Actul de comerţ reprezintă o acţiune realizată în procesul realizării unei profesiuni comerciale. Cu titlu excepţional poate fi calificat drept act de comerţ şi un act care a avut loc între necomercianţi, în cazul în care, prin natura sa, una din părţi îşi fundamentează existenţa pe exercitarea unei activităţi comerciale.

Unele dintre aceste acte sunt considerate comerciale şi atunci cînd autorii, în funcţie de formula utilizată :

De-a lungul timpului, activitatea de comerţ a cunoscut modificări substanţiale, transformîndu-se în cadrul ultimei etape prezentate mai sus - cea privind societatea de consum - dintr-o simplă intermediere, într-o activitate creatoare de utilităţi, devenind foarte importantă atît pentru producători, cît şi pentru utilizatori.

Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi viabilă a sistemelor economice şi sociale din orice ţară. Respectivul comerţ este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de complexitate, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuţiei cu amănuntul, depozitării mărfurilor şi aprovizionării cu ridicata, precum şi activităţilor de import-export.

Într-o asemenea accepţiune, comerţul reprezintă una dintre cele mai importante laturi ale economiei moderne, devenind elementul principal al economiei de piaţă, indiferent de forma acesteia.

O analiză atentă asupra conceptelor şi ideilor promovate de principalii specialişti şi lideri ai diverselor comitete şi comisii de specialitate ale Uniunii Europene facilitează conturarea unor elemente de politică comercială, care, structurate şi operaţionalizate, devin de un real folos pentru orientarea distribuţiei din Republica Moldova, putînd asigura atît cadrul ştiinţific macrocomercial, cît şi suportul afacerilor desfăşurate de către structurile microcomerciale, indiferent de natura şi mărimea lor.

Back to Top