apartin si circulatia lor;
 6. sa dezvaluie registratorului, în cazurile prevazute de legislatie, informatia despre detinatorii reali ai valorilor mobiliare;
 7. sa confrunte trimestrial cu registratorul informatia privind valorile mobiliare reflectate în evidenta sa, inclusiv pe fiecare cont personal al clientilor si conturile colective, cu informatia cuprinsa în registrele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentilor respectivi, cu reflectarea datelor constatate într-o lista speciala.

În cazul retragerii licentei de catre CNVM, detinatorul nominal este obligat sa informeze în termen de 3 zile lucratoare despre aceasta toti clientii sai si, în conformitate cu dispozitia clientului, sa asigure, în termen maximal admisibil de 30 zile calendaristice, transmiterea valorilor mobiliare, reflectate în evidenta sa, registratorilor emitentilor respectivi sau altui detinator nominal.

Formarea registrului actionarilor în cadrul constituirii societatii pe actiuni

Formarea registrului si introducerea modificarilor în registru

Modificarea datelor despre persoanele înregistrate si/sau reprezentantii lor legali se efectueaza de catre registrator în baza unei adresari scrise din partea acestora sau a emitentului.

Toate modificarile în contul personal al persoanei înregistrate se introduc în registru nu mai tîrziu de 3 zile lucratoare din ziua primirii cererilor corespunzatoare de modificare a datelor din conturile personale ale persoanelor înregistrate, cu anexarea copiilor documentelor de confirmare.

Registrul se formeaza de catre registratorul independent în baza contractului de tinere a registrului încheiat cu emitentul sau de catre emitent în cazul tinerii registrului de sine statator.

Introducerea primelor înscrieri în registru se efectueaza în temeiul deciziei CNVM cu privire la înregistrarea actiunilor plasate la înfiintarea societatii.

Pentru formarea registrului emitentul va transmite registratorului, în cel mult 15 zile lucratoare din data înregistrarii de stat a actiunilor plasate la înfiintarea societatii, urmatoarele documente:

 1. originalul documentelor de constituire sau copia acestora, autentificata prin stampila societatii si semnatura persoanei responsabile;
 2. copia certificatului înregistrarii de stat a emitentului, autentificata prin stampila emitentului si semnatura persoanei responsabile;
 3. un exemplar al listei subscriitorilor la valorile mobiliare emise, fiecare pagina a carei este autentificata prin semnatura persoanei responsabile, stampila emitentului si a CNVM;
 4. copia certificatului înregistrarii de stat a emisiunii valorilor mobiliare, autentificata prin stampila emitentului si semnatura persoanei responsabile;
 5. lista (cartela) persoanelor autorizate sa semneze si sa dea dispozitii, care au dreptul sa obtina informatia din registru, specimenul semnaturilor acestora.

La emisiunea suplimentara a valorilor mobiliare registratorul, în termen de pîna la 15 zile de la data prezentarii documentelor de catre emitent, introduce înscrierile în registru în baza:

 1. copiei certificatului înregistrarii de stat a valorilor mobiliare, autentificata prin stampila emitentului si semnatura persoanei responsabile;
 2. listei subscriitorilor la actiunile emisiunii suplimentare, fiecare pagina a carei este autentificata prin stampila emitentului, semnatura persoanei responsabile si semnatura sau stampila CNVM;
 3. copiei modificarilor si completarilor la statut (sau statutul modificat), care se refera la capitalul social, înregistrate conform legislatiei în vigoare, autentificata prin stampila emitentului si semnatura persoanei responsabile.

În cazul achizitionarii sau rascumpararii de catre emitent a valorilor mobiliare în scopul anularii/neanularii acestora, emitentul va prezenta suplimentar registratorului urmatoarele documente:

a) la achizitionarea (rascumpararea) valorilor mobiliare: procesul-verbal al organului abilitat în conformitate cu legislatia în vigoare, care a luat decizia de achizitionare (rascumparare) a valorilor mobiliare ale emitentului si, dupa caz, hotarîrea CNVM privind înregistrarea ofertei tender si lista persoanelor de la care valorile mobiliare sînt achizitionate (rascumparate);

b) la anularea actiunilor de tezaur:

 • copia hotarîrii CNVM privind reducerea capitalului social prin anularea actiunilor de tezaur, publicata în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 • certificatul nou de înregistrare de stat a valorilor mobiliare;
 • modificarile si completarile introduse în statutul emitentului, înregistrate la Camera Înregistrarii de Stat;

c) la înstrainarea sau repartizarea actiunilor de tezaur:

 • decizia organului abilitat în conformitate cu legislatia în vigoare privind înstrainarea sau repartizarea actiunilor de tezaur;
 • lista persoanelor, carora le sînt înstrainate sau repartizate actiunile de tezaur (pentru cazurile cînd actiunile de tezaur se repartizeaza lucratorilor societatii, actionarilor).

În cazul fractionarii, consolidarii sau convertirii valorilor mobiliare ale emitentului, registratorul trebuie sa opereze în registru înscrierile, care reflecta modificarile numarului de valori mobiliare înregistrate pe numele fiecarei persoane înregistrate a emitentului, în baza:

 1. procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor, care a luat decizia de fractionare, consolidare sau convertire, în care se contin conditiile de efectuare a procedurilor de fractionare, consolidare sau convertire;
 2. modificarilor si/sau completarilor înregistrate la statutul societatii pe actiuni ca rezultat al fractionarii, consolidarii sau convertirii valorilor mobiliare;
 3. certificatului înregistrarii de stat a valorilor mobiliare;
 4. listei subscriitorilor, dupa caz.

Efectuarea modificarilor în registru în cazul schimbarii proprietarului valorilor mobiliare

Modul întocmirii dispozitiei de transmitere

Cerinte generale fata de dispozitia de transmitere a valorilor mobiliare

Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectueaza în baza dispozitiei de transmitere, care se semneaza de catre persoana înregistrata care transmite valorile mobiliare sau de catre o alta persoana stabilita de legislatie, pe de o parte, si de catre persoana (fizica/juridica), ce primeste valorile mobiliare, pe de alta parte.

În cazul transmiterii valorilor mobiliare nominative ca rezultat al tranzactiei efectuate la bursa de valori, dispozitia de transmitere se semneaza si de persoana împuternicita de catre membrul bursei de valori.

Dispozitia de transmitere va fi semnata unilateral de catre partea care transmite valorile mobiliare în urmatoarele cazuri:

 • la repartizarea actiunilor de tezaur ale emitentului actionarilor sau lucratorilor acestuia;
 • la repartizarea valorilor mobiliare din portofoliile fondurilor de investitii în proces de lichidare catre actionarii acestora;
 • la transmiterea valorilor mobiliare (patrimoniului) din detinere nominala a companiei de administrare fiduciara a investitiilor (în proces de lichidare) în detinerea reala a fondatorilor administrarii (fondatorilor trustului);
 • la transmiterea gratuita catre emitent a pachetului de actiuni detinut de catre stat;
 • la transmiterea valorilor mobiliare catre succesorii persoanei juridice dizolvate;
 • la transmiterea valorilor mobiliare în baza Hotarîrii instantei de judecata.

În cazul transmiterii valorilor mobiliare prin mostenire, dispozitia de transmitere va fi semnata de catre mostenitor (reprezentantul mostenitorului).

Pentru tranzactiile efectuate pe piata bursiera, se vor utiliza dispozitiile de transmitere stabilite de regulamentele Bursei de Valori a Moldovei si ale Depozitarului National de Valori Mobiliare.

La rascumpararea valorilor mobiliare, emise de fondurile de investitii nemutuale aflate în proces de reorganizare, conform prevederilor Legii nr.54-XVI din 28 aprilie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investitii, se va utiliza dispozitia de transmitere pentru rascumpararea actiunilor fondurilor de investitii nemutuale aflate în proces de reorganizare, stabilita în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.

La repartizarea actiunilor de tezaur actionarilor sau lucratorilor emitentului, valorilor mobiliare din portofoliile fondurilor de investitii în proces de lichidare actionarilor acestora, precum si la transmiterea patrimoniului (valorilor mobiliare) din detinerea nominala a companiei de administrare fiduciara a investitiilor (în proces de lichidare) în detinerea reala a fondatorilor administrarii (fondatorilor trustului), vor fi utilizate, dupa caz, dispozitiile de transmitere generale, conform formelor stabilite în anexele nr.4 , nr.5 si nr.6 la prezentul Regulament.

Semnarea dispozitiei de transmitere de catre persoana fizica:

 1. daca persoana înregistrata este un minor, care nu a atins vîrsta de 14 ani, dispozitia de transmitere va fi semnata de parinti, adoptatori sau tutore;

 2. daca persoana înregistrata este un minor, care a împlinit vîrsta de 14 ani, dispozitia de transmitere va fi semnata de catre aceasta persoana, dar înregistrarea transferului valorilor mobiliare se va efectua numai cu încuviintarea parintilor, adoptatorilor sau al curatorului, iar în cazurile prevazute de lege si cu încuviintarea autoritatii tutelare;

 3. daca persoana înregistrata a fost limitata în capacitatea de exercitiu de catre instanta de judecata, dispozitia de transmitere se va semna de catre aceasta persoana, iar înregistrarea transferului valorilor mobiliare se va efectua numai cu conditia prezentarii consimtamîntului scris al curatorului;

 4. daca persoana înregistrata a fost declarata de catre instanta de judecata ca incapabila, dispozitia de transmitere va fi semnata de catre tutorele ei.

În cazul în care persoana înregistrata este persoana juridica, dispozitia de transmitere va fi semnata de catre reprezentantul acesteia.

Daca valorile mobiliare transmise se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, dispozitia de transmitere trebuie sa fie semnata de catre toti coproprietarii sau de catre persoana împuternicita de catre acestia în baza procurii autentificate conform legislatiei.

Persoana care semneaza dispozitia de transmitere garanteaza registratorului si persoanei, careia îi transmite valorile mobiliare, precum ca:

 1. ea este persoana care are dreptul sa efectueze un astfel de transfer. Daca dispozitia de transmitere este semnata de catre reprezentant, acesta va prezenta documentele care dovedesc ca el este investit cu împuternicirile respective de catre persoana reprezentata;
 2. valorile mobiliare care se transmit sînt valabile si nu sînt grevate cu obligatiuni.

În cazul în care cumparatorul valorilor mobiliare este un investitor cu resedinta într-un alt stat, el trebuie sa prezinte originalul sau copia legalizata a extrasului din registrul (borderoul) comercial al tarii de resedinta (pentru persoanele juridice), copia legalizata a documentului ce confirma domiciliul (pentru persoane fizice), eliberat nu mai tîrziu de 3 (trei) luni pîna la prezentare. Documentele mentionate în pct.6.14. se legalizeaza în doua etape dupa cum urmeaza:

 1. la autoritatile competente din tara de resedinta (sediul/domiciliul) a investitorului;
 2. la Ambasada (Consulatul) Republicii Moldova amplasata în tara de resedinta a investitorului.

În cazul în care în tara de resedinta a investitorului nu exista reprezentanta diplomatica a Republicii Moldova, documentele mentionate se legalizeaza la Directia Generala Consulara a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Efectuarea înscrierilor în sistemul registrului

Înscrierile în sistemul registrului se introduc la dispozitia emitentului, proprietarului sau reprezentantului acestuia, detinatorului nominal, CNVM, instantei judecatoresti sau altor organe competente, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Registratorul/detinatorul nominal înregistreaza transmiterea valorilor mobiliare în cazul respectarii urmatoarelor cerinte:

 • numarul de valori mobiliare, indicat în dispozitia de transmitere, nu este mai mare decît numarul de valori mobiliare de aceasta clasa înscrise în contul personal al persoanei înregistrate;
 • prin transmiterea data nu vor fi încalcate restrictiile privind tranzactionarea valorilor mobiliare, stabilite de legislatie, statutul emitentului, decizia CNVM, hotarîrea instantei judecatoresti;
 • pentru operarea înregistrarii transferului sînt prezentate toate documentele necesare conform legislatiei si prezentului Regulament.

În cazul, în care transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare se efectueaza prin reprezentant, pîna la operarea înscrierilor respective, registratorul/detinatorul nominal trebuie sa verifice existenta împuternicirilor respective.

Împuternicirile reprezentantului persoanei fizice se confirma prin unul din urmatoarele documente:

 • procura, autentificata conform legislatiei, care atesta dreptul reprezentantului de a transmite valorile mobiliare respective;
 • actul de identitate al parintilor (adoptatorilor) cu înscrierea privind copiii sau certificatul de nastere, hotarîrea instantei de judecata;
 • copia sau extrasul din hotarîrea instantei de judecata despre limitarea persoanei în capacitatea de exercitiu, declararea incapacitatii, instituirea tutelei sau curatelei.

Împuternicirile reprezentantului persoanei juridice rezidente se confirma prin copia extrasului din Registrul de Stat al Întreprinderilor si Organizatiilor privind administratorul societatii sau procura eliberata reprezentantului, semnata de administratorul persoanei juridice si autentificata cu stampila întreprinderii.

În cazul donatiei valorilor mobiliare, pe lînga dispozitia de transmitere, pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, persoana care transmite valorile mobiliare va prezenta registratorului contractul de donatie, iar în cazurile prevazute de actele normative, si extrasul din raportul de estimare a valorilor mobiliare care constituie obiect al donatiei.

În cazul mostenirii valorilor mobiliare, înregistrarea transferului valorilor mobiliare se va efectua în baza dispozitiei de transmitere si a certificatului de mostenitor, autentificat notarial.

În cazul executarii pe cale silita a actelor judecatoresti cu privire la transmiterea valorilor mobiliare, înregistrarea transferului valorilor mobiliare se va efectua în baza dispozitiei de transmitere, semnata de catre reprezentantul împuternicit de organele de executare stabilite de legislatie si titlul executoriu.

În cazul succesiunii de drepturi si obligatii, înregistrarea transferului valorilor mobiliare se va efectua în baza deciziei sau actului prin care s-a initiat succesiunea si a deciziei Camerei Înregistrarii de Stat despre înregistrarea de stat a persoanei juridice succesoare de drepturi si obligatii sau a persoanei juridice dizolvate.

Blocarea valorilor mobiliare pe conturile personale se înregistreaza la cererea organelor de drept, CNVM, organelor fiscale, altor persoane împuternicite de legislatie. Blocarea poate avea loc în cazul constituirii gajului, initierii operatiunilor de vînzare, sechestrarii valorilor mobiliare si în alte cazuri prevazute de legislatie.

Anularea înscrierii privind blocarea valorilor mobiliare se efectueaza în baza dispozitiei scrise a organelor si persoanelor împuternicite, din initiativa carora s-a efectuat blocarea, sau persoanelor, în interesul carora s-a efectuat blocarea.

La înregistrarea transferului valorilor mobiliare, registratorul urmeaza sa se asigure, ca numarul de valori mobiliare virate din contul persoanei ce transmite valorile mobiliare corespunde cu numarul de valori mobiliare ce urmeaza a fi înregistrate în contul persoanei-beneficiar.

Daca o valoare mobiliara apartine mai multor persoane, acestia se înregistreaza ca coproprietari.

Toate înscrierile în sistemul registrului trebuie sa se bazeze pe documentele primare. Registratorul este obligat sa noteze pe fiecare document primit data si ora primirii acestuia si sa-l înregistreze în registrele respective.

Înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucratoare din ziua prezentarii tuturor documentelor necesare.

Registratorul/detinatorul nominal va refuza introducerea înscrierilor în sistemul registrului si va prezenta solicitantilor în termen de 3 zile lucratoare, argumentarile respective, în cazurile în care:

 1. nu sînt prezentate toate documentele necesare;
 2. documentele prezentate nu corespund cerintelor stabilite de legislatie;
 3. sînt dubii întemeiate si esentiale referitor la autenticitatea semnaturii de pe documente;
 4. registrul nu contine informatia despre persoana care transmite valorile mobiliare si/sau valorile mobiliare referitor la care urmeaza a fi efectuate înscrierile date în registru;
 5. numarul valorilor mobiliare indicate în dispozitia de transmitere depaseste numarul de valori mobiliare aflate pe contul personal al persoanei înregistrate;
 6. nu sînt respectate restrictiile stabilite de legislatie.

Registratorul/detinatorul nominal nu este în drept:

 1. sa anuleze înscrierile introduse în sistemul registrului, fara temeiuri legale;

 2. sa sisteze executarea dispozitiei de transmitere, perfectata în corespundere cu cerintele legislatiei;

 3. sa refuze introducerea înscrierilor în sistemul registrului în cazul depistarii unei erori comise de el;

 4. la introducerea înscrierilor în sistemul registrului - sa înainteze fata de persoanele înregistrate sau cumparatori cerinte sau sa solicite documente neprevazute de legislatie.

Cerinte suplimentare referitor la înscrierile în sistemul registrului de catre detinatorul nominal

În cazul în care contractul nu prevede o modalitate aparte, înregistrarea circulatiei valorilor mobiliare pe conturile personale ale clientilor se va efectua în baza documentelor de evidenta ale detinatorului nominal, precum si în baza ordinelor, indicatiilor si altor documente ale clientului, care trebuie sa contina rechizitele de baza ale formei-tip a dispozitiei de transmitere.

Detinatorul nominal efectueaza înscrierile în sistemul registrului în termen de 3 zile lucratoare de la data executarii ordinelor (indicatiilor) sau de la data depunerii cererilor respective, daca alte acte normative nu prevad altfel.

În cazul fractionarii sau consolidarii actiunilor emitentului, detinatorul nominal este obligat, în termen de cel mult 10 zile calendaristice din ziua receptionarii înstiintarii de la emitent sau de la registratorul independent, sa efectueze înscrierile corespunzatoare în sistemul registrului.

Înscrierile în sistemul registrului trebuie sa fie efectuate astfel, încît detinatorul nominal sa dispuna sau sa prezinte la prima cerere a emitentului, registratorului sau organului de stat competent informatia dezvaluita conform prevederilor legislatiei.

Înscrierile în sistemul registrului, de asemenea, vor reflecta:

 1. circulatia valorilor mobiliare si a mijloacelor banesti pe conturile personale ale clientilor;
 2. drepturile patrimoniale delegate detinatorului nominal;
 3. grevarea valorilor mobiliare cu obligatiuni;
 4. tranzactiile emitentilor, ale caror valori mobiliare apartin clientilor (convertirea, fractionarea si consolidarea valorilor mobiliare, plata dividendelor);
 5. alte operatiuni prevazute de legislatie.

Eliberarea extrasului din registru

Extrasul din registru este un document care confirma informatia înscrisa în contul personal al persoanei înregistrate în registru.

Extrasul din registru poarta un caracter informativ, reflectînd situatia valorilor mobiliare pe contul personal, si trebuie sa contina mentiunea, conform careia extrasul din registru confirma drepturile persoanei înregistrate asupra valorilor mobiliare la data mentionata în extras, nu este o valoare mobiliara, iar transmiterea lui nu are drept consecinta transmiterea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras.

Persoana înregistrata este în drept sa ceara registratorului/detinatorului nominal, iar acesta, la rîndul sau, este obligat sa elibereze persoanei înregistrate sau reprezentantului ei extrasul din registru cu privire la valorile mobiliare înscrise pe contul ei.

Registratorul/detinatorul nominal este obligat sa elibereze extrasul din registru în termen de 3 zile lucratoare din ziua solicitarii eliberarii extrasului.

Eliberarea primului extras din registru persoanei înregistrate se face din contul emitentului. În cazul eliberarii aceleiasi persoane celui de-al doilea sau urmatorului extras, care confirma drepturile asupra valorilor mobiliare de aceeasi clasa, se stabileste o taxa ce nu va depasi cheltuielile reale de perfectare a extrasului, daca statutul societatii sau contractul cu registratorul nu prevede eliberarea extraselor de acest gen din contul emitentului.

Persoanei înregistrate sau reprezentantului acesteia i se pot elibera urmatoarele tipuri de extrase:

 1. extras din registru privind soldul valorilor mobiliare - contine informatia care reflecta soldul valorilor mobiliare din clasa respectiva, înscrise pe contul personal al persoanei, înregistrate la momentul eliberarii extrasului;
 2. extras din registru privind înscrierea în cont a valorilor mobiliare - contine informatia privind înscrierea valorilor mobiliare în contul personal al persoanei înregistrate;
 3. extras operational - contine informatia privind transferul valorilor mobiliare;
 4. extras din registru privind un numar anumit de valori mobiliare - contine informatia privind confirmarea numarului indicat de valori mobiliare înscrise pe cont, care nu depaseste numarul tuturor valorilor mobiliare din clasa respectiva, înscrise pe contul personal al persoanei înregistrate la momentul eliberarii extrasului;
 5. extras din registru privind retragerea din cont a valorilor mobiliare - contine informatia privind retragerea valorilor mobiliare din contul personal al persoanei înregistrate;
 6. extras din registru privind operarea grevarii cu obligatiuni - contine informatia privind înregistrarea în contul personal al persoanei înregistrate a restrictiilor asupra dreptului de înstrainare a valorilor mobiliare indicate în extras;
 7. extras din registru privind închiderea contului personal - contine informatia privind înregistrarea în contul personal al persoanei înregistrate a temeiului si datei închiderii acestuia.

Eliberarea extrasului din registru privind înscrierea în cont a valorilor mobiliare, precum si eliberarea extrasului din registru privind retragerea din cont a valorilor mobiliare, se efectueaza dupa înregistrarea transferului valorilor mobiliare.

Asigurarea efectuarii operatiunilor corporative si darea de seama

Registratorul poate acorda urmatoarele servicii de asigurare a efectuarii operatiunilor corporative ale emitentului:

 1. cumularea si prelucrarea informatiei prezentate de catre detinatorii nominali (datele despre detinatorii reali ai valorilor mobiliare, reprezentantii lor legali);
 2. întocmirea raportului privind volumul si preturile medii ale tranzactiilor înregistrate;
 3. calcularea si achitarea dividendelor, daca aceasta este prevazut în contractul încheiat cu emitentul/clientul;
 4. repartizarea dividendelor în forma de valori mobiliare;
 5. expedierea avizului privind tinerea adunarii generale a actionarilor;
 6. expedierea buletinelor de vot;
 7. îndeplinirea functiei comisiei de înregistrare la adunarea generala a actionarilor;
 8. îndeplinirea functiei comisiei de numarare a voturilor la adunarea generala a actionarilor;
 9. perfectarea si întocmirea darii de seama privind tranzactiile cu valorile mobiliare ale emitentului pe o anumita perioada;
 10. alte operatiuni, ce nu contravin legislatiei în vigoare si contractului încheiat cu emitentul.

Lista detinatorilor de valori mobiliare trebuie sa fie întocmita în ordine alfabetica. Lista se întocmeste la o data anumita de evidenta pentru fiecare tip de valori mobiliare separat.

Odata cu primirea de la emitent a notificarii cu privire la data evidentei actionarilor ce au dreptul de a primi dividende si a actionarilor ce au dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor societatii, registratorul:

 • va asigura introducerea în registru a tuturor modificarilor referitoare la dreptul de proprietate asupra actiunilor, conducîndu-se de instructiunile primite, nu mai tîrziu de data indicata a evidentei sau în decurs de 2 zile lucratoare de la data evidentei, în cazul tranzactiilor realizate la Bursa de Valori;
 • va informa (prin posta si/sau fax) detinatorii nominali despre necesitatea dezvaluirii informatiei despre actionarii, care au dreptul de a primi dividende si care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor societatii.

Registratorul este obligat, în termen de 3 zile lucratoare pîna la data tinerii adunarii generale, sa întocmeasca lista modificarilor operate în lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala, în modul prevazut de legislatia cu privire la valorile mobiliare.

Repartizarea veniturilor (dividendelor sau dobînzii la obligatiuni) achitate în forma baneasca se efectueaza în conformitate cu metoda solicitata de primire a acestora, indicata la contul personal al detinatorului de valori mobiliare înregistrat.

În cazul în care registratorul, conform contractului încheiat cu emitentul, presteaza servicii de calculare si plata a dividendelor, sistemul registrului trebuie sa contina date privind dividendele sau alte plati, cu indicarea perioadei (datei) anuntate de plata, numarului de actiuni pentru care s-a efectuat plata dividendelor, sumei dividendelor sau altor plati pe o actiune si a datei achitarii dividendelor sau altor venituri, precum si datele privind obligatiunile. Informatia data se prezinta registratorului în timp de 10 zile lucratoare dupa luarea deciziei.

La cererea emitentului sau registratorului, detinatorul nominal va întocmi lista persoanelor, care au dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor, si o va prezenta imediat, începînd cu 3 zile lucratoare pîna la adunare, prin fax si posta. Lista va include:

 • data de evidenta la care este întocmita lista (va fi stabilita în titlu);
 • date referitoare la actionarii societatii pe actiuni si detinatorii nominali, care la data de evidenta au dreptul sa participe la adunarea generala;
 • informatia privind clasele si numarul total de actiuni, pe care persoana este în drept sa le reprezinte la adunarea generala.

Detinatorul nominal este obligat sa comunice registratorului toate modificarile rezultate din tranzactiile efectuate, pentru introducerea acestora în lista actionarilor cu drept de participare la adunare, cu cel putin o zi pîna la desfasurarea adunarii generale a actionarilor.

Detinatorul nominal, cu exceptia administratorului fiduciar, este obligat sa prezinte clientilor darile de seama informative privind situatia conturilor lor personale, în modul si în termenul stabilit în contract.

Administratorul fiduciar este obligat sa informeze clientii sai despre starea contului în termenii stabiliti de contract, dar nu mai rar de o data în an.

Darea de seama informativa va contine:

 1. numarul de ordine si data eliberarii;
 2. denumirea detinatorului nominal;
 3. perioada de gestiune curenta;
 4. data de evidenta la care este întocmita;
 5. informatia privind titularul contului;
 6. bilantul curent al valorilor mobiliare în perioada de gestiune pe fiecare emitent;
 7. bilantul curent al venitului (cheltuielilor) beneficiarului;
 8. date privind tranzactiile înregistrate în perioada de gestiune;
 9. venitul calculat si platit clientului (beneficiarului);
 10. suma impozitelor retinute, comisionului si altor retineri, în conformitate cu legislatia si prevederile contractului.

Darea de seama poate fi întocmita, la solicitarea clientului, în varianta completa sau în varianta incompleta (de exemplu - numai pentru reflectarea soldurilor sau pentru reflectarea operatiunilor înregistrate), daca actele normative nu prevad altfel.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!