Asigurările agricole

Asigurarea recoltei culturilor agricole

In R.Moldova asigurările din agricultură se realizează pe baze contractuale. Prin contractul de asigurare, asigurătorul acordă protecţie de asigurare contra distrugerii depline sau parţiale a roadei culturilor agricole cauzate de diferite calamităţi naturale şi a altor interese ale asiguratului indicate în condiţiile de asigurare.

In baza condiţiilor de asigurare facultativă a culturilor agricole de grindină şi alte calamităţi naturale de la o companie de asigurare din R.Moldova, asigurătorul oferă protecţie pentru următoarele riscuri:

 • îngheţarea culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale;
 • furtuni de praf ce afecteză semănăturile de sfeclă de zahăr, floarea soarelui şi alte culturi;
 • eroziune cauzată de ploaie torenţială şi inundaţie oricării culturi agricole, exceptând plantaţiile multianuale;
 • foc la rădăcini plantelor păioase şi a altor culturi semănate.

Roada culturilor agricole este asigurată la valoarea ei deplină, care se stabileşte conform rodniciei aşteptate, a costului unei unităţi de producţie şi suprafaţei de semănat. Rodnicia se stabileşte conform nivelului efectiv al rodniciei atestată în ultimii 3-5 ani ţinându-se cont obligatoriu de influenţa condiiţiilor climaterice şi de altă natură, care pot influenţa cantitatea roadei.

Prima de asigurare se calculă de asigurător pe termenul de valabilitate a asigurării, reişind din suma de asigurare a contractului şi mărimea tarifului de asigurare. Taxele primelor de asigurare pentru culturile agricole sânt stabilite de asigurător pentru fiecare asigurat în funcţie de gradul de risc. Prima de asigurare poate fi achitată prin contul de decontare sau în numerar, unic sau în două rate.(50% din suma calculată trebuie plătită în decurs de 10 zile după încheierea contractului, partea restantă – nu mai târziu de 2 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

Exemplu. Calculat prima de asigurare .

Problema Gospodăria agricolă “Costeşti” s-a adresat cu o cerere de a asigura recolta culturilor agricole. De calculat prima de asigurare pe baza datelor:

Denumirea culturilor agricole Recolta de pe 1 ha Preţul 1 cent., lei Suprafaţa ce va fi însem. Cota de primă tarifară %
2000 2001 2002 2003
Grâu 35 30 25 40 80 100 1.7
Porumb 60 75 55 70 60 150 0.9
Sfeclă de zahăr 110 115 105 120 40 400 1.1

REZOLVARE

 1. Calculăm recolta medie de pe 1 ha pentru 4 ani:

 • Grâu = (35+30+25+40) / 4 = 32,5 c.
 • Porumb = (60+75+55+70) / 4 = 65 c.
 • Sfeclă de zahăr = (110+115+105+120) / 4 = 112,5 c.
 1. Calculăm costul recoltei de pe 1 ha.

 • Grâu = 32,5 * 80 = 2600 lei
 • Porumb = 65 * 60 = 3900 lei
 • Sfeclă de zahăr = 112,5 * 40 = 4500 lei
 1. Calculăm costul recoltei de pe toată suprafaţa însemânţată:

 • Grâu = 2600 * 100 = 260000 lei
 • Porumb = 3900 * 150 = 585000 lei
 • Sfeclă de zahăr = 4500 * 400 = 1800000 lei
 1. Calculăm prima de asigurare pentru fiecare cultură agricolă:

 • Grâu = 260000 * 1,7% = 4420 lei
 • Porumb = 585000 * 0,9% = 5265 lei
 • Sfeclă de zahăr = 1800000 * 1,1% = 19800 lei
 1. Calculăm suma totală a primei de asigurare:

 • P = 4420 + 52 65 + 19800 = 29485 lei

Formarea contractului de asigurare

Contractele de asigurare sunt încheiate de către asigurător în baza cererii depuse în scris de asigurat. In baza cererii înaintate, asigurătorulîntocmeşte un Aviz- Decont de formă stabilită în două exemplare. Primul rămîne la asigurător, al doilea – după perfectarea contractului de asigurare cu indicarea sumei primei de asigurare şi a termenilor de achitare – se înmânează asiguratului.

Contractul de asigurare poate fi încheiat pentru una sau un grup de culturi pe riscurile enumerate în întrebarea №1. Pentru încheierea contractelor de asigurare de grindină a roadei culturilor agricole o condiţie obligatorie o constituie aplicarea franşizei în mărime de 5% din suma asigurată.

Termenele asigurării

a) de grindină:

 • livezile după înflorirea deplină;
 • viţa-de-vie după începutul înmuguririi;
 • plantaţii multianuale după data de 15 aprilie;
 • plantaţiile altor culturi de câmp după răsărirea lor.

b) de îngheţ:

 • după răsărire, însă nu mai târziu de 1 noiembrie.

Efectele contractului de asigurare

Asiguratul este obligat:

 • a întrţinere în strictă corespundene cu regulile agrotehnice toate culturile agricole transmise în asigurare. A întreprinde toate măsurile necesare şi dependente de el pentru preântâmpinarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole, obţinerea cantităţii posibile de recoltă de pe suprafeţele parţial vătămate.
 • a informa în scris asigurătorul la survenirea riscului asigurat în decurs de trei zile de la data distrugerii culturilor agricole.
 • a furniza asigurătorului datele necesare pentru constatarea corectă a pagubei suportate. A acorda asigurătorului posibilitatea de a examina suprafeţele vătămate.

Asigurătorul este obligat:

 • după receptare comunicatului, a efectua examinarea în termenii optimi, în comun ca asiguratul, a consecinţelor riscului asigurat şi a determina suma pagubei, cu participarea reprezentatului asiguratului.
 • În perioada de strîngere a roadei culturilor agricole deteriorate a determina suma definitivă a pagubei, întocmindu-se un act special în două exemplare, unul dintre care i se remite asiguratului.

 

Constatarea, evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirii

Plata despăgubirii de asigurare se efectuiază după constatarea pagubelor, în marimea sumei de asigurare prevăzute în contract, pentru fiecare cultură în parte.

Calculul pagubei se efectuează în felul următor:

 • la inceputul strângerii roadei de pe suprafaţa vătămată, iar în unele cazuri asistând până la finisarea strânsului, în baza documentelor de evidenţă primară, asigurătorul, în comun cu reprezentantul asiguratului, stabileşte recolta globală atestată pe suprafaţa vătămată, prin înscrierea lor într-un act special;
 • prin calcul se stabileşte pierderea de recoltă de pe suprafaţa vătămată în raport cu cea cuprinsă în asigurare;
 • se stabileşte regolta globală şi rodnicia medie de pe suprafaţa culturii agricole corespunzătoare, rămasă nevătămată de grindină;
 • coeficientul raportuluidintre rodnicia efectivă obţinută şi rodnicia luată în asigurare se stabileşte prin împărţirea rodniciei efective obţinute de pe suprafaţa nevătămată la rodnicia fixată la încheierea contractului.

Totodată, dacă acest coeficient e mai mic de o unitate înseamnă că reducerea recoltei a fost influenţată atât de grindină cât şi de alţi factori, care trebuie luaţi în consideraţie ţi pe suprafaţa vătămată de grindină.

Calculul final a pagubei se efectuează prin înmulţirea valorii recoltei lipsa de pe suprafaţa vătămată cu costul înscris în asigurare şi cu coeficientul corelaţiei dintre rodnicia efectiv obţinută şi cea luată în asigurare (cu condiţia că coeficientul e mai mic de o unitate).

Plata despăgubirii de asigurare pentru pierderea de recoltă din cauza grindinii se efectuează după strînsul roadei, în mărimea pagubei calculate minus franşiza stabilită la încheierea contractului.

Asigurarea animalelor

Asigurătorul oferă protecţie, în baza condiţiilor generale de asigurare, pentru următoarele grupe de animale sănătoase, ce au certificat de sănătate eliberat de medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară teritorială;

 • între 6 luni şi 8 ani pentru bovine;
 • peste 1 an pînă la 5 ani pentru ovine şi caprine, precum şi miei îngrăşat;
 • peste 6 luni pînă la 3 ani porcine reproducţie;
 • porcine la îngrăşat peste 30 kg. Greutate, însă nu peste 140 kg.;
 • cabaline de tracţiune în vîrsta de peste 1 an pînă la 10 ani;
 • cai de rasă şi de curse în vîrstă de peste 1,6 ani pînă la 4 ani inclusiv;
 • cai de rsaă 6 luni-7 ani, animale de companie;
 • stupi de albine; păsări de toate categoriile ( găini ouătoare, găini de reproducţie, pui de carne, etc. );
 • struţi;
 • peşti în crescatorie.

Riscurile asigurate

 1. Boli care duc la sacrificarea animalelor.
 2. Accidente provocate de meteorizarea acută a animalelor din cauza furajelor (umflarea), numai cu asistenţa veterinară obligatorie.
 3. Atacul animalelor sălbatice.
 4. Leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte.
 5. Inundaţii din ploi torenţiale.
 6. Incendiu provocat de descărcări electrice naturale (trăsnet) sau de instalaţii electrice.
 7. Calamităţi naturale (trăsnet, cutremur de pămînt, furtună, avalanşe de zăpadă.

Suma asigurată

Pentru a determina suma asigurată asigurătorul şi asiguratul stabilesc valoarea animalelor ce vor fi cuprinse în asigurare, în baza facturi, procese verbale de achiziţie, preţul real al animalului pe piaţă.

Suma asigurată nu trebuie să depăşească 80% din valoarea reală a animalului la momentul încheierii contractului. În situaţia în care asiguratul solicită în scris la asigurător majorarea sau diminuarea sumei iniţiale asigurate indicate în contract, iar aceasta acceptă, urmează ca şi prima de asigurare să fie majorată sau diminuată în mod corespunzător.

Orice cerere cu acest conţinut, depusă de asigurat după producerea unei daune, nu va fi luată în consideraţie.Animalele din aceeaşi gospodărie se primesc în asigurare numai pentru o sumă egală de fiecare animal din aceeaşi grupă de vîrstă şi rasă.

Perioada de asigurare

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de un an; la cererea asiguratului perioada de asigurare poate fi de 6 luni. Perioada de asigurare pentru asigurările suplimentare trebuie să fie inclusă în perioada de asigurare a contractului iniţial. Asigurarea poate fi încheiată oricînd în cursul anului. Din specia de animale existente în gospodărie se asigură toate animalele.

Prima de asigurare

Prima de asigurare se calculează în baza tarifului de prime stabilit de fiecare asigurător în parte. Prima de asigurare se plăteşte integral la semnarea contractului de asigurare sau în rate, la datele scadente precizate în poliţă astfel:

 • 40% din prima totală la încheierea contractului;
 • 30% în termen de 2 luni de la data achitării primei rate în cazul contractului încheiat pe o perioadă de un an şi termen de o lună în cazul contractului încheiat pe o perioadă de 6 luni;
 • 30% în termen de 2 luni de la data achitării celei de a doua rate în cazul contractului încheiat pe o perioadă de un an şi în termen de o lună în cazul contractului încheiat pe o perioadă de 6 luni.

În cazul în cazul în care un asigur, cu poliţa anuală, nu înregistrează timp de un an pagube datorate efectului factorilor de risc asiguraţi, beneficiază pentru a II-lea an şi următorii ani fără daune, de o reducere de cîte 10% pe an la prima de asigurare completă aferentă animalelor respective, reducerea maximă fiind de 30%, cu condiţia ca asiguratul să menţină raporturile de asigurare societatea de ne întreruptă cu societatea de asigurări. În cazul unui an cu daune, prima de asigurare va reveni la 100%, fără nici o reducere.

Răspunderea asigurătorului şi asiguratului

Răspunderea asigurătorului:

 • dacă pierderea sau sacrificarea animalului a avut loc după 10 zile de la expirarea zilei în care s-au plătit primele de asigurare şi s-a întocmit poliţa de asigurare;
 • răspunderea asigurătorului încetează la ora 24.00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea sau prin producerea evenimentului asigurat care are ca urmare dauna totală.
 • asigurarea este valabilă exclusiv pentru animalele şi riscurile specificate în poliţă.
 • în caz de neplată la termenele scadente a primei de asigurare sau, după caz, a ratelor acesteia, contractul de asigurare este reziliat.
 • în cazurile în care, cu prilejul unei inspecţii de risc, se constată degradarea condiţiilor existente la data încheierii asigurării, creşterea nivelului de risc, apariţia unor riscuri suplimentare, nerespectarea de către asigurata regulilor zoologice şi sanitar-veterinare sau nerespectarea eventualelor recomdări ale asigurătorului, aceasta are dreptul să denunţe unilateral contractul de asigurare fără restituirea primelor încasate.

Răspunderea asiguratului:

 • să nu întreprindă şi/ sau să nu permită acţiuni care ar duce la majorarea riscului asigurat.
 • să achite obligaţiile de plată a primei de asigurare în cuantumul şi datele stabilite în contract.
 • să întreţină animalele conform regulilor zooigienice şi sanitar-veterinare de îngrijire, hrănire, întreţinere şi exploatare, luînd măsurile necesare prevenirii îmbolnăvirii lor, precum şi limitarea pagubei în caz de boală sau accedent.
 • să permită reprezentanţilor asigurătorului să verifice, ori de cîte ori aceştia consideră necesar, modul în care sunt respectate regulile sanitar-veterinare de îngrejire, hrănire, întreţinere şi exploatare a animalilor asigurate, precum şi felul în care au fost îndeplinite recomandările făcute la inspecţiile de risc anterioare.
 • asiguraţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia asigurătorului toate actele şi evidenţele necesare pentru verificarea existenţei animalelor asigurate şi valorii acestora pentru constatarea producerii evenimentului asigurat şi evaluarea pagubelor, precum şi pentru stabilirea dreptului de despăgubire.

În cazul producerii evenimentului asigurat:

 • să înştiinţeze imediat reprezentantul asigurătorului care împreună cu circumscripţia sanitar-veterinară teritorială va întocmi procesul verbal de constatare a pieirii animalelor;
 • În condiţiile în care este vorba de incendiu, se anunţe imediat pompierii, iar asiguratul va lua toate măsurile pentru salvarea animalelor;

Constatarea, evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor în asigurarea animalelor.

Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către asigurător, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu asiguratul sau împuterniciţii săi, inclusiv prin experţi, dacă părţile canvin în acest mod. În urma cererii de despăgubire (anunţ de daună) scrise de asigurat că a intervenit o daună produsă de un risc asigurat, se va stabili de comun acord timpul în care se va efectua constatarea.

Reprezentantul asigurătorului verifică iniţial dacă:

 • asigurarea are în vigoare la data producerii evenimentului asigurat;
 • riscul produs este risc asigurat;
 • anunţul s-a făcut în termen;

Apoi va completa procesul verbal de constatare a pagubei care va cuprinde:

 • constatarea pagubei;
 • cauza pieirii animalelor;
 • motivul sacrificării de necesitate;
 • evaluarea pagubei;
 • stabilirea cuantumului despăgubirilor, după care se întocmeşte Referatul de plată, iar se va face în timp de 30 zile de la primirea ultimului act de la Asigurat.

La stabilirea valorii a pagubei se ţine seama de:

 • numărul de animale afectate de riscul asigurat
 • suma asigurată pentru fiecare animal asigurat
 • venitul obţinut de la asigurat de la consumul sau realizarea produselor animaliere.

Suma despăgubirii se stabileşte după principiul primului risc ( Despăgubirea de asigurare este egală cu paguba dar nu poate depăşi suma asigurată).

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!