Tehnologia activitatii de intermediere bursiera

Practicarea activitatii de brokeraj în cadrul tranzactiilor bursiere în RM

Pe piata valorilor mobiliare pot fi desfasurate urmatoarele activitati de baza:

 1. de brokeraj;
 2. de dealer;
 3. de administrare fiduciara a investitiilor;
 4. de tinere a registrului;
 5. de depozitare;
 6. bursiera pe piata valorilor mobiliare;
 7. de depozitar central;
 8. de estimare a valorilor mobiliare si a activelor ce se refera la ele;
 9. de consulting investitional;
 10. de fond de investitii.

Activitatea de brokeraj se desfasoara de catre participantul profesionist la piata valorilor mobiliare. Drepturile si obligatiile brokerului si ale clientului acestuia se stabilesc de contractul de servicii de brokeraj încheiat de acestia si de dispozitiile date brokerului de catre client în conformitate cu contractul mentionat. Modelul contractului-tip de servicii de brokeraj se stabileste de catre Comisia Nationala.

În cazul în care brokerul are anumite interese ce nu-i permit sa execute dispozitia clientului în conditiile cele mai avantajoase pentru acesta, brokerul trebuie sa informeze imediat clientul în scris despre existenta unor asemenea interese.

În cazul în care conflictul de interese dintre broker si client, despre care clientul nu a fost informat pîna la primirea de catre broker a dispozitiei respective, a adus la executarea dispozitiei în detrimentul intereselor clientului, brokerul este obligat sa recupereze prejudiciile cauzate clientului din cont propriu, în modul stabilit de legislatie.

Activitate de brokeraj - activitatea de vînzare-cumparare a valorilor mobiliare, desfasurata de broker în calitate de mandatar sau comisionar, ce activeaza în baza contractului de mandat sau de comision, precum si în baza procurii pentru efectuarea tranzactiilor mentionate, în cazul în care contractul nu stipuleaza împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului.

Broker - persoana juridica, participant profesionist la piata valorilor mobiliare, care, în baza licentei eliberate de Comisia Nationala, desfasoara activitatea de brokeraj.

În cadrul desfasurarii activitatii de brokeraj pe piata valorilor mobiliare, brokerul exercita urmatoarele actiuni:

 • încheie contracte de servicii de brokeraj si primeste ordine de la clienti în scopul efectuarii tranzactiilor cu valori mobiliare;
 • atrage mijloacele financiare ale clientilor în scopul efectuarii din contul clientilor a tranzactiilor cu valori mobiliare;
 • pastreaza, asigura securitatea si tine evidenta separata a mijloacelor banesti ale clientilor sai, destinate investirii în valori mobiliare sau primite de la realizarea valorilor mobiliare;
 • furnizeaza clientilor sai informatii asupra pietei valorilor mobiliare, precum si asupra tranzactiilor efectuate în numele acestora la receptionarea unui ordin, informeaza clientii despre ultimul pret de piata la valorile mobiliare ce constituie obiectul ordinului;
 • poate îndeplini functia de detinator nominal al valorilor mobiliare;
 • poate finanta operatiunile clientilor în modul stabilit de Comisia Nationala, iar pentru banci si alte institutii financiare - si de catre Banca Nationala a Moldovei;
 • poate cumula activitatea de brokeraj în calitate de activitate de baza pe piata valorilor mobiliare numai cu activitatea de dealer, underwriting, consulting investitional si de administrare a investitiilor în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • poate antrena în procesul de decontari la bursa de valori agentul de decontare.

Sarcinile brokerului sunt :

 • sa aduca cu buna-credinta la cunostinta clientilor toata informatia necesara, ce tine de efectele juridice ale încheierii si executarii contractului de servicii de brokeraj, ordinelor si ale efectuarii tranzactiilor prin intermediul brokerului, inclusiv sa nu recomande clientului tranzactia, fara a lua masuri rezonabile pentru ca clientul sa înteleaga caracterul riscului asumat în legatura cu efectuarea ei;
 • sa prezinte clientului darile de seama în modul si în termenele stipulate în contractul de servicii de brokeraj;
 • sa se asigure cu privire la capacitatea clientului de a îndeplini obligatiile ce apar ca urmare a efectuarii tranzactiilor;
 • sa execute de sine statator ordinele clientilor, cu exceptia cazului cînd ordinele de efectuare a tranzactiilor sînt transmise altui broker, daca aceasta se prevede în contractul de servicii de brokeraj, sau brokerul actioneaza în cazul aparitiei unei situatii exceptionale întru apararea intereselor clientului sau cu înstiintarea prealabila a acestuia;
 • sa execute obligatiunile pe contractele de servicii de brokeraj încheiate cu clientii, actionînd constiincios si exclusiv în interesele clientilor;
 • sa îndeplineasca ordinele clientilor în ordinea primirii lor, luînd în consideratie conditiile esentiale indicate de clienti;
 • sa înceapa executarea ordinelor imediat dupa receptionarea lor;
 • sa execute tranzactiile de vînzare-cumparare a valorilor mobiliare din ordinul clientului în mod prioritar în raport cu tranzactiile din contul sau propriu, inclusiv în cazurile cînd brokerul activeaza prin reprezentant, din ordinul sau din contul persoanei cu care se afla în relatii de control, sau din ordinul sau din contul unui angajat al brokerului;
 • sa comunice în scris clientului despre aparitia conflictelor de interese si sa întreprinda toate masurile necesare pentru solutionarea lor în interesul clientului;
 • sa execute toate actiunile necesare pentru asigurarea efectuarii în termen a decontarilor cu mijloace banesti si a transmiterii valorilor mobiliare;
 • sa nu foloseasca în mod impropriu mijloacele banesti si valorile mobiliare ale clientului;
 • sa pastreze secretul comercial;
 • sa execute conditiile contractului de servicii de brokeraj.

Brokerul nu este în drept sa execute urmatoarele actiuni si tranzactii:

 • sa presteze servicii si sa atraga cu titlu oneros mijloacele financiare ale persoanelor fizice si juridice, ce nu se refera la desfasurarea activitatii de brokeraj si a altor activitati cumulate în conformitate cu actele normative în vigoare. Prezenta restrictie nu se aplica asupra institutiilor financiare;
 • sa recomande clientului si sa contribuie la efectuarea tranzactiilor cu valori mobiliare în volum si/ sau la pret exagerat, în scopul de a-si mari comisionul;
 • sa foloseasca mijloacele banesti disponibile de pe contul clientului, daca contractul de servicii de brokeraj nu prevede altfel;
 • sa împrumute valori mobiliare de la client;
 • sa împrumute mijloace banesti de la client, cu exceptia brokerilor - institutii financiare, în procesul exercitarii activitatii sale de baza;
 • sa execute un ordin, în cazul în care dispune de informatii, ca clientul initiaza efectuarea tranzactiei cu valori mobiliare cu încalcarea prevederilor legislatiei;
 • sa efectueze la bursa de valori operatiuni cu valorile mobiliare în nume si din cont propriu, fara a detine licenta pentru activitatea de dealer;
 • sa efectueze alte operatii financiare si tranzactii care contravin legislatiei în vigoare.
 • sa execute un ordin, obiect al caruia sînt valorile mobiliare emise de catre emitentul-banca, fara permisiunea scrisa a Bancii Nationale a Moldovei privind achizitionarea unei cote mai mari de 5% (25%, 33%, 50 %) din capitalul bancii.

Contractul privind prestarea serviciilor de brokeraj: practica nationala, drepturile si obligatiile brokerului

Drepturile si obligatiile brokerului si clientului sînt stabilite de legislatia în vigoare si de contractul de servicii de brokeraj. Contractul de servicii de brokeraj se întocmeste în corespundere cu contractul-tip de servicii de brokeraj.

Contractul de servicii de brokeraj este confidential, însa nu scuteste brokerul de obligatia de a furniza informatia ceruta de Comisia Nationala si alte organe împuternicite în ordinea si volumul stabilit de legislatia în vigoare.

În contractul de servicii de brokeraj se va indica daca brokerul:

 • este mandatar sau comisionar pentru clientul sau;
 • activeaza sau nu în calitate de detinator nominal pentru clientul sau.

Prin contractul de servicii de brokeraj clientul poate acorda brokerului împuternicirea de a întreprinde toate actiunile legate de transmiterea valorilor mobiliare în detinere nominala acestuia sau unei persoane terte - depozitar, daca aceasta este necesar pentru efectuarea tranzactiei sau este prevazut prin contract. În cazul cînd brokerul are în detinere nominala valorile mobiliare ale clientului sau si efectueaza tranzactii prin intermediul bursei de valori, el are calitatea de comisionar pentru clientul sau.

La încheierea contractului de servicii de brokeraj, brokerul va asigura deschiderea unui cont de brokeraj pentru clientul respectiv în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Ordinul este parte componenta a contractului de servicii de brokeraj.

Brokerul poarta responsabilitate pentru livrarea valorilor mobiliare admise spre tranzactionare în cadrul bursei de valori si va garanta ca persoana semnatara este posesor real, înregistrat în registru sau reprezentantul acestuia, în capacitate de exercitiu, are împuternicirile respective, era competenta sa semneze, semnaturile din actele semnate de aceasta sînt autentice si ca registratorul nu are temei juridic sa refuze înregistrarea transferului valorilor mobiliare.

Prin semnarea contractului de servicii de brokeraj, brokerul obtine urmatoarele drepturi:

 • sa respinga executarea unui ordin, în cazul în care acesta nu întruneste toate conditiile normelor stabilite de actele normative, sau nu are un suport obiectiv de mijloace banesti sau valori mobiliare;
 • sa solicite de la clientii sai informatii referitor la scopurile investitionale ale acestora, care pot ajuta la executarea corecta si oportuna a obligatiilor fata de clienti;
 • sa execute partial ordinul clientului, în cazul în care el nu este conditionat conform principiului "vînd / cumpar totul sau nimic";
 • sa perceapa de la client costul operatiilor cu valori mobiliare, care include taxa de stat, taxa bursiera, serviciile depozitarului, registratorului independent, brokerului si alte cheltuieli, necesare la efectuarea operatiei;
 • sa crediteze operatiile efectuate de client în limitele si conditiile stabilite de actele normative în vigoare;
 • sa recurga la serviciile unui agent de decontare, în cazul în care executa un ordin din contul unui fond de investitii, în corespundere cu regulile Depozitarului National de Valori Mobiliare;
 • sa ceara de la client compensarea prejudiciului, cauzat din vina acestuia;
 • sa exercite calitatea de detinator nominal pentru valorile mobiliare ale clientului sau;
 • sa exercite, în conformitate cu ordinul clientului, actiunile legate de transmiterea valorilor mobiliare în detinere nominala brokerului sau unei persoane terte – depozitarului;
 • sa exercite actiuni cu caracter corporativ (reprezentarea intereselor actionarilor în cadrul adunarii generale a actionarilor, solicitarea informatiei referitor la starea financiara a emitentului, etc.), daca aceasta este prevazut de contractul de servicii de brokeraj;

Prin semnarea contractului de servicii de brokeraj, brokerul se obliga:

 • sa respinga executarea unui ordin de la client, în cazul cînd cunoaste circumstante care nu-i permit clientului sa efectueze tranzactii în conditii legale;
 • sa efectueze tranzactii cu valori mobiliare în interesul si din contul clientului;
 • sa nu încurajeze tranzactionarea excesiva în contul clientului, în scopul majorarii încasarilor provenite din comisioane sau alte venituri generate de aceasta activitate;
 • sa nu recomande clientului cumpararea, vînzarea sau schimbarea nici unei din valorile mobiliare decît în cazul în care poseda licenta pentru activitatea de consulting investitional si în urma efectuarii unor analize profunde asupra emitentului si a pietei valorilor mobiliare;
 • sa furnizeze clientului doar informatii certe, corecte si suficiente asupra pietei bursiere, precum si asupra tranzactiilor efectuate în numele acestuia în cadrul bursei de valori, la receptionarea unui ordin sa informeze clientul despre pretul curent de piata la valorile mobiliare ce constituie obiectul ordinului;
 • sa solicite informatii referitoare la calitatea de insider al clientului în raport cu emitentul valorilor mobiliare tranzactionate;
 • sa nu efectueze tranzactii din contul clientului pentru care nu a receptionat un ordin din partea clientului;
 • sa execute ordinele clientului întocmai, prompt si la cele mai bune conditii existente pe piata;
 • sa execute ordinele clientului cu prioritate fata de cele în cont propriu;
 • dupa efectuarea tranzactiei, sa transmita imediat sau în alt termen indicat de client în contractul de servicii de brokeraj clientului confirmari scrise cu prezentarea detaliilor aferente privind tranzactia efectuata;
 • sa asigure procesarea decontarilor la bursa de valori în termenii stabiliti si sa transmita clientului documentul ce confirma dreptul lui de proprietate asupra valorilor;
 • sa restituie clientului soldul mijloacelor banesti, transmise brokerului si destinate executarii ordinului modificat sau anulat, în termen de o zi bancara din ziua primii cererii respective, daca contractul de servicii de brokeraj nu prevede altfel;
 • sa prezinte trimestrial clientului darea de seama privind situatia contului de brokeraj;
 • sa pastreze strict confidentialitatea informatiilor;
 • sa compenseze prejudiciul cauzat clientului prin neexecutarea, executarea neadecvata a ordinelor sau prin inducerea clientului în eroare;
 • sa execute ordinele clientilor personal, fiind în drept sa delege executarea lor altor brokeri numai cu acordul clientului;

Prin semnarea contractului de servicii de brokeraj, clientul obtine urmatoarele drepturi si are urmatoarele obligatii (analiza personala din modelul contractului la seminar).

Întocmirea ordinului de cumparare si ordinului de vînzare a valorilor mobiliare

Ordinul este prezentat brokerului în scris, prin fax, în forma electronica, prin telefon sau în alta forma stabilita de contractul de servicii de brokeraj.

Brokerul poate receptiona ordine telefonice în cazurile cînd sînt întrunite urmatoarele conditii:

 • oficiul brokerului este dotat cu tehnica necesara, care permite înregistrarea convorbirilor telefonice;
 • apelul telefonic în cadrul caruia este receptionat ordinul este facut din oficiul brokerului cu conditia înregistrarii convorbirii;
 • convorbirea este confirmata prin extrasul primit de la operatorul care presteaza servicii de telecomunicatii, numerele apelate vor corespunde celor indicate în contractul de servicii de brokeraj si durata convorbirii înregistrate va corespunde duratei convorbirii confirmate prin extrasul primit;
 • extrasele de la operatorul care presteaza servicii de telecomunicatii si înregistrarile respective ale convorbirilor vor fi pastrate.

Brokerul, pîna la acceptarea ordinelor de vînzare a valorilor mobiliare, este obligat sa verifice drepturile de proprietate a clientului asupra valorilor mobiliare incluse în ordin.

Acceptarea ordinului de la o persoana este posibila numai în cazul existentei unui contract de servicii de brokeraj încheiat cu persoana respectiva.

În textul ordinului va fi indicata expres marimea unica a comisionului (ca valoare procentuala de la volumul tranzactiei sau ca o suma fixata), în limitele indicate în contractul de servicii de brokeraj.

Pentru a executa ordinul pentru tranzactiile cu valori mobiliare, brokerul este obligat sa organizeze verificarea la registrator sau la detinatorul nominal a autenticitatii datelor cu privire la valorile mobiliare ce apartin clientului.

În cazul executarii ordinului pentru efectuarea tranzactiilor în baza de mandat, brokerul imediat va depune la registrator o cerere în scris de blocare a valorilor mobiliare ce sînt obiectul ordinului de vînzare a valorilor mobiliare. Temei pentru depunerea cererii de blocare de catre broker poate servi numai ordinul de vînzare a valorilor mobiliare receptionat de la client. În cerere brokerul va indica numarul ordinului si data receptionarii lui.

La transmiterea valorilor mobiliare în detinere nominala brokerului, în cazul cînd brokerul nu dispune de împuternicirea de a efectua actiuni legate de transmiterea în detinere nominala, pe lînga ordinul de efectuare a tranzactiei de vînzare a valorilor mobiliare, clientul va întocmi dispozitia de transmitere a valorilor mobiliare în detinere nominala. Imediat dupa primirea ordinului si a dispozitiei de transmitere a valorilor mobiliare în detinere nominala, brokerul va initia la registrator procedura de transmitere a valorilor mobiliare în detinere nominala pe numele sau.

La receptionarea ordinelor si a modificarilor la ele brokerul este obligat sa introduca înscrierea privind receptionarea ordinului si a modificarilor la el în registrul ordinelor primite de la clienti. Modificarile la ordin se înregistreaza în registrul ordinelor primite de la clienti, cu efectuarea consemnarii respective la ordin.

Procedura de executare a ordinelor de vînzare este urmatoarea:

 • clientul transmite brokerului toate documentele necesare, iar în cazul cînd brokerul este împuternicit sa exercite actiunile legate de transmiterea valorilor mobiliare în detinere nominala pe numele sau sau unei persoane terte - depozitar - transmite numai ordinul;
 • brokerul accepta ordinul în modul si termenul stabilit în prezentul Regulament si elibereaza o recipisa despre receptionarea certificatului valorilor mobiliare (în cazul valorilor mobiliare materializate);
 • în cazul acceptarii ordinului, brokerul imediat va initia procedura de blocare a valorilor mobiliare (pe piata extrabursiera) sau de primire-transmitere a lor în detinere nominala (pe piata bursiera).
 • Dupa finalizarea procedurilor mentionate mai sus, brokerul îl va transmite spre executare la bursa (daca procedura a fost finalizata în timpul desfasurarii sesiunii de tranzactionare la bursa) sau la deschiderea urmatoarei sesiuni de tranzactionare (în alte cazuri);
 • comisionul brokerului, comisionul de tranzactionare, precum si alte comisioane si taxe aferente (în cazul executarii ordinului la bursa) vor fi retinute de catre broker din resursele obtinute în urma tranzactionarii valorilor mobiliare ale clientului;
 • conform prevederilor contractului de servicii de brokeraj, mijloacele obtinute din executarea tranzactiei de vînzare a valorilor mobiliare vor fi transferate de catre broker pe contul de brokeraj al clientului sau direct clientului în decursul unei zile lucratoare.

Procedura de executare a ordinelor de cumparare este urmatoarea:

 • înainte de a transmite brokerului spre executare ordinele de cumparare, daca aceasta se prevede în actele normative în vigoare, clientul trebuie sa depuna mijloace banesti pe contul brokerului în termenul respectiv si în suma necesara pentru executarea ordinului (inclusiv comisionul brokerului, comisionul de tranzactionare si alte comisioane si taxe aferente), iar în cazul cînd mijloacele necesare exista pe contul de brokeraj al clientului - sa permita în scris utilizarea lor pentru executarea ordinului;
 • brokerul va accepta ordinul în modul si termenul stabilit de prezentul Regulament, alte acte normative, în conditiile în care clientul achita în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare contravaloarea valorilor mobiliare pe care doreste sa le cumpere;
 • daca pretul efectiv de cumparare este mai mic decît suma depusa de client pentru executarea ordinului, brokerul, conform contractului de servicii de brokeraj, pastreaza mijloacele ramase pe contul de brokeraj al clientului sau le transfera clientului în decursul unei zile lucratoare;
 • brokerul transmite clientului extrasul din registru, iar în cazul valorilor mobiliare materializate - certificatul valorilor mobiliare, care reprezinta rezultatul executarii ordinului de cumparare, imediat dupa primirea lui de la bursa sau de la Depozitarul National de Valori Mobiliare - în cazul unei tranzactii bursiere, sau de la registratorul independent - în alte cazuri.

Procedura pentru anularea ordinului de catre client este urmatoarea:

a) pentru a anula ordinul, clientul va înainta ordinul de anulare - dispozitia scrisa întocmita într-o forma libera, în care va fi indicata data si ora cînd acesta a fost transmis brokerului;

b) ordinul de anulare poate fi primit spre executare de catre broker în urmatoarele cazuri:

 • rokerul n-a început efectuarea tranzactiei;
 • brokerul a început efectuarea tranzactiei, dar toate actiunile sînt reversibile;
 • brokerul a început efectuarea tranzactiei, dar din anularea ei totala sau partiala rezulta niste cheltuieli suplimentare, despre care clientul este informat si pe care acesta este dispus sa le suporte;

c) în cazul în care ordinul de bursa a fost deja executat de catre broker, anularea acestuia poate fi efectuata în conditiile în care decontarile finale n-au avut loc si a fost primit acordul în scris al contragentului tranzactiei încheiate;

d) mijloacele banesti, ce urmeaza a fi restituite din cauza anularii ordinului de cumparare, la decizia clientului vor fi pastrate pe contul de brokeraj al clientului sau vor fi transferate clientului în decursul unei zile lucratoare.

Imediat dupa efectuarea tranzactiei brokerul va întreprinde toate masurile necesare pentru asigurarea efectuarii decontarilor cu mijloace banesti si a livrarii valorilor mobiliare tranzactionate în cadrul tranzactiei în modul prevazut de regulile bursei de valori, actele normative în vigoare, contractul de servicii de brokeraj, ordinele prezentate si conditiile tranzactiei efectuate.

Brokerii poarta raspundere în conformitate cu legislatia în vigoare pentru executarea de catre clientii lor a obligatiilor contractuale ce reies din ordinele acestora. La rîndul lor, brokerii pot cere de la clienti restituirea prejudiciilor cauzate din executarea neadecvata a obligatiunilor prevazute în contractul de servicii de brokeraj si actele normative în vigoare.

Activitatea de dealer si de underwriter pe piata bursiera: practica internationala si nationala

Activitate de dealer - activitatea de cumparare a valorilor mobiliare, în nume si din cont propriu, pentru vînzarea lor ulterioara în scopul obtinerii de profit;

Dealer - persoana juridica, participant profesionist la piata valorilor mobiliare, care, în baza licentei eliberate de Comisia Nationala, desfasoara activitatea de dealer;

În cadrul desfasurarii activitatii de dealer pe piata valorilor mobiliare, dealerul poate cumula activitatea de dealer în calitate de activitate de baza pe piata valorilor mobiliare numai cu activitatea de brokeraj, underwriting, consulting investitional si de administrare a investitiilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

La desfasurarea activitatii de dealer pe piata valorilor mobiliare dealerul este obligat:

 • sa îndeplineasca constiincios obligatiunile ce tin de tranzactiile de vînzare-cumparare efectuate de catre dînsul;
 • sa execute toate actiunile necesare pentru asigurarea efectuarii în termen a decontarilor cu mijloace banesti si a transmiterii valorilor mobiliare;
 • sa efectueze actiuni si tranzactii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si actelor normative în vigoare.

Activitate de underwriting – activitate de mediere la emisiuni, desfasurata de participantul profesionist la piata valorilor mobiliare în numele emitentului, în vederea promovarii ofertei publice primare si plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.

Activitatea de underwriting include:

 • asistenta acordata emitentului de valori mobiliare la elaborarea si perfectarea prospectului ofertei publice si a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piata primara;
 • promovarea ofertei publice si a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piata primara;
 • deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relatiile financiare ale emitentului cu detinatorii de valori mobiliare, daca aceasta este prevazut în contract.

Serviciile de underwriting se presteaza conform unuia din urmatoarele principii:

 • principiul aplicarii tuturor eforturilor posibile;
 • principiul responsabilitatii ferme.

În contractul de prestare a serviciilor de underwriting se va specifica, în mod obligatoriu, principiul conform caruia se presteaza servicii de underwriting.

Principiul responsabilitatii ferme, specificat initial în contractul de prestare a serviciilor de underwriting, dupa înregistrarea prospectului ofertei publice la Comisia Nationala nu poate fi modificat.

Anexa nr.2 la Hotarîrea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.48/7 din 17.12.2002, CONTRACT-TIP de servicii de brokeraj

Bibliografie:

 • LEGEA cu privire la piata valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.98 , Republicat: Monitorul Oficial nr.183-185/655 din 10.10.2008
 • Hotarîre cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj si dealer Nr.48/7 din 17.12.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.20-22/31 din 14.02.2003

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!