Taxa pe valoare adăugată TVA

Taxa pe valoare adăugată T.V.A. - noţiuni generale

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri. În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul T.V.A se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate.

T.V.A. a fost instituită în RM la 01.01.1992, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor. Pe tot parcursul de existenţă T.V.A. a suferit multiple modificări care în mod direct şi indirect influenţa negativ activitatea economică a agenţilor economici şi situaţia materială a populaţiei.

În scopul de a stabiliza acest impozit a fost adoptat un nou conţinut al legislaţiei şi reflectat în Codul Fiscal al RM (Titlul III). Conform prevederilor titlului III al codului fiscal subiecţi impozabili cu T.V.A. sunt:

 • persoanele fizice şi juridice care efectuiează livrări impozabile pe piaţa internă şi la export şi sunt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile CF (art. 112);
 • persoanele fizice şi juridice care importa mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, valoarea cărora nu depăşeşte limitele stabilite de legislaţia în vigoare, indiferent de faptul înregistrării în calitate de subiect al T.V.A. pe teritoriul RM
 • persoanele fizice şi juridice , care importă servicii considerate ca livrări impozabile efectuate de persoanele menţionate.

Obiectele impozabile constituie:

Livrarea de către subiecţii impozabili a mărfurilor şi serviciilor, care reprezintă rezultatul activităţii lor de întreprinzător în RM.

 • Livrare de mărfuri se consideră: transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială; achitarea salariului în expresie naturală; alte plăţi în expresie naturală; transmiterea mărfurilor puse în gaj în proprietatea deţinătorului gajului
 • Livrare (prestare) de servicii reprezintă activitatea de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă; transmiterea dreptului (inclusiv pe bază de leasing) privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parţială sau gratuit; executarea lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări.

Exportul mărfurilor şi serviciilor

 • Export de mărfuri contituie scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al RM în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Export de servicii reprezintă prestarea de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi ai RM persoanelor juridice şi fizice nerezidenţi ai RM de servicii, al căror loc de livrare nu este RM

Importul mărfurilor şi serviciilor în RM, cu excepţia mărfurilor de consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită în legea bugetului pe anul respectiv.

 • importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul RM în conformitate cu legislaţia vamală în vigoare.
 • importul de servicii reprezintă prestarea serviciilor de către persoanele fizice şi juridice aflate în afara RM persoanelor fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente ai RM, pentru care locul de livrare se consideră RM.

Se stabilesc următoarele cote ale T.V.A.

 • cota de 20%, numită şi cota standard;
 • cota zero ( 0%);
 • cote reduse de 8%
 • cote reduse de 6%.

Cota standard se aplică asupra:

 • tuturor livrărilor impozabile efectuate în RM.
 • importurilor de mărfuri şi servicii.

Cota zero se aplică conf.art.104 la:

 • mărfurile şi serviciile exportate;
 • toate tipurile de transport internaţional de mărfuri şi pasageri;
 • energia electrică destinată populaţiei livrată de către întreprinderile producătoare reţelelor de distribuţie, precum şi energia electrică livrată populaţiei de către reţelele de distribuţie; energia termică şi apa caldă destinate populaţiei livrate de către întreprinderile producătoare reţelelor de distribuţie, precum şi energia termică şi apa caldă destinate populaţiei livrate de către întreprinderile producătoare şi reţelele de distribuţie, întreprinderile de termoficare locale, cazangerii, staţii termice şi staţii-grup;
 • mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în RM, precum şi a uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi a membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de rec i proci late, în modul stabilit de Guvern;
 • mărfurile şi serviciile organizaţiilor internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte. Lista organizaţiilor internaţionale se stabileşte în iegaa bugetului pe anul fiscal respectiv;
 • lucrările de construcţie a locuinţelor efectuate prin metoda ipotecară;
 • mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara leriionului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică libera in ai ara teritoriului vamal al RM, livrate în interiorul zonei economice libere, precum şi cele livrate între rezidenţii diferitelor zone economice libere ale RM. Mărfurile livrate din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al RM se impun cu TVA conform legislaţiei fiscale.

Cota redusa de 8% se aplica la:

 • pîine şi produse de panificaţie;
 • lapte şi produsele lactate,
 • zahăr
 • medicamente livrate pe teritoriul RM, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sunt scutite de TVA.

Cota redusă de 6% se aplică la:

 • gazele naturale şi gazele lichefiate, atât la cele importate, cât şi la cele livrate pe teritoriul RM.

Livrările impozabile şi livrările scutite de T.V.A.

Orice livrare efectuată de către plătitorii de TVA care nu este livrare scutită de impozit constituie livrare impozabilă. Toate livrările se impozitează la cota standard în vigoare, cu excepţia livrărilor la cota zero şi cote reduse.

T.V.A. prevede scutiri pentru un şir de livrări (vezi mai detaliat p.1-30 din alin. (I), art. 103 CF).

T.V.A. nu se aplică:

Atît pentru livrările efctuate pe teritoriului RM cît şi la importul mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili în cazul în care obiectul tranzacţiei îl constituie:

 • locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora (cu excepţia plăţilor de comision)
 • unele produse alimentare şi nealimentare pentru copii
 • proprietatea de stat răscumpărată în procesul de privatizare
 • proprietatea confiscată, fără stăpân, trecută în posesiunea statului cu drept de succesiune, comorile
 • mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţământ legate de de procesul instructiv de producţie şi educativ
 • produsele de fabricaţie proprie în cantinele studenţeşti, şcolare şi altor instituţii de învăţămînt, medicale, din sfera social-culturală finanţate parţial sau în întregime de la buget
 • producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lângă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate.
 • serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor
 • serviciile medicale (cu excepţia celor cosmetologice)
 • serviciile financiare
 • serviciile poştale
 • cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei
 • serviciile prestate de transportul în comun urban, suburuban, interurban auto, feroviar, fluvial
 • producţia de carte şi publicaţiile periodice
 • autoturismele şi autovehiculele
 • activele materiale destinate includerii in capitalul statutar (social) a căror valoare pentru o unitate este mai mare de 3000 lei şi durata utilă de funcţionare depăşeşte un an.
 • altele

la importul:

 • mărfurilor, la. introducerea pe teritoriul vamal şi plasarea în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, transformare sub supraveghere vamală, depozit vamal liber, nimicire, renunţare în folosul statului;
 • mărfurilor autohtone anterior exportate şi reîntroduse în termen de 3 ani în aceiaşi;
 • mărfurilor plasate în regimul vamal de admitere temporară.
 • mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă
 • materiei prime, materialelor, articolelor de completare de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor
 • mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale în cazul cînd valoarea lor nu depăşeşte suma de 50 euro.
 • mărfurilor, serviciilor destinate magazinelor ce deservesc în exclusivitate misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate lor în RM şi personalul acestora.
 • mărfurilor, serviciilor destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, pre'cum şi.pentru livrările de mărftm, servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.

Notă:

 • mărfurilor străine li se aplică TVA la introducerea acestora pe teritoriul vamal şi plasarea lor în regimul vamal de perfecţionare activă, cu restituirea ulterioară a sumei TVA achitate la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare. TVA se restituie în conformitate cu instrucţiunile IFPS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile.
 • la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal, plasate în regimul vamal de reexport, se restituie suma TVA achitată la introducerea acestor mărfuri pe teritoriul vamal într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile.

Înregistrarea subiectului impozabil cu TVA

Conform art. 112 al CF subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice (finanţate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din bugetul asigurărilor sociale de stat), instituţiilor medico-sanitare şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA, dacă el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi servicii în sumă ce depăşeşte 300000 lei (din 1.03.07), cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Subiectul care beneficiază de servicii de import a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, depăşeşte 300 000 lei, atunci el este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA

Subiectul trebuie să depună cerere la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află în decurs de o lună din momentul în care a fost atins plafonul indicat. El se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea.

Subiectul impozabil la înregistrare primeşte certificatul de înregistrare ca plătitor de T.V.A. în care se indică:

 • denumirea şi adresa juridică a subiectului impozabil
 • codul fiscal al contribuabilului
 • data înregistrării.
 • prima perioada fiscala.

În cazul suspendării livrărilor supuse TVA, subiectul impozabil este obligat să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat este obligat să anuleze înregistrarea contribuabilului TVA.

În cazul în care subiectul impozabil nu va efectua livrări impozabile şi nu va dori să rămână înregistrat, el este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat precum că, în ultimele 12 luni, volumul livrărilor nu a depăşit plafonul stabilit pentru înregistrare. Dacă subiectul impozabil doreşte să anuleze actul de înregistrare şi înştiinţează despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat, el trebuie să dovedească că în viitor volumul livrărilor impozabile nu va depăşi plafonul stabilit pentru înregistrare. În acest caz Serviciul Fiscal de Stat anulează înregistrarea.

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în caul în care:

 • valoare totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 300 000 lei;
 • subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.

Determinarea obiectului impozabil.

Obiectul impozabil la T.V.A. reprezintă valoarea livrărilor impozabile. În valoarea livrărilor se include şi costul transportului, suma tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate. Valoarea livrărilor constituie acea valoare, care urmează a fi primită pentru livrările efectuate cu excepţia T.V.A.

Dacă plata pentru livrările efectuate este primită parţial sau total în expresie naturală, atunci valoarea impozabilă a acestor bunuri o constituie valoarea lor de piaţă.

Valoarea livrărilor impozabile a mărfurilor şi serviciilor poate fi ajustată, după livrarea şi achitarea lor în cazul când:

 • valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţului;
 • livrarea impozabilă a fost total sau parţial restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea;
 • valoarea impozabilă a fost redusă în urma acordării discontului pentru plata efectuată înainte de termen.

Ajustarea se efectuează numai dacă sunt prezente documente ce confirmă operaţiile menţionate.

În caz când livrarea se efectuează la un preţ mai mic decât cel de piaţă fie din cauza relaţiilor specifice între furnizor şi consumator, fie că consumatorul este un angajat al furnizorului, atunci obiectul impozabil constituie valoarea de piaţă a acestor livrări.

Mărfurile şi serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie şi serviciile care sunt transmise (prestate) ulterior fără plată angajaţilor subiectului impozabil se consideră livrare impozabilă cu valoarea impozabilă egală valorii ei de piaţă.

Mărfurile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, care ulterior sunt însuşite de către subiect sau sunt transmise de el membrilor familiei sale se consideră livrare impozabilă a acestui subiect. Valoarea impozabilă a livrării de mărfuri servicii este valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător, iar pentru mărfurile de producţie proprie – valoarea lor de piaţă.

Mărfurile şi serviciile procurate de către subiectul impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie şi serviciile livrate în contul retribuirii muncii angajatului se consideră livrare impozabilă cu valoarea impozabilă egală cu valoarea ei de piaţă.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii nu poate fi mai mică decât cheltuielile pentru producerea lor sau decât preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decât preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor când marfa şi-a pierdut calităţile de consum.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală (cheltuielile de transport, cheltuielile de asigurare, alte cheltuieli aferente aducerii mărfurilor în vamă), determinată în conformitate cu legislaţia vamală, care include valoarea mărfurilor conform documentelor de însoţire, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia a T.V.A.

În cazul absenţei documentelor, care confirmă valoarea mărfurilor importate sau în cazul diminuării de către importator a valorii mărfurilor, valoarea impozabilă a mărfurilor este determinată de către autorităţile vamale, în conformitate cu drepturile acordate acestor autorităţi de legislaţie.

Trecerea în cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate

În cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili înregistraţi li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate furnizorilor pe valorile materiale şi serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Suma TVA aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se reportează laconsumuri sau cheltuieli.

Suma TVA achitată pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor atât impozabile cât şi neimpozabile se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.

Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate, care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA.

Prorata lunară = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA)/ Valoarea livrărilor totale efectuate (fără TVA)

Prorata defenitivă = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA) pe durata un an fiscal/ Valoarea livrărilor totale efectuate (fără TVA) pe durata un an fiscal

Prorata lunară se determină pentru fiecare perioadă fiscală la prezentarea Declaraţiei privind TVA

Prorata defenitivă se determină pentru ultima perioadă fiscală.

Diferenţa dintre TVA trecută în cont în perioadele precedente şi TVA determinată conform proratei defenitive se reflectă în Declaraţia privind TVA pentru luna decembrie.

Suma TVA achitată pe valorile materiale, serviciile procurate de către subiectul impozabil în scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii de întreprinzător nu se trece în cont ci se raportează la cheltuieli. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber, iar valorile materiale, serviciile procurate sunt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate.

Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de:

 • factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată TVA;
 • documentul eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA pe mărfurile importate (declaraţie vamală).
 • de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate (ordin de plată)

Factura fiscală

Factura fiscală reprezintă un document care după indicatorii pe care-i conţine îndeplineşte funcţiile facturii de expediţie şi ale facturii TVA în ansamblu.

Astfel, factura fiscală este eliberată pentru livrările impozabile efectuate nemijlocit de către agenţii economici înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili cu TVA, care anterior eliberau facturi TVA sau se vor înregistra conform cerinţelor Codului Fiscal (Titlul III) în calitate de plătitori de TVA şi vor efectua livrări de mărfuri şi servicii impozitate cu TVA la cotele standard, reduse sau zero.

Facturile fiscale nu se eliberează în cazurile în care:

 • Se efectuează livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA;
 • Se efectuează livrări de mărfuri şi servicii de către un agent economic neînregistrat în calitate de plătitor de TVA;
 • Lipseşte trecerea dreptului de proprietate asupra valorilor materiale de la un agent economic la altul (de exemplu, în cazul transmiterii mărfurilor la păstrare de către un subiect impozabil cu TVA - proprietarul mărfii);
 • ransportarea mărfurilor se efectuează în cadrul unei unităţi economice, adică are loc circulaţia internă ale acestora.
 • în toate aceste cazuri agentul economic completează şi eliberează doar facturile de expediţie.

Facturile fiscale nu se eliberează şi în cazurile prevăzute anterior pentru facturile TVA, adică la:

 • Importul serviciilor;
 • Primirea avansului pentru livrările de mărfuri şi servicii ce urmează a fi efectuate, cu excepţia vânzării ediţiilor periodice impozabile cu TVA prin abonarea la acestea şi prestării serviciilor de publicitate;
 • Livrarea mărfurilor, serviciilor populaţiei cu plată în numerar, inclusiv şi la decontările cu populaţia prin intermediul serviciului instituţiilor financiare, î.S. „Poşta Moldovei" şi altor persoane autorizate.

Este de menţionat că la cererea consumatorului factura fiscală urmează a fi eliberată.

Facturile fiscale vor fi eliberate subiecţilor impozabili cu TVA nemijlocit de către subdiviziunile teritoriale ale IFPS, contra plată şi contra semnăturii persoanelor autorizate, la prezentarea delegaţiei, certificatului de atribuire a codului fiscal şi certificatului ce autentifică înregistrarea în calitate de subiect impozabil cu TVA.

Pentru livrările de mărfuri factura fiscală este completată în 3 sau 5 exemplare (după caz), iar pentru livrările de servicii în 2 exemplare, şi anume:

 • pentru livrările de mărfuri, în cazul când se perfectează 3 exemplare, primul exemplar rămâne la furnizor, exemplarul 2 se transmite cumpărătorului, exemplarul 3 - transportatorului;
 • pentru livrările de mărfuri, când se perfectează 5 exemplare, primul exemplar rămâne la furnizor şi serveşte pentru scoaterea din gestiune a valorilor materiale; exemplarele 2,3,4 - se transmit şoferului , din care exemplarul 2 şoferul îl transmite cumpărătorului, iar celelalte exemplare rămân la dispoziţia transportatorului şi se anexează la factura pentru transportul efectuat şi foaia de parcurs; exemplarul 5 îl completează furnizorul, servind drept autorizaţie de ieşire a autovehiculului de la locul de încărcare.
 • 3Pentru livrările de servicii, primul exemplar rămâne la prestatorul de servicii, iar exemplarul 2 se eliberează beneficiarului de servicii.

Factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:

1) numărul curent al facturii;

2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;

 • data eliberării facturii;
 • data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;
 • denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului;

3) tipul livrării;

4) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:

 • cantitatea mărfii;
 • preţul unui articol de marfă fără TVA;
 • cota TVA;
 • suma TVA pe un articol de marfă;
 • suma totală a livrării de mărfuri, servicii care trebuie achitată;
 • suma totală a TVA.

în factura fiscală, la livrările de export, trebuie să fie indicat că bunurile sunt destinate exportului, precum şi ţara de destinaţie. Facturile fiscale se numerotează în ordine succesivă şi se păstrează la furnizor în aceeaşi ordine.

Pentru vânzarea cu amănuntul în locurile special amenajate, cu plată în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie dacă sunt respectate următoarele condiţii:

 • subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii în conformitate cu legislaţia privind efectuarea decontărilor băneşti pentru operaţiile comerciale sau serviciile prestate, înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfârşitul fiecărei zile de lucru se face bilanţul.
 • la sfârşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă, este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar.

în cazul livrării serviciilor contra plată în numerar, factura fiscală se eliberează în momentul primirii banilor sau până la acest moment.

Factura fiscală conţine 25 de rubrici care convenţional pot fi structurate în 4 părţi:

 • Partea introductivă;
 • Partea calitativă;
 • Partea cantitativă;
 • Partea însoţitoare.

Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.V.A.

Pentru determinarea T.V.A. ce trebuie achitată la buget pentru fiecare perioadă fiscală, este necesar de calculat: T.V.A. - achitată sau care urmează a fi achitată de către consumatori pentru mărfurile, serviciile livrate lor (TVA aferentă livrărilor) - TVA colectată;

T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor la procurarea bunurilor materiale şi la prestarea serviciilor pe teritoriul RM, TVA pentru valorile materiale şi serviciile importate (TVA aferent procurărilor) - T.V.A. deductibilă.

Obligaţia fiscală privind T.V.A. (T.V.A. ce trebuie achitată la buget) se determină în modul următor:

TVA buget = TVA colectata - TVA deductibilă

TVAcolectată şi TVAdeductibilă se calculează în baza Registrului de evidenţă a livrărilor şi Registrului de evidenţă a procurărilor (care sunt completate în baza facturilor fiscale).

Dacă suma TVA deductibilă depăşeşte TVAcolectată într-o perioadă fiscală, adică

TVA ded. > TVA col,

atunci diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei TVA ce urmează a fi dedusă din TVA colectată pentru perioada respectivă.

Exemplu. În luna aprilie agentul economic a efectuat următoarele operaţiuni:

 • a realizat pe teritoriul RM produse în valoare de 50000 lei;
 • a primit de la furnizori materie prirnă şi materiale în sumă de 180000 lei (inclusiv TVA);
 • a importat marfă în sumă de 9000 lei (fără TVA).

Să se determine TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna aprilie.

Rezolvare:

 • TVA col = 50000 x 20/100 = 10000 lei
 • TVA ded = (180000 x 20/ 1 20 +9000*20/100) = 31800 lei
 • TVA bug = 10000 -31800 = - 21800 lei (se trece în cont pentru perioada următoare - luna mai).

În cazurile în care agenţii economici au creanţe cu bugetul (TVA ded. > TVA col,) din cauza livrărilor efectuate la cota zero sau la cote reduse, atunci TVA se restituie în conformitate cu Instrucţiunea privind restituirea sumelor taxei pe valoarea adăugată nr. 188 din 17/11/2005 într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.

Dacă suma TVA deductibilă la întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificaţie şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produse lactate depăşeşte suma TVAcolectată, atunci diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a TVA, înmulţită cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă.

Exemplu 1. În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de 460000 lei. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800 lei. TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 85000 lei, Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. Insă, datorită faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 48200 lei= (85000-36800) spre restituire se va accepta numai 48200 lei şi nu 92000 lei.

Exemplu 2. În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de 460000 lei. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800 lei. TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 140000 lei, Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. Insă, datorită faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 103200 lei= (140000-36800) spre restituire se va accepta numai 92000 lei şi nu103200 lei.

Dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare ce se impozitează la cota „zero", acesta are dreptul la restituirea sumei (achitată prin intermediul contului de decontare) cu care a fost depăşită TVA la valorile materiale, serviciile procurate în limitele cotei -standard a TVA, înmulţită cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.

EX. În luna august SRL „Codru" a efectuat livrări de mărfuri: pe piaţa internă de 115000 lei, la export - 210000 lei. Achiziţiile de materii prime şi materiale au constituit 194000 lei (fără TVA). Deci, :

 • TVA col = 115000*20% + 210000*0% = 23000 lei
 • TVA ded = 194000 *20%/100% = 38800 lei
 • TVA bug = 23000 - 38800 = -15800 lei.

Calculăm limita maximă pentru restituire: 2 10000*20% = 42000 lei. în acest caz bugetul va restitui agentului suma TVA = 15800 lei, deoarece ea nu depăşeşte limita calculată.

Astfel, determinarea sumelor spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală iar restituirea sumelor TVA se permite numai în urma unui control tematic, organizat în baza cererii contribuabilului depuse la serviciul fiscal.

Determinarea TVA la operaţiunile de import export

Importurile mărfurilor. Toate mărfurile importate în RM sunt supuse TVA, cu excepţia mărfurilor scutite de impozit conform prevederilor art. 103 al Codului Fiscal sau mărfurile, a căror valoare nu depăşeşte plafonul stabilit în legea bugetului pe anul respectiv şi sunt importate de persoanele fizice pentru folosinţă proprie:

Lista mărfurilor şi obiectelor de uz sau consum personal a căror trecere, de o singură dată, pe teritoriul vamal al RM, de către persoane fizice are loc fără achitarea TVA, accizelor, taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale:

N/o Denumirea obiectelor Cantitatea
1 bere fabricată din 2 litri
2 vinuri naturale din struguri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase l litru
3 ţigări de foi, trabucuri 50 buc.
4 ţigări din tutun 200 buc
5 obiecte din piele, articole de voiaj, genţi l unit.
6 articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate l unit.
7 articole de îmbr. şi accesorii de îmbr., altele decât cele. tricotate l unit.
8 încălţăminte 2 perechi
9 maşini de calcul l unit.
10 ceasuri l unit.

Notă: lista este stabilită pentru o persoană. La trecerea frontierei de stat persoanei fizice i se permite introducerea în ţară, fără achitarea taxelor vamale a obiectelor de igienă personală, a parfumeriei şi cosmeticilor, a medicamentelor de strictă necesitate personală.

Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită TVA până la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale, adică până la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul RM. Persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare depăşeşte limita stabilită în legea bugetului pe anul respectiv, achită TVA în momentul controlului vamal al bagajului şi numai în măsura în care valoarea depăşeşte limita stabilită.

Pentru importator valoarea mărfurilor, pe baza căreia se calculează TVA este costul mărfurilor la momentul intrării în RM, inclusiv toate taxele legate de import, taxele vamale, impozitele, asigurarea, fraht (document comercial care însoţeşte încărcătura sau marfa transportată pe calea ferată şi în care se menţionează mărfurile, expeditorul şi destinatarul, staţia de destinaţie şi taxele respective), cheltuielile de transport, royalty şi alte plăţi care urmează a fi achitate de către importator.

TVA la import = (costul vamal + taxa vamală + taxa pentru efectuarea procedurilor vamale + accizul) x cota TVA

Importatorii sunt obligaţi să prezinte documentele, care confirmă valoarea mărfurilor importate, cum ar fi: factura fiscale, contactele sau alte documente stabilite de legislaţie.

Achitarea TVA pentru mărfurile importate de către subiecţii impozabili se efectuează până la sau în momentul prezentării declaraţiilor vamale necesare sau a declaraţiei verbale, în cazul în care persoana fizică efectuează importul mărfurilor pentru folosinţă proprie. TVA va fi impusă la cota 20% de la valoarea mărfurilor calculată, cu excepţia mărfurilor, a căror cota este 0%. Importatorii de mărfuri sunt obligaţi să indice codul lor fiscal în declaraţia vamală cu excepţia cazurilor când mărfurile nu sunt destinate pentru revânzarea sau altă activitate de întreprinzător.

Subiecţii impozabili, care importă mărfuri în scopuri de întreprinzător au dreptul de a trece în cont TVA achitată la import, luând în consideraţie restricţiile privind trecerea în cont a TVA pentru subiecţii impozabili care efectuează, livrări scutite de impozit.

Importul serviciilor

 Serviciile importate în RM sunt obiecte ale impozitării şi sunt definite în conformitate cu art. 93 al CF.

Valoarea serviciilor importate se consideră preţul achitat sau care urmează a fi achitat furnizorului de către persoana juridică sau fizică - beneficiarul serviciilor prestate. Valoarea va include plăţile efectuate în RM sau plăţile efectuate în afara republicii.

Exporturile

Cota zero şi documentele care confirmă exportul.

Subiecţii impozabili care exportă mărfuri sau servicii din RM se impozitează la cota zero.

Pentru a obţine dreptul de restituire a TVA pe mărfurile, serviciile exportate, subiectul impozabil trebuie să prezinte următoarele documente:

 • documentul de confirmare a sosirii mărfurilor în ţara de destinaţie se consideră declaraţia vamală a ţării destinatare, ce confirmă perfectarea mărfurilor importate în regimul vamal punerea în circulaţie liberă (în original sau copia, inclusiv şi traducerea lor oficială); ?

Totodată, în lipsa declaraţiei vamale, ce serveşte document de confirmare pot servi şi documentele comerciale de dispoziţie, care, în dependenţă de tipul transportului, sunt:

 • la transportarea de către transportul auto - CMR;
 • la transportarea de către transportul feroviar - Railway Bill (foaie de trăsură feroviară);
 • la transportarea de toate tipurile de transport naval (inclusiv de mare şi râu) - Conosament;
 • la transportarea de către transportul avia - Airway Bill (foiae de trăsură avia).

Documentele menţionate sunt necesare în calitate de document de însoţire la transportul internaţional. In aceste documente se notează despre traversarea hotarelor statelor prin care trece marfa, cât şi menţiunea despre sosire a mărfii în punctul de destinaţie.

La transportarea internaţională a pasagerilor la documentele ce confirmă efectuarea livrărilor de export se referă următoarele:

 • la transportarea cu transportul auto: la efectuarea transportărilor regulate -foaia de parcurs; fişa de evidenţă a biletelor; la efectuarea transportărilor unice - foaia de parcurs, borderourile de control;
 • la transportarea cu transportul feroviar - fişa de evidenţă a biletelor;
 • la transportarea cu transportul avia - însărcinarea de navigaţie.

La prestarea altor servicii de export document ce confirmă efectuarea serviciilor sau documentul de decontare a subiectului impozabil care prestează servicii şi confirmarea în scris a nerezidentului - consumatorului de servicii. Confirmarea în scris de prestare a serviciilor este necesar de prezentat în limba de stat (întocmită prin traducere oficială).

In cazul lipsei documentelor care confirmă exportul, subiectul impozabil nu are dreptul de a pretinde la restituirea TVA în mărime de 0%. Totodată, în asemenea caz TVA se calculează indiferent de faptul dacă subiectul impozabil percepe sau nu TVA de la consumator.

Valoarea tuturor livrărilor, mărfurilor sau serviciilor exportate într-o perioadă fiscală se indică în declaraţia TVA în coloana respectivă, în acest caz, TVA pe aceste livrări nu se indică, cu condiţia prezentării confirmărilor documentare despre efectuarea exportului.

în cazul transportării pasagerilor cu toate tipurile de transport pe rutele internaţionale TVA nu se include în costul tichetului, deoarece astfel de servicii sunt impozitate la cota zero.

Mărfurile şi serviciile, care însoţesc prestarea serviciilor de transportare internaţională de toate tipurile de transport, incluse în costul tichetelor sunt considerate ca parte a serviciului impozabil la cota zero. Transportarea pasagerilor pe rute internaţionale tur-retur se consideră ca o singură transportare.

Exemplul 1: Domnul Croitoru - arhitector, rezident al RM proiectează clădiri în România. O parte din lucrul preliminar el îl efectuează în RM, iar lucrul de bază el îl efetuează pe teritoriul României domnului Madan, care se află în România. Serviciul în cauză este consumat în afara RM şi se impozitează la cota zero.

Exemplul 2: Domnul Mocanu - rezident al RM prestează servicii de consulting domnului Căpiţa - rezident al Ukrainei, care vizitează RM pentru a beneficia de acest serviciu. Astfel de serviciu ce se consumă în RM nu este serviciu de export şi se impozitează la cota standard a RM.

Modul de restituire a TVA

Conform Instrucţiunii privind restituirea sumelor taxei pe valoarea adăugată nr. 188 din 17/11/2005 , contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de TVA, beneficiază de restituirea efectivă a sumelor TVA în următoarele cazuri:

 • impozitării mărfurilor (serviciilor) cu TVA la cota zero stabilită la livrările de mărfuri, servicii pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri;
 • impozitării mărfurilor cu TVA la cota zero, stabilită prin art. 104 (b) al Titlului III al Codului Fiscal;
 • impozitării mărfurilor la cota de 8% stabilită de art. 96 (b) al CF pentru care se prevede restituirea TVA în conformitate cu art. 101 (3) din CF;
 • scoaterii mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate în regimul vamal de reexport.

În conformitate cu art. 102 (8) din CF la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru export, inclusiv pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri, se permite restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate dacă există confirmarea organului vamal privind livrarea de mărfuri pentru export, confirmarea destinatarului străin privind livrarea serviciilor, inclusiv a celor de transport.

Determinarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat.

Dacă subiectul impozabil are datorii la buget la compartimentul TVA, alte impozite, plăţi, amenzi, penalităţi, atunci suma TVA admisă spre restituire se trece în contul achitării TVA şi altor plăţi.

Contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de TVA sunt clasificaţi în trei grupe de bază:

 • Grupa I. Contribuabilii cu grad înalt de credibilitate.
 • Grupa II. Contribuabilii cu grad mediu de credibilitate.
 • Grupa III. Contribuabilii cu grad mic de credibilitate.

La grupa I sunt atribuiţi contribuabilii care pe parcurs a minim 3 ani bugetari desfăşoară orice gen de activitate pentru care agentul economic a asigurat stabilirea corectă a impozitelor, plăţilor datorate şi onorarea integrală şi în termenele stabilite a acestora. Toate actele de control întocmite de organele de control din ţară trebuie să demonstreze că nu s-au admis încălcări ale prevederilor legale.

La grupa II sunt atribuiţi contribuabilii care pe parcurs a minim 2 ani bugetari desfăşoară orice gen de activitate pentru care agentul economic a asigurat onorarea integrală şi în termenele stabilite a impozitelor şi plăţilor datorate. Ultimul act de control general, întocmit de organele de control din ţară, trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă a agentului economic faţă de obligaţiuni. Evaziunile consemnate în act au fost admise fără intenţie şi mărimea lor nu depăşeşte valoarea capitalului social al întreprinderii la data întocmirii actului. Actele de control tematice privind restituirea sumei TVA din buget, aferente livrărilor la cota zero (efectuate anterior), trebuie să demonstreze că nu s-au admis încălcarea prevederilor CF.

La grupa III se atribuie contribuabilii care nu corespund criteriilor grupelor I şi II.

Atribuirea contribuabililor, înregistraţi ca plătitori de TVA, la grupele de credibilitate, se face de către Comisiile teritoriale privind restituirea TVA special formate în cadrul serviciilor fiscale de stat teritoriale, la care se deserveşte contribuabilul, o dată în an (luna ianuarie a anului respectiv), în acest scop, contribuabilii până la l ianuarie a anului respectiv depun la IFS teritorial cererea de atribuire la una din grupele de credibilitate. Contribuabilii trebuie să îndeplinească toate criteriile stipulate în regulament, pentru a permite atribuirea lui la una din grupele menţionate. Agenţii economici atribuiţi la categoria Contribuabili Mari depun cererea la IFPS Direcţia de Administrare a Contribuabililor Mari (în continuare DACM). Toate documentele de restituire întocmite de DACM, în vederea emiterii deciziei de restituire, se prezintă Comisiei republicane privind restituirea.

Comisiile teritoriale privind restituirea se formează la fiecare IFS teritorial şi sunt compuse din şeful inspectoratului, şefii direcţiilor competente şi alţi colaboratori.

Determinarea şi reflectarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat.

La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică corectitudinea trecerii în cont a sumelor TVA, respectarea prevederilor Codului Fiscal cu privire la provenienţa facturilor fiscale, modul de completare a lor, etc. In caz, de necesitate, se solicită controale de contrapunere la furnizorii mărfii exportate pe principiu până la producătorul sau importatorul ei.

Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul efectuării exporturilor se face în modul următor:

 • suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală rezultată cu eventualele diferenţe, determinate în urma verificării prevăzute la mai sus, formează TVA aferentă facturilor fiscale acceptate la deduceri.(trecere în cont)
 • se determină cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor prin intermediul conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat până la momentul controlului fără dreptul la recalculările ulterioare;
 • se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero, prin aplicarea cotei TVA standard la valoarea acestei livrări;
 • se va accepta spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA atribuită la deduceri, inclusiv trecută în cont din perioada precedentă şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, înmulţită la cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor prin intermediul conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat, dar nu mai mare decât suma determinată la punctul
 • Cu derogare la prevederile punctului b) şi d) se acceptă determinarea sumelor TVA spre restituire, dar nu mai mare decât suma stabilită la punctul c), numai în cazurile când pentru aceasta este Hotărârea Consiliului Coordonator al IFPS.

Modul de restituire a sumelor TVA din buget este aplicat faţă de contribuabilii înregistraţi ca plătitori de TVA, în funcţie de grupa de credibilitate la care au fost atribuiţi. Restituirea sumelor TVA mai mici de 200000 lei, solicitate pentru o perioadă fiscală, se face prin decizia Comisiei teritoriale privind restituirea TVA cu excepţia agenţilor economici atribuiţi la categoria „contribuabili mari".

Pentru toate grupele de credibilitate, precum şi agenţii economici atribuiţi la categoria „contribuabili mari" (indiferent de suma TVA confirmată spre restituire) restituirea sumelor TVA mai mari de 200000 lei solicitate pentru o perioadă fiscală se face prin decizia Comisiei republicane. In acest caz IFS teritorial care a asigurat controlul sau DACM întocmeşte Aviz despre posibilitatea acceptării restituirii care se emite în adresa Comisiei republicane.

Modul de restituire pentru Grupa I.

Restituirea sumelor TVA determinate sine stătător de contribuabil spre restituire, cu respectarea criteriilor stabilite, se efectuează fără verificarea documentaţiei necesare. Controlul documentaţiei necesare se efectuează nu mai rar de o dată în an de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea sumei TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic.

Modul de restituire pentru Grupa II.

Restituirea sumelor TVA determinate de sine stătător de contribuabil spre restituire, cu respectarea criteriilor stabilite, în proporţie de 80% se efectuează tară verificarea documentaţiei necesare. Controlul documentaţiei necesare se efectuează nu mai rar de o dată în 6 luni de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea sumei TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic. Adică, aceşti contribuabili determină şi declară suma TVA respectivă în modul general, iar restituirea sumelor care prezintă diferenţa între 100%-80% suma TVA care de facto urmează a fi restituită se efectuează în momentul expirării a 6 luni, adică după expirarea controlului.

Modul de restituire pentru Grupa III.

Contribuabililor cu grad mic de credibilitate restituirea sumelor TVA, solicitată pentru o perioadă fiscală, se efectuează numai în urma unui control tematic, organizat în baza cererii depuse la serviciul fiscal de stat teritorial. Determinarea sumei TVA spre restituire în cazurile scoaterii mărfurilor străine de pe teritoriul vamal , plasate în regim vamal de reexport se face în cazul în care anterior TVA aferent acestui import a fost achita la buget.

In cazul în care organele de control propun, în urma verificării, aprobarea restituirii parţiale a TVA sau respingerea cererii, în actul de control întocmit se vor specifica motivele şi cauzele care determină situaţia respectivă. Răspunderea pentru modul de determinare a sumelor TVA spre restituire, precum şi corectitudinea perfectării materialelor de restituire o poartă colaboratorul serviciului fiscal care a efectuat controlul.

Termenul de restituire stabilit de Codul Fiscal, se determină din ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea pe baza cererii şi declaraţiei TVA prezentate. Dacă se solicită restituirea pentru perioade anterioare, dar nu pentru ultima perioadă fiscală, pentru care au fost prezentate declaraţiile TVA, termenul de restituire este de 45 zile din data depunerii cererii.

Plătitorii TVA, care solicită restituirea acesteia, la data efectuării controlului trebuie să depună la dispoziţia colaboratorilor, în vederea verificării, analizării şi aprobării rambursării următoarelor documente:

 • cererea de restituire;
 • declaraţiile TVA din care rezultă suma de restituire;
 • registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sunt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
 • documentele care atestă efectuarea exportului: declaraţia vamală de export, vizată de organele vamale, confirmarea Departamentului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil, declaraţia de repatriere a mijloacelor băneşti ş.a.

Restituirea sumelor TVA sau transferarea sumelor pentru stingerea altor plăţi datorate la buget se efectuează de la contul stabilit de trezorerie. Trezoreria de Stat, primind documentele cu privire la restituirea sumelor TVA, în măsura disponibilităţii la cont, asigură îndeplinirea lor.

Departamentul Vamal, la primirea extrasului Trezoreriei de Stat privind efectuarea restituirii în contul plăţilor la import, este obligat să pună la dispoziţie

informaţia din extrasul Trezoreriei de Stat organelor vamale corespunzătoare, nu mai târziu de ziua următoare celei când a fost primită informaţia, iar acestea din urmă se obligă să înştiinţeze subiectul impunerii despre operaţia înfăptuită. Reflectarea în fişa contului personal a sumelor TVA, acceptate spre restituire se efectuează în conformitate cu modul stabilit de IFPS.

Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la TVA şi Termenii de stingere a obligaţiei fiscale a TVA

Perioada de calcul a obligaţiei fiscale a T.V.A. constituie o lună calendaristică. Perioada de dare de seamă şi de stingere a obligaţiei fiscale constituie luna calendaristică, ce urmează după perioada de calcul a obligaţiei fiscale.

Fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte declaraţia cu privire la T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală la inspectorate fiscale teritoriale. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă, cu excepţia achitării TVA în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face la momentul efectuării plăţii pentru serviciul importat.

Subiecţii impozabili achită T.V.A. în termenele stabilite. Ei sunt obligaţi să achite penalităţile şi alte sancţiuni în cazul când acestea au fost calculate de organele de control sau cu funcţii în domeniul respectiv.

T.V.A. se achită în valută naţională. Perceperea se efectuează prin metoda calculării şi transferării directe.

în caz că subiectul impozabil se eschivează de la prezentarea declaraţiei fiscale şi de la plata T.V.A., IFS este împuternicit să determine suma obligaţiunilor fiscale şi să ceară achitarea impozitului. Cerinţa privind achitarea plăţii include următoarea informaţie:

 • Denumirea (Numele) subiectului impozabil,
 • Codul fiscal al contribuabilului,
 • Data eliberării cerinţei,
 • Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală,
 • Suma T.V.A spre plată,
 • Suma sancţiunilor spre plată
 • Suma penalităţii spre plată,
 • Motivarea eliberării cererii de plată,
 • Date privind trecerile în cont nerestituite,
 • Termenul şi modul de plată,
 • Descrierea procedurii de contestare,
 • Adresa IFS Teritorial care a eliberat cerinţa.

După eliberarea cerinţei de plată a T.V.A. IFS teritorial are dreptul să efectueze calculul sumei T.V.A. spre plată. Suma T.V.A. trebuie reflectată în documentele contabile respective ale subiectului impozabil. Calculul T.V.A. are loc în următoarele circumstanţe:

 • în cazul efectuării controlului fiscal în rezultatul căruia se ajustează suma T.V.A spre plată;
 • în cazul calculării sumei T.V.A. de către IFS teritorial din motivul neprezentării declaraţiei de către subiectul impozabil.

Există cazuri în care apare restanţă la achitarea taxei pe valoarea adăugată subiectului impozabil. La ele se referă:

 • Subiectul impozabil prezintă declaraţia T.V.A., dar nu efectuează plata în buget a sumei T.V.A. spre plată în termenele stabilite;
 • Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei T.V.A. indicată în cerinţa de plată eliberată de către IFS;
 • Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei taxate şi nemodificate în urma contestării de către contribuabil a sumei T.V.A.;
 • Subiectul impozabil se eschivează de la plata penalităţii calculate sau a altor sancţiuni suma cărora a rămas nemodificată în urma contestării lor de către contribuabil;
 • Subiectul impozabil nu achită o parte din suma obligaţiunii fiscale după expirarea termenului stabilit pentru plata T.V.A., indicat în cerinţa de plată.

Termenii de stingere a obligaţiei fiscale a TVA

Pentru livrările efectuate pe teritoriul RM livrarea devine obiect impozabil în data eliberării mărfii sau prestării serviciului.

Pentru mărfuri, data livrării se consideră data transmiterii mărfii în posesia consumatorului, în cazul când transportarea mărfurilor se efectuează de terţă persoană (organizaţie de transport), atunci data livrării se consideră data începutului transportării.

în cazul livrării mărfurilor imobile sau în cazul construcţiei clădirilor pe lotul consumatorului, data livrării se consideră data, când imobilul, obiectele de construcţie sunt puse la dispoziţia consumatorului.

Pentru servicii, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data primirii de către subiectul impozabil a plăţii depline sau parţiale, în dependenţă de evenimentul ce are loc mai înainte.

Dacă factura este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce arc loc mai înainte. Această procedură, de asemenea, se aplică faţă de livrările efectuate regulat pe parcursul unei perioade de timp stipulate în contract şi în acest caz data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăti regulate, în dependenţă de evenimentul ce are loc mai înainte.

Pentru mărfurile importate, utilizate în activitatea de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale de frontieră, iar data achitării - data depunerii de către importator a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor, confirmată printr-un extras din contul bancar.

La serviciile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul onorării obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii pentru serviciul importat.

Pentru mărfurile exportate data efectuării livrării se consideră data, când mărfurile trec frontiera RM.

Acţiunile organelor fiscale la solicitările subiecţilor impozabili

Restituirea sumelor TVA din buget se efectuează numai prin control tematic cu excepţia următoarelor situaţii:

 • Agenţii economici atribuiţi la Grupa I la care controlul documentelor justificative se efectuează nu mai rar de o dată în 12 luni de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic.
 • Agenţii economici atribuiţi la Grupa II la care controlul se efectuează nu mai rar de o dată în 6 luni de la data efectuării ultimului control tematic privind restituirea TVA din buget în cadrul controlului documentar sau tematic.

Termenul de restituire stabilit prin articolul 101 (5) din Codul fiscal, se determină din ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea. Dacă se solicită restituirea TVA pentru perioade anterioare, dar nu pentru ultima perioadă fiscală, pentru care au fost prezentate Declaraţiile privind TVA, termenul de restituire este de 45 zile din data depunerii cererii şi documentelor confirmative.

În scopul administrării restituirii TVA în cadrul IFPS se instituie Comisia republicană privind atribuirea grupelor de credibilitate plătitorilor TVA şi examinarea disensiunilor dintre subiecţii impozabili şi IFS teritoriale (DACM) privind restituirea TVA (în continuare Comisia republicană), în cadrul IFS teritorial se instituie Comisia teritorială privind restituirea TVA, (în continuare Comisia teritorială), iar în cadrul DACM se instituie Comisia IFPS privind restituirea TVA contribuabililor deserviţi la DACM.

Restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 37 de zile din termenul dat sînt destinate efectuării controlului şi primirii deciziei de restituire, restul de 8 zile sînt destinate efectuării restituirii efective. Cerinţe similare faţă de termenul de restituire se aplică şi pentru cazurile de restituire a TVA în baza grupelor de credibilitate I şi II. Agentul economic, cu decizia corespunzătoare şi cu o cerere suplimentară intervine la inspectoratul fiscal la care se deserveşte pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire.

IFS teritorial transmite materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor TVA Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor necesare, prezintă Trezoreriei Centrale dispoziţiile de plată trezoreriale şi documentele justificative anexate la ele.

Executarea restituirii sumelor TVA se face de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor în contul stingerii datoriilor, agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul de stat (cu excepţia plăţilor administrate de organele vamale), bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală iar în lipsa datoriilor - la contul de decontare a agentului economic.Trezoreria Centrală primeşte documentele de plată, cu privire la restituirea sumelor TVA, le examinează şi asigură executarea lor.

În actul de control privind restituirea TVA din buget pentru fiecare perioadă fiscală separat se va înscrie suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală ulterioară, structurată după tipuri de achitări.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!