Fiscalitate

 Categorii de plătitori

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili 1 :

  1. persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute de Codul Fiscal;
  2. persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
  3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
  4. persoanele juridice străine care realizează venituri din:

Componentele veniturilor salariale

Salariul este elementul esenţial al contractului individual de muncă încheiat între angajator şi lucrător. “Contractul individual de muncă este contractul în baza căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, de regulă persoană juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu” 1 . Acest contract se încheie în formă scrisă, în limba română, în baza consimţământului părţilor, obligaţia încheierii contractului individual de muncă revenind angajatorului.

Obligaţiile fiscale care pot cădea în sarcina unei persoane juridice sunt de natura impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este stabilit prin Codul fiscal. Contribuţiile sociale şi taxele sunt reglementate şi prin legi speciale.

Back to Top